VEGG i VEGG: - UiS har bygd seg opp og ønsker å ha en egen medisinutdanning. Det er vårt nærmeste universitet, vegg i vegg med det nye sykehuset som er under bygging, og vi vil gjerne samarbeide om det, sier Svein Skeie, forskningsdirektør ved SUS. 

Foto:

SUS i spagat: – Universitetene må bli enige

Stavanger universitetssjukehus (SUS) mener de har stor nok bredde og kompetanse til å utdanne en større del av norske medisinstudenter. – Men vi kan ikke ha flere utdanningsløp parallelt i sykehuset, understreker forskningsdirektør Svein Skeie.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Universitetet i Stavanger (UiS) vil ha eget medisinsk fakultet. Universitetet i Bergen (UiB) mener det ikke er nok studenter til to medisinutdanninger på Vestlandet. I midten står Stavanger universitetssjukehus (SUS), der studentene skal gjennomføre store deler av den kliniske utdanningen og ha sin praksis, uansett hvilket universitet de er tilknyttet.

– Vi står på den løsningen vi alltid har stått på; et trepartssamarbeid mellom SUS, UiB og UiS, innleder Svein Skeie, som er forskningsdirektør på SUS.

– Vi har tatt imot studenter fra UiB i 20 år og har en forpliktelse til disse studentene også i fremtiden. Samtidig har SUS kompetanse og bredde nok til å ta en større del av medisinstudentene, sier han videre.

Felles gradsrett?
Grimstadutvalget har slått fast at Norge må utdanne flere leger selv.

– Universitetet i Stavanger har bygd seg opp og ønsker å ha en egen medisinutdanning. Det er vårt nærmeste universitet, vegg i vegg med det nye sykehuset som er under bygging, og vi vil gjerne samarbeide om det. Men for å få til det må de ha formell gradsrett, eventuell en felles gradsrett med UiB, og det støtter også SUS. Den vurderingen og det ansvaret ligger til Kunnskapsdepartementet (KD).

Dette er for øvrig noe Grimstad-utvalgets leder, Hilde Grimstad har advart om, fordi hun mener at KD nok vil prioritere annerledes enn hva helsetjenesten ville gjort.

Ingen perfekt løsning
– UiB mener Vestlandslegen svarer på de utfordringene som Grimstad-utvalget peker på?

– Vestlandslegen én måte å gjøre det på. Vi har startet et samarbeid med både UiB og UiS for å utvikle studieplaner, men universitetene må samarbeide for å få dette til. Vi kan ikke ha flere utdanningsløp parallelt i sykehuset, med noen studenter fra UiB og andre fra UiS. De må samle seg om en ønsker at de finner en samarbeidsform som løser dette.

Vi kan ikke ha flere utdanningsløp parallelt i sykehuset, med noen studenter fra UiB og andre fra UiS. Svein Skeie, forskningsdirektør SUS

Skeie understreker at foretaket har et ansvar for å ivareta de forpliktelsene de allerede har overfor UiB-studentene som er i praksis.

– Sånn sett er ikke Vestlandslegen heller optimalt fordi det vil bety at vi i en periode har to ulike UiB-studenter hos oss samtidig. Uansett ønsker vi oss en løsning; jo før jo heller, slik at vi ikke blirfår en lang periode med flere parallelle studieplaner. Også fordi vi får nytt sykehus i 2024, som i seg selv vi by på logistiske utfordringer.

Kan føre til studentlekkasje
Helse Vest RHF tatt initiativ til samtaler mellom universitetene for å få til en løsning, noe SUS er veldig positive til.

– Hva kan konsekvensene av en langvarig konflikt bli?

– Én konsekvens kan være at vi ikke klarer å utdanne så mange leger i Norge som vi burde. En annen er at medisinstudentene må velge et annet sted enn Vestlandet å ta medisinutdanning.

Styrebehandles fredag
Fredag får styret i Helse Stavanger en orientering fra administrerende direktør Helle K. Schøyen om status for arbeidet med medisinutdanning.

«Slik administrerende direktør ser det, vil det både i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og i et regionalt perspektiv – være dårlig ressursutnyttelse å legge til rette for flere forskjellige studieløp i medisin på SUS», heter det i styresaken.

Schøyen vektlegger at dersom et studieprogram skal være bærekraftig, trengs det et visst volum av studenter.

«I dette perspektivet vil det ut fra kapasitetshensyn være lite realistisk å tenke seg flere separate studieløp i medisin på SUS i framtiden. Et trepartssamarbeid vil i praksis derfor innebære å samarbeide om én studiemodell. Administrerende direktør mener et slikt samarbeid vil ivareta styrkene ved de to universitetene på en god måte, og legge til rette for styrking av forsknings- og innovasjonsmiljøene i hele vestlandsregionen».

Avventer avklaringer om gradsrett
Sykehusdirektøren anerkjenner at spørsmålet om gradsrett er viktig for UiS, men understreker videre at det spørsmålet ikke kan tas stilling til av verken spesialisthelsetjenesten eller SUS. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har varslet at regjeringen i sammenheng med dette, også vil se på hele universitets- og høyskoleloven – inkludert gradsforskriften

«Slik administrerende direktør vurderer det, vil det være nødvendig med avklaringer knyttet til studieplasser og gradsrett for å komme videre på en god måte i arbeidet», oppsummeres det i styresaken.

Meldingen er planlagt lagt fram for Stortinget i mars.

Powered by Labrador CMS