STEG ÉN: Sweco Norge har gjort en faglig vurdering av alternative tomter for Nye Helgelandssykehuset. Eksisterende sykehustomt er blant dem som har fått høyest måloppnåelse. 

Foto: illustrasjon Sweco

Fem tomter skiller seg ut når nytt sykehus skal bygges

Nå bes styret i Helgelandssykehuset gi tommel opp til neste trinn i prosessen mot å velge tomt for Nye Helgelandssykehuset.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I januar 2020 kunngjorde helseminister Bent Høie (H) at det blir to akuttsykehus på Helgeland, etter en langvarig prosess med mye temperatur på begge sider av Korgfjellet. Sykehuset i Sandnessjøen skal være hovedsykehus.

En tomteutredning gjort av planfaglig rådgiver Sweco Norge AS peker på fem tomter i Sandnessjøen som de best egnede for framtidig hovedsykehus på Helgeland.

Av de fem tomtene som anbefales av Sweco er det dagens sykehustomt og tomta på Rishatten har høyest måloppnåelse.

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, ber styret vedta å ta rapporten til orientering og gi klarsignal om å sende rapporten ut på  faglig innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter.

Styret i Helgelandssykehuset møtes 26. april. Saken skal også behandles i styret i Helse Nord 28. april.

Stor oppmerksomhet

Det har vært knyttet stor oppmerksomhet spesielt rundt tomtene i Tovåsen, som ligger nærmere Mosjøen enn de andre.

Men alle disse tomtene får lav eller middels måloppnåelse på kriterier innen sikkerhet og beredskap, rekruttering i et lengre tidsperspektiv, nærhet til andre samarbeidspartnere, teknisk infrastruktur og klimafotavtrykk.

Høsten 2022 blir det avgjort hvilken tomt som best svarer ut behovene til det nye hovedsykehuset på Helgeland. Torbjørn Aas, prosjektdirektør

Når det gjelder akuttransport skårer tomtene i Tovåsen lavere når det kommer til ambulanse- og redningshelikopter, og avstanden til Stokka flyplass.

Innspillsrunde

Alle de 22 vurderte tomtene er omtalt i rapporten, også tomtene som ikke er rangert blant de fem anbefalte.

«Formålet er å få tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler i rapporten, eller om det er elementer i saken som kan føre til innsigelser fra sektormyndigheter senere i prosessen», skriver Gunnlaugsdottir om innspillsrunden i styresaken.

Når disse innspillene foreligger og er bearbeidet, vil styrene få saken til ny behandling i juni. Da skal styrene beslutte hvilke 2–3 tomter som skal utredes videre i konspetfasens steg 1.

– Det betyr at Helgelandssykehuset og Sykehusbygg skal bruke perioden fra høsten 2021 til høsten 2022 på å vurdere hvilken av disse tomtene som best egner seg for det konseptet vi til slutt ender opp med – et konsept som vi nå er i ferd med å forme gjennom arbeidet som gjøres med faglig strategisk utviklingsplan og oppdatering av økonomisk bæreevne. Høsten 2022 blir det avgjort hvilken tomt som best svarer ut behovene til det nye hovedsykehuset på Helgeland, sier prosjektdirektør Torbjørn Aas, ifølge en nyhetssak på Helgelandssykehuset hjemmesiden.

Bakgrunn for denne saken:

Powered by Labrador CMS