SAMMENHENG: Sykehusene bør derfor tilstrebe å samarbeide mer med pasientene for å lære om hvilke sider ved sykehuset som må forbedres, skriver Seth Addo. Illustrasjonsfoto: NTB

Det er grunn til å lytte til pasientene

Når pasienter rapporterer om dårlige erfaringer, er det sannsynligvis en refleksjon av uheldige eller ugunstige forhold som angår sykehusmiljøet og omsorgsprosessen.

Publisert
Seth A. Addo er stipendiat ved UiS Business School ved universitetet i Stavanger.

PASIENTRAPPORTERT ERFARING eller pasienterfaring har blitt vurdert av Verdens Helseorganisasjon som en indikator på sykehusprestasjoner og en av de tre pilarene i begrepet helsekvalitet, sammen med klinisk effektivitet og sikkerhet. Pasienterfaring er en rapport om hvordan pasienter oppfatter samspillet med sykehusfaktorer og omsorgsprosessen. Til tross for viktigheten av pasienterfaringer, har ikke sykehusene søkt og benyttet seg av det så mye som de burde. Dette har blant annet skyldtes manglende kjennskap til sykehusmiljøet og den subjektive karakteren av pasientenes erfaringer.

Når pasienter rapporterer positive erfaringer med helsetjenester, rapporteres også gunstigere resultater som bedre pasienttilfredshet. Disse kan enten være objektive (blottet for pasienters oppfatninger) som sykehusassosierte infeksjoner og skader, eller de kan være subjektive (basert på pasientens oppfatninger) som pasienttilfredshet.

TILLIT. Det er mer forskning på sammenhengen mellom pasientrapportert erfaring og subjektive utfall enn på sammenhengen mellom pasientrapportert erfaring og objektive utfall. Blant annet har lettere tilgang til data om subjektive utfall bidratt til dette gapet i forskning. Ikke desto mindre er dette fokuset på subjektivt utfall en kritikk av tilliten til pasientrapportert erfaring for å forbedre helsevesenet.

fokuset på subjektivt utfall er en kritikk av tilliten til pasientrapportert erfaring for å forbedre helsevesenet.

For å få mer støtte og tillit til pasienterfaring, ønsket forfatteren å studere forholdet mellom pasienterfaring og et objektivt pasientutfall, spesielt sykehusassosierte infeksjoner, på tvers av sykehusene i Norge. Hvis pasientrapportert erfaring hadde lignende sammenheng og innflytelse på objektive utfall sammenlignet med subjektive utfall, kan vi være tryggere på at det pasientene rapporterer som deres erfaring, gjenspeiler de eksisterende forholdene og faktorene i sykehusene og ikke bare pasientenes subjektive oppfatninger.

INFEKSJONER. Studien brukte data for pasienterfaringer og sykehusassosierte infeksjoner fra et panel av sykehus over hele landet. Dataene er hentet fra Helsedirektoratets nettsider fordelt på 5 registreringer (år): 2014, 2015, 2019, 2020 og 2021. Data fra 61 sykehus i de 4 helseregionene i Norge ble brukt i studien, mens 39 falt ut på grunn av manglende data. Pasienterfaringsdata ble samlet inn fra somatiske pasienters skåringer på 8 dimensjoner: sykepleiere, leger, informasjon, organisering, standard, utskrivning, pasienters pårørende og samhandlinger. Data for sykehusassosierte infeksjoner inkluderte fire av de mest utbredte infeksjonene: blodbaneinfeksjoner (septikemi), urinveisinfeksjon, postoperative infeksjoner og nedre luftveisinfeksjon.

Resultatene viste en generell nedgang i sykehusprestasjoner på pasienterfaring gjennom årene i denne studien. Videre viste resultatene at sykehus som skåret høyt (mer enn 83 av 100) på pasienterfaring ved oppstart (2014), sannsynligvis ikke hadde registrerte sykehusassosierte infeksjoner i starten, som forventet. I tillegg hadde sykehus som scoret lavere enn 83 av 100 på pasientrapportert erfaring i 2014, sannsynligvis registrert minst en sykehusassosiert infeksjon per år, over de 5 årene.

PÅLITELIG INFORMASJON. funnene innebærer at pasientrapportert erfaring har relevante implikasjoner, ikke bare for subjektive pasientutfall, men også for objektive utfall som ligger utenfor pasientenes holdninger og oppfatninger. Dette betyr at når pasienter rapporterer om dårlige erfaringer, er det sannsynligvis en refleksjon av uheldige eller ugunstige forhold som angår sykehusmiljøet og omsorgsprosessen. Som sådan kan vi stole på, i betydelig grad, at pasientene gir forholdsvis pålitelige og relevante opplysninger når de blir spurt om sine pasienterfaringer.

Sykehusene bør derfor tilstrebe å samarbeide mer med pasientene for å lære om hvilke sider ved sykehuset som må forbedres, og dermed sikre en positiv pasientopplevelse og mer positive resultater for pasientene. Dette betyr ikke at pasientenes erfaringer er blottet for forstyrrelser eller unøyaktigheter. Studien viser likevel at positive pasienterfaringer er viktige i forhold til den enkelte pasients utbytte av behandlingen sykehuset har gitt, mens negative pasienterfaringer er viktig informasjon i sykehusets anstrengelser for å forbedre og opprettholde god kvalitet i sitt tjenestetilbud.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS