Politisk vedtatt fagkompetanse

Hva skal sykepleiere med avbrutt masterløp kunne? Skal dere reetablere sluttkompetansebeskrivelser på et lavere nivå? Hva betyr dette, politikere?

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Innlegg: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, anestesisykepleier med en Ph.D i helsetjenesteforskning, Høgskolen i Østfold/Sykehuset Østfold

NORSK SYKEPLEIERFORBUND (NSF) har kartlagt behovet for spesialsykepleiere i fremtiden. Det er stort. Utdanningene innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie omtales som ABIOK-utdanningene. Dette er etablerte masterutdanninger med sluttkompetanse rettet mot å inneha observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse i forbindelse med de sykeste og mest sårbare pasientgruppene.

Kunnskapsdepartementet (KD) har bestemt at sykepleiere som påbegynner slike mastere, skal ha mulighet til å avbryte utdanningen, ja dertil at de skal ha rettigheter inn mot Statens lånekasse på tross av dette, og likevel inneha rett til å utføre samme avansert sykepleie som dem med fullgått masterløp.

ETTERSPURT KOMPETANSE. Parallelt introduseres og implementeres master i allmennsykepleie – fordi denne kompetansen er etterspurt og nødvendig i kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg skal behovet for en «tvilling»/søster/bror» i spesialisthelsetjenesten bli utredet. Dette signaliserer igjen hvor viktig masterkompetansen er. Videre introduserer regjeringen spesialistgodkjenning for disse mastersykepleierne- i rekrutteringsøyemed.

Da jeg begynte på sykepleierutdanningen i 1993, var dette ikke en bachelorgrad. Det er det nå. Videreutdanningene innen ABIOK har ikke alltid vært masterløp. Det er det nå.

Det er ikke bare selve masteroppgaven som utgjør et masterløp

UTDANNINGSNIVÅENE. Utdanningene har endret seg fra å være sykehusintern kursing til høgskole- og universitetsutdanninger i en gradsstruktur. I henhold til Bolognaprosessen – et omfattende internasjonalt samarbeid om høyere utdanning i Europa – omfatter gradsstrukturen bachelor, master og Ph.D.

Bolognaprosessen er signert av 29 lands utdanningsministere. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk gir oversikt over utdanningsnivåene i Norge, og beskrives som en utredning som skal gjøre det enklere å sammenligne norske og utenlandske kvalifikasjoner, samt definere ulike kvalifikasjonsnivåer. Også her defineres utdanningene i henhold til nevnte gradsstruktur.

NIVÅSENKING? Ved utdanningsinstitusjonen der jeg er ansatt, har vi videreutdanning innen akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, men jobber for å heve disse til masternivå. Frem til nå har vi skrevet læringsutbyttebeskrivelser (LUB-er) som videreutdanninger. Da jeg forespurte Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for en uke siden om hvilket nivå jeg skal legge LUB-ene på for videreutdanning, kunne de ikke gi noe godt svar: De svarte at dette tidligere var på bachelornivå, men at de fleste steder nå har fått akkreditering på masternivå.

Hva betyr dette, politikere? Hva skal sykepleiere med avbrutt masterløp kunne? Er det derfor dere introduserer RETHOS 3 – nasjonale retningslinjer for helsefagutdanningene – på dette nivået? Skal dere reetablere sluttkompetansebeskrivelser på et lavere nivå?

FEIL SIGNAL. Et masterløp starter fra dag én med introduksjon til kunnskapsbasert praksis, fokus på å kunne analysere og kritisk vurdere egen praksis, på fagutvikling og forskning for å fremme eget fag. Det er ikke bare selve masteroppgaven som utgjør et masterløp.

Det dere politikere signaliserer med denne tilnærmingen, er at dere ikke synes det er så viktig med solid, gjenkjennbar og internasjonal enhetlig kompetanse for å ivareta de aller sykeste og mest sårbare pasientene. Og argumentasjonen inn mot master i allmennsykepleie, med tanke på rekruttering, er i aller høyeste grad gjeldende også for ABIOK-masterne!

Jeg oppfordrer lesere som kjenner til andre masterløp hvor kandidatene kan avbryte, men likevel får lov å utøve faget på samme nivå som dem med masterutdanning: Send meg gjerne informasjon om dette! Etter min mening er dette totalt motstridende, unaturlig, og i strid med internasjonale avtaler og langsiktig planlegging av kompetanseheving i helsetjenesten.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS