Kan sykepleiere gjøre legearbeid?

Organisatoriske endringer i helsevesenet har vi hatt mange av, men ofte uten tilstrekkelig evaluering til at vi kan si hva effektene av endringene faktisk ble.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Atle Fretheim, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Claire Glenton, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
HELSEMINISTEREN har bedt helseforetakene vurdere om sykepleiere kan overta deler av legearbeidet, og om enkelte sykepleieroppgaver kan tas over av helsefagarbeidere.
Ideen om å overføre oppgaver fra én gruppe helsearbeidere til en annen - jobbglidning eller såkalt «task shifting» - er ikke ny. Flere europeiske land har åpnet for at sykepleiere kan utføre oppgaver som tradisjonelt har vært tillagt leger. Og i fattige land med katastrofal mangel på leger og sykepleiere er overføring av oppgaver til andre yrkesgrupper helt nødvendig for å sikre befolkningen tilgang til livreddende behandling.
TRYGT OG EFFEKTIVT. I 2010 satte Verdens helseorganisasjon (WHO) i gang en større prosess for å utarbeide råd til nasjonale helsemyndigheter om hvilke oppgaver som trygt kan overføres fra én yrkesgruppe til en annen - i første rekke for å bedre helsetilbudet for mødre og barn i fattige land. WHO sørget for en systematisk gjennomgang av aktuelle forskningsresultater for å sikre at anbefalingene var tuftet på beste tilgjengelige kunnskap. Dette arbeidet ble ledet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og blir nå publisert i Cochrane-databasen.
Resultatene tyder på at det å overføre oppgaver til helsepersonell med mindre kompetanse kan være både trygt og effektivt - i en del tilfeller.
OVERFØRBART. En tilsvarende øvelse kan gjøres med tanke på norske forhold: En systematisk gjennomgang av forskningsresultater fra land som ligner på vårt, kan gi verdifull kunnskap om hvordan det kan gå hvis jobbglidning innføres i norske sykehus i større omfang enn i dag.
Det er knapt gjort forskning på dette her til lands, men det er gode grunner til å tro at erfaringer fra for eksempel England, Canada og Nederland er overførbare til norsk helsetjeneste.
I mange tilfeller ser det ut til at økt bruk av sykepleiere innenfor veldefinerte områder ikke medfører noe dårligere tilbud for pasientene, og i noen tilfeller kanskje snarere en forbedring.
BEHOV FOR EVALUERING. Den forskningen som foreligger i dag, gir neppe sikre svar på alt vi ønsker å vite om konsekvensene av å overføre oppgaver fra én yrkesgruppe til en annen. Derfor vil det sannsynligvis være behov for at en eventuell ny ordning blir evaluert.
Organisatoriske endringer i helsevesenet har vi hatt mange av, men ofte uten tilstrekkelig evaluering til at vi kan si hva effektene av endringene faktisk ble. Viktige spørsmål blir da stående ubesvart. Gikk det utover pasientenes helse at sykepleierne tok over oppgaver som legene hadde? Ble pasientene mer fornøyde når de ble møtt av en sykepleier? Økte kapasiteten?
Hver gang et nytt tiltak innføres uten å bli evaluert, går vi glipp av en mulighet for å lære - både for oss selv og for resten av verdenen. Manglende evaluering gir mangel på kunnskap, som igjen gjør det svært vanskelig å ta kunnskapsbaserte beslutninger.
LOVPÅLAGT EVALUERING? At det er behov for mer kunnskap som kan brukes i utforming av helsepolitikken, ble påpekt i en resolusjon fra WHOs generalforsamling i 2005. Medlemslandene ble der anmodet om å produsere forskningsresultater til støtte for utforming av en kunnskapsbasert helsepolitikk.
I en lederartikkel i The Lancet i 2010 foreslo en internasjonal forskergruppe å innføre lovpålegg om å evaluere offentlige programmer - for å sikre mer og bedre kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten publiserte nylig en gjennomgang av internasjonale erfaringer med slike bestemmelser. Vi fant få eksempler på lovpålagt evaluering, men erfaringene fra fem land tyder på at det kan være en del å hente på en slik ordning.
VILJE - OG TÅLMODIGHET. For å kunne forutsi konsekvensene av å overføre oppgaver fra én yrkesgruppe til en annen bør all relevant og tilgjengelig kunnskap oppsummeres. Det kan likevel være vanskelig å trekke sikre slutninger, blant annet fordi det mangler gode studier fra norsk helsevesen.
Dersom overføring av oppgaver mellom yrkesgrupper skal innføres ved norske sykehus, bør det skje parallelt med en grundig evaluering. Dette kan gjøres relativt enkelt ved at ordningen innføres ved tilfeldig utvalgte sykehus først, som så kan sammenliknes med de resterende sykehusene.
Dessverre mangler ofte den vilje og tålmodighet som trengs for at slike evalueringer skal bli noe av. Det er én grunn til at lovpålagt evaluering kan være en god ide.
Ingen oppgitte interessekonflikter
Kilder:
Optimizing health worker roles to improve access to key maternal and newborn health interventions through task shifting. World Health Organization, 2012 (www.optimizemnh.org)
Kebede M, Oxman AD, Glenton C et al. Blueprints for informed policy decisions: A review of laws and policies requiring routine evaluation. Rapport fra Kunnskapssenteret, nr 16-2012.
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2013

Powered by Labrador CMS