Foto: Annika Byrde / NTB

Foto:

Ledelsen på St. Olavs hospital ønsker oppstart i september

I dag fastsetter St.Olavs hospitals styre omfanget av Helseplattformens forsinkelse. Ledelsen innstiller på oppstart medio september.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): Etter møter i hovedledelsen, med tillitsvalgte og brukerutvalget, har sykehusets ledelse god ryggdekning på hjemmebane når de konkluderer med at oppstart midt i mai vil være uforsvarlig med hensyn til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Alle parter er opptatt av å signalisere at de ser frem til å ta i bruk Helseplattformen og at de mener den er et viktig forbedringsprosjekt i helsetjenesten i Norge.

«Prosjektet fortjener en forsvarlig og vellykket start, og St. Olavs hospital er klar for implementering snarest mulig etter medio september 2022,» konkluderer saksfremlegget til dagens styremøte.

Midt i mai første mulighet
Små tuer velter store lass i innspurten. Uløste problemer vedrørende tilgangsstyring er en slik tue. Ifølge saksfremlegget til St.Olavs styremøte er Helse Midt, Helseplattformen AS og St.Olavs hospital enige om at prosjektplanen beskriver aktiviteter tilsvarende minst tre ukers arbeid fra levering av tilgangsstyringen, og frem til go-live.

Fordi tilgangsstyringen for enkelte brukergrupper ennå ikke er klar, vil en fremregning av dato føre til oppstart tidligst midt i mai.

Da er vi så nær sommerferieavviklingen at go-live ikke er forsvarlig innstillingen til styret

«Da er vi så nær sommerferieavviklingen at go-live ikke er forsvarlig. I ukene etter innføring av den nye løsningen vil aktiviteten være betydelig lavere enn normalt. Ansatte skal lære seg å bruke løsningen og feil skal rettes. Å gå med en slik aktivitet inn i sommerferieperioden, uten å rekke å ta igjen utsatte pasientbehandlinger vil medføre ytterligere økning av antall avtalebrudd og utsatte behandlinger. Etterslepet vil bli uhåndterlig,» heter det i saksfremlegget.

Pandemifølger
St.Olavs hospital peker på pandemien som den store årsaken til problemene og den manglende bufferkapasiteten til å løse dem.

«Pandemien har gitt store utfordringer med konsekvenser for den planlagte innføringen av Helseplattformen på St. Olavs hospital. Den har ført til både forsinkede leveranser fra Helseplattformen, forsinkelser i opplæring av ansatte på St. Olavs hospital og testing av løsningen. De store driftsutfordringene som følge av pandemien har gitt konsekvenser i form av utsatte pasientbehandlinger og slitasje på ansatte. Det har samtidig vært jobbet målrettet fra begge organisasjoner for å kompensere for forsinkelsene og holde tidsplanen med go-live 30.4.22, og det er nedlagt en imponerende innsats,» heter det.

Til tross for dette, og til tross for Trondheim kommunes innstendige oppfordring om å stå ved den felles innføringsplanen for å unngå merutgifter i tresifrede millionbeløp, innstiller ledelsen på en utsettelse.

Hvis dette blir vedtatt, vil det få store kontraktuelle og økonomiske konsekvenser for flere parter. Et endelig vedtak om å utsette tidspunktet for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, må fattes av styret i Helse Midt-Norge RHF.

Dette er innstillingen i sin helhet:

  1. Styret for St. Olavs hospital understreker at innføring av Helseplattformen er et særlig viktig forbedringsprosjekt i Helse Midt-Norge og vil innebære betydelig gevinster for kvaliteten på helsetjenestene i regionen.
  1. Styret for St. Olavs hospital har merket seg at organisasjonen er svært motivert for å ta løsningen i bruk og anerkjenner det omfattende arbeidet organisasjonen har lagt ned for å forberede seg til innføring av Helseplattformen i tråd med vedtatt tidsplan og styringskrav fra eier HMN RHF.
  1. Styret konstaterer at pandemien har medført forsinkelser i bygging av og opplæring i Helseplattformen og gitt langvarige driftsutfordringer ved St. Olavs hospital. Basert på Administrerende direktørs redegjørelse om situasjonen og vurdering av at det vil være uforsvarlig å implementere Helseplattformen på St. Olavs hospital i mai, konkluderer styret med at implementeringen må utsettes til etter sommerferiens avvikling medio september.
  1. Styret ber om at administrerende direktør avklarer ny dato for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital snarest og at det utarbeides og gjennomføres en robust plan for oppæring og testing frem til ny innføringsdato. Styret ber om å bli holdt fortløpende orientert om prosessen med ny innføringsdato og gjennomføring av opplæringen og testingen frem til ny Go-live.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS