HVA NÅ? Nina Skille, mangeårig leder i Diabetesforbundet og medlem i fagrådet for diabetes i Helse Nord er urolig for at diabetesomsorgen i Norges nordligste fylker er i ferd med å forvitre. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Bekymret for diabetesomsorgen i nord

Helse Nord har blitt løftet frem som selve spydspissen i diabetesomsorgen i Norge. Men nå frykter regionens eget fagråd at det som er bygget opp kan forvitre. Det er mangelen på leger som bekymrer aller mest.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

BODØ (Dagens Medisin): Det kommer frem i en evaluering av Helse Nords diabetesplan for perioden 2014-2019. 

Hovedkonklusjonen i evalueringen er riktignok at Helse Nords diabetesplan har fungert godt og, der den har blitt fulgt, har det ført til bedre omsorg for pasienter med diabetes.

«Men planen er sårbar, og en hovedutfordring er å rekruttere og holde på leger som kan, og interesserer seg for, diabetes, dernest å støtte primærhelsetjenesten i deres omsorg for pasienter med diabetes», oppsummeres det.

Snudde trend
Hver måned får rundt 1000 nordmenn en diabetesdiagnose. Det vil si 12.000 nye pasienter som trenger jevnlig oppfølging og behandling hvert eneste år.

Planen «Fra handling til samhandling» ble laget på et tidspunkt hvor nesten ingen av sykehusene i Helse Nord hadde overleger med kompetanse på diabetes.

Dette ble tatt på alvor av Helse Nord, som i planen for diabetesomsorgen satte opp konkrete tiltak og øremerkede midler for å snu trenden. Det lyktes de med og Helse Nord har siden blitt løftet fram som selve spydspissen for diabetesomsorgen i Norge i både oppdragsdokumenter og stortingsmeldinger.

Inndro midler til stilling
– Så «skjedde det noe», innleder Nina Skille, brukerrepresentant i fagrådet og leder av Diabetesforbundet i to perioder, fram til i fjor.

– Høsten 2018 sa det plutselig stopp for den regionale diabeteskoordinatorstillingen, blant annet fordi de tidligere øremerkede diabetesmidlene ble pakket inn i de ordinære sykehusbudsjettene.

Stillingen ble opprettet etter forrige evaluering av planen der det ble klart at det man manglet noen som kunne sikre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Hun hadde ansvaret for å følge opp diabetesplanens mål, alt fra å sikre at sykehusene hadde diabetesteam, kartlegge bruk av Noklus diabetesregister, se til at nødvendig utstyr var på plass, sikre kompetanseheving i alle ledd og i tillegg lede de fire koordinatorsykepleierne.  

Vi kan ikke lene oss på det som var. God kvalitet kommer ikke av seg selv og vedlikeholdes ikke av seg selv. Nina Skille, fagrådet for diabetes i Helse Nord

Skille skrev, sammen med Bjørnat Allgot, Trond G. Jenssen og Tor Claudi en kronikk om dette i Dagens Medisin i november 2018.

Har kurset nærmere 2000
Gjennom denne innsatsen har det i perioden 2013 til 2019 blitt avholdt kurs i 39 kommuner i Nord-Norge med totalt 1900 deltakere, deriblant 288 fastleger. Det har ført til at Nordland og Finnmark fylker ligger helt på topp når det gjelder andelen fastleger som sendte inn data til Norsk diabetesregister for voksne (NDV) i 2017 og 2018.

– Dette registeret sikrer at personer med diabetes blir fulgt opp systematisk i tråd med retningslinjene og er en slags kvalitetssikring av diabetesomsorgen. Bruk av Noklus diabetesskjema er også viktig for å forebygge komplikasjoner. Får de undersøkt øynene? Får de kartlagt sår på føttene? Vi vet jo at det er rundt 500 amputasjoner årlig av diabetiske føtter, sier Skille, men spør seg:

– Hva nå?

– Vi kan ikke lene oss på det som var. God kvalitet kommer ikke av seg selv og vedlikeholdes ikke av seg selv.

Stor mangel på endokrinologer
Tall fra Noklus viser at det har vært en økning i rapportering fra spesialisthelsetjenesten. Og også en økning i antall fastleger som sender inn data. 

– Det er satt på spissen å si at det rakner, tall og resultater sier at vi gjør det vi skal og effekten av at den regionale diabeteskoordinatorstillingen er borte har vi ikke helt sett ennå, kommenterer Ragnar Joakimsen, leder av fagrådet til Dagens Medisin.

Det Joakimsen er aller mest bekymret for er mangelen på endokrinologer i regionen. En periode hadde nesten alle sykehusene en ansvarlig overlege med kompetanse på diabetes. I dag har bare fem av 11 sykehus en slik kompetanse i hus. 

«Den overordnete planen om at hvert sykehus skal ha et diabetes-team er i ferd med rakne, og leddet som svikter er ansvarlig lege/overlege», skriver fagrådet i evalueringen.

– Hovedbekymringen min er legedekningen. Særlig i Bodø er det et stort gapende hull etter at Tor Claudi ble pensjonert. Jeg håper det det planlegges for å komme ut av det uføre. Det virker vanskelig å rekruttere spesialister nordover. Derfor må vi utdanne flere selv, sier Joakimsen.  

I evalueringen foreslås det å øke utdanningskapasiteten for endokrinologer gjennom et samarbeid mellom institusjoner i Bodø og Tromsø.

Håper å få oppdrag
Joakimsen håper og tror at Helse Nord vil bruke innspillene i evalueringen til å legge en ny plan for diabetesomsorgen i Nord-Norge.

– Vi har ikke de samme rammevilkårene for diabetesomsorgen nå som før. Fagrådet er bare rådgivere, men vi venter nå på å bli spurt om å lage en plan for veien videre der etterutdanning blir et fokus, sier han, men understreker:

– Samtidig har vi forståelse for at Helse Nord står i en ekstraordinær situasjon der det er vanskelig å løfte blikket.

Fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli. Foto: Helse Nord

Varierende dekningsgrad
Fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli, viser til at evalueringen av den regionale diabetesplanen viser at registerbruken har gått opp blant fastlegene i planperioden.

– Mye av æren for dette tilskrives innsatsen de fire diabeteskoordinatorstillingene vi har i Helse Nord har hatt ut mot kommunene, sier han.

Alle sykehusene i Helse Nord rapporterer inn data til Norsk diabetesregister for voksne årlig. Dekningsgraden, det vil si hvor stor del av pasientene med diabetes sykehusene rapporterer data på, er svært varierende.

– Det er tilfelle også i Helse Nord. Forklaringen på dette er at noen sykehus ikke fyller ut diabetesjournalen på alle pasientene, tror han.

Har et godt system for oppfølging
– Det stemmer at den regionale diabeteskoordinatorstillingen ikke er videreført. Det har i planperioden kommet på plass fire diabetekoordinatorstillinger, én per helseforetak. Det regionale fagrådet for diabetes er tilknyttet Helse Nord RHF på samme måte som de andre regionale fagrådene. Med dette mener Helse Nord RHF at vi har system og oppfølging også etter den regionale diabeteskoordinatorstillingen. 

Likevel, Helse Nord RHF er opptatt av at funnene fra evalueringen skal følges opp videre.

– Fagsjefene i regionen ble informert om innholdet i evalueringen 4. juni 2020, og det skal legges frem en sak for styret i Helse Nord med forslag til oppfølgingspunkter og videre tiltak i høst.

Powered by Labrador CMS