FORSLAG TIL LØSNING: Helsedirektoratet skriver i et nytt høringsnotat at ordinering av influensavaksine etter såkalt nasjonal prosedyre vil være et bedre alternativ enn utvidet rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere. Illustrasjon: Apotek 1 Foto:

FORSLAG TIL LØSNING: Helsedirektoratet skriver i et nytt høringsnotat at ordinering av influensavaksine etter såkalt nasjonal prosedyre vil være et bedre alternativ enn utvidet rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere. Illustrasjon: Apotek 1

Foto:

Hdir: Foreslår ordinering av influensavaksine etter nasjonal prosedyre

Helsedirektoratet mener et felles system for ordinering av influensavaksine uavhengig av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen er den beste løsningen for å øke vaksinasjonskapasiteten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det skriver direktoratet i et nytt høringsnotat som Dagens Medisin har fått innsyn i.

I mars fikk direktoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede mulighetene for farmasøyters og andre helsepersonellgruppers rett til rekvirering av sesongvaksine mot influensa. Bakgrunnen for arbeidet har vært ønsket om å øke kapasiteten for influensavaksinering, og flere relevante aktører har kommet med innspill under arbeidsprosessen.

Les også: Krever farmasøytrekvirering av influensavaksine til høsten

Foreslår felles system for ordinering
Flere ulike løsninger har blitt diskutert: Utvidelse av rekvireringsrett for farmasøyter, utvidelse av rekvireringsrett for sykepleiere og ordinering etter prosedyre. Helsedirektoratet mener sistnevnte alternativ er den beste løsningen.

«Dette forslaget innebærer et felles system for ordinering av sesonginfluensavaksine uavhengig av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen. Regelverksendringen gjør det også enkelt å utvide ordningen om tilsvarende behov for vaksinering kommer», skriver direktoratet innledningsvis i høringsnotatet.

Direktoratet mener dagens regelverk for rekvirering og ordinering av vaksiner medfører flere særlige utfordringer. Blant annet mener de at dagens regelverk ikke har tatt høyde for apotek som vaksinasjonssted, og at ikke-regulert pris på vaksine eller egenbetaling av administrasjon går utover likeverdig tilgang på helsetilbudet. Samtidig peker direktoratet på utfordringer rundt planlegging, innkjøp og distribusjon av vaksiner mot sesonginfluensa.

Les også: Fortsatt uklart om vaksinering i apotek

– I dag er FHI eneleverandør av vaksine til influensavaksinasjonsprogrammet som beskrevet i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og i smittevernloven. Kommunene bestiller til sine innbyggere fra FHI, mens apotek kjøper rett fra grossist og grossist kjøper fra MT-innehaver (pris etter referanseprismodellen)», skriver de.  

Apotekloven ikke til hinder
Etter gjeldende rett har ikke farmasøyter på apotek per i dag rett til å ordinere eller å rekvirere sesonginfluensavaksine til pasienter på apoteket. Pasienten må derfor henvises til en lege for å få resept på vaksine som kan ekspederes.

Legemiddelverket har vurdert at apotekloven ikke er til hinder for at farmasøyter kan gis rekvireringsrett for influensavaksiner. Unntaket er dersom farmasøyten også er eier av apoteket. Imidlertid anses ikke apotekloven som et hinder for ordinering etter prosedyre for farmasøyter som eier apotek.

Les også: Leger og apotek strides om vaksineringsansvar

Helsedirektoratet konkluderer i sin samlede vurdering at farmasøyter kan gis rekvireringsrett for å gi adgang til å ordinere vaksine mot sesonginfluensa.

«Imidlertid anser vi forslag nr. 3 om ordinering etter prosedyre som et bedre forslag, da det ikke er nødvendig å etablere systemer for forvaltning av rekvireringsrett og utrede nærmere farmasøyters mulige dobbeltrolle som rekvirent og ekspeditør».

Direktoratet mener også at sykepleiere på lik linje med farmasøyter kan gis rekvireringsrett for å gi adgang for ordinering av sesonginfluensa. De setter allikevel spørsmålstegn ved behovet for en slik rekvireringsrett for flerparten av sykepleierne.

«Med alternativt forslag om ordinering etter nasjonal prosedyre vil det ikke være behov for rekvireringsrett for sykepleiere eller kun jordmødre og AKS (avansert klinisk allmennsykepleiere red.anm.)».

– Eierproblematikk og profesjonskamper mindre aktuelt
Ordinering etter nasjonal prosedyre vil ifølge direktoratet bidra til å redusere unødvendig byråkrati rundt ordinering og rekvirering av vaksiner, samt at det gir en felles føring for både helse- og omsorgstjenesten og apotek. Utvidelse av ordineringsadgang vil også gjøre eierproblematikk og profesjonskamper mindre aktuelt, skriver Helsedirektoratet.

«Vaksinering etter kommunal prosedyre vil føre til et fortsatt behov for rekvireringsrett for farmasøyter. Imidlertid vil vaksinering etter nasjonal prosedyre vurderes som det foretrukne alternativet fordi det på en enkel måte øker tilgjengeligheten for ordinering av sesonginfluensavaksiner ved økt adgang både i helsetjenesten og apotek. I tillegg gjøres det på samme måte for alle virksomheten», skriver Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS