En varslet katastrofe?

Det er all grunn til å frykte for en kollaps i behandlingstilbudet for pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Over natten forsvinner hundrevis av heldøgns behandlingsplasser. Svært lite tyder på at de regionale helseforetakene (RHF-ene) er klare til å ta over.

Publisert
Olaf Olsvik

Kronikk: Olaf Olsvik, daglig leder i Mestringshusene AS

REGJERINGEN VIL avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg (FBV) den 1. januar 2023, altså om drøye fire måneder.

Det finnes gode argumenter for å avvikle ordningen, men dette må skje på en måte som ivaretar pasientens behov.

Se også: FBV gager ikke ruspasienter

BEKYMRINGSFULLT. Vi blir mer og mer bekymret for at pasientene blir stående uten adekvate døgntilbud fra nyttår. Statsråd Ingvild Kjerkol (Ap) viser til at sykehusene til enhver tid skal sørge for tilstrekkelig kapasitet enten gjennom etablering av egne tilbud, eller gjennom avtaler med private. Så langt har Helse Vest RHF gjennomført en anbudskonkurranse, men denne kompenserte ikke for bortfallet av fritt behandlingsvalg.  Resultatet i Helse Vest er derfor rundt 130 færre døgnplasser.

Er hensikten å bygge ned antallet heldøgnsplasser for ruspasienter? Er planen å bli kvitt private virksomheter ved å sørge for at det ikke lyses ut anbud, eller at anbudene lyses ut slik at private umulig kan vinne?

Videre har statsråden, i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marian Hussein (SV), opplyst at dagens avtaler innen TSB i Helse Sør-Øst sies opp innen 31.12.2022. Disse avtalene har to års oppsigelsesfrist, og innebærer at nye avtaler vil ha virkningsdato fra 1. januar 2025. Hvordan Helse Nord og Helse Midt-Norge vurderer kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), er foreløpig ukjent.

HVORDAN BLI KVITT OSS? Mestringshusene er en privat ideell virksomhet som behandler voksne med ruslidelser. Vårt overordnede mål er å hjelpe så mange avhengige som mulig til et helt rusfritt og godt liv, for den avhengige selv, for familiene og for samfunnet ellers. Siden oppstarten av drift i februar 2018 har vi behandlet over 350 pasienter ved våre avdelinger på Bolkesjø og på Tysnes. Det er stor pågang av pasienter som ønsker å bli behandlet hos oss, og vi har derfor ventetider på opptil 20 uker. Dette vitner om at det er stort behov for våre tjenester.

Mestringshusene er innforstått med at godkjenningsordningen for FBV på et tidspunkt kommer til å bli avviklet, og vi er godt forberedt på å konkurrere både på kvalitet og pris for å få avtaler med RHF-ene gjennom ordinære anskaffelsesprosesser. Men dette fordrer at de regionale foretakene faktisk utlyser anbud, og ikke minst anbud som ikke ekskluderer virksomheter som tilbyr regionale og nasjonale tjenester.

Anbudskonkurransen som Helse Vest nylig gjennomførte innen TSB, la vekt på lokal tilstedeværelse – i hvert enkelt helseforetaksområde, og synes å være rigget slik at en virksomhet som Mestringshusene nærmest på forhånd er dømt til å tape. Dette er også i motstrid til føringen fra statsråden der de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å vurdere hvorvidt godkjente virksomheter i FBV-ordningen i dag leverer tjenester som oppfyller et viktig nasjonalt eller regionalt behov, og påse at slike tjenester også i fremtiden gjøres tilgjengelige. Er planen å bli kvitt oss ved å sørge for at det ikke lyses ut anbud, eller at anbudene lyses ut slik at vi umulig kan vinne?

UTILSTREKKELIG BEHANDLING? Vi frykter at både helseministeren og de regionale helseforetakene har til hensikt å bygge ned antallet heldøgnsplasser. Vi leser dette mellom linjene når statsråden uttaler seg. I et innlegg på TV2.no sier Kjerkol: «Tjenestene omorganiseres, og det er ikke gitt at det er behov for det samme antallet døgnplasser år etter år.»

De fleste av pasientene som henvises til Mestringshusene, er henvist med eksplisitt beskrevet behov for døgnopphold fordi poliklinisk behandling ikke har nyttet. Ofte har pasienten gått i lang tid ved lokal poliklinikk. Langvarig og gjentatt rus har ikke sjelden medført at pasienten ikke har vært rusfri tilstrekkelig lenge til at det har vært forsvarlig å foreta diagnostisk utredning av den psykiske lidelsen som ofte kommer i tillegg til ruslidelsen. Dette er en av flere grunner til at det er en stor andel av pasienter med ruslidelser der poliklinisk behandling er helt utilstrekkelig. Slik sett bygger påstandene som ofte fremsettes om at disse pasientene alltid klarer seg best med poliklinisk behandling, på en illusjon.

Gjennomsnittlig behandlingstid ved Mestringshusene er på om lag syv måneder, og en av suksessfaktorene er nettopp langtidsbehandling.

HVA VELGER DU, KJERKOL? Vi i Mestringshusene mener at fokus nå må rettes mot å få en best mulig forsvarlig og forutsigbar avvikling av godkjenningsordningen – som hensyntar både pasienter, leverandører, helseforetakene og samfunnet. Løsningen på dette innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser er at godkjenningsordningen utfases gradvis. Den enkelte institusjon innenfor fritt behandlingsvalg har i utgangspunktet en godkjenningsperiode på fem år. Noen av virksomhetene har dermed måneder igjen av sin godkjenningsperiode etter nyttår, andre har år. Ved å la kontraktene løpe ut, får vi en gradvis avvikling. Det gir de regionale helseforetakene tid til å legge frem en klar plan for hvordan de vil håndtere den nye situasjonen, herunder en plan for kjøp av tjenester gjennom anbud.

Ved en slik avvikling settes pasientens best i fokus, ikke den politiske prestisjen. Hva velger du, statsråd Ingvild Kjerkol?


Interessekonflikt/disclaimer
: Mestringshusene er en privat ideell virksomhet med klinikker både på Bolkesjø og Tysnes. Virksomheten har siden 2017 inngått i ordningen med fritt behandlingsvalg, og er godkjent av Helfo for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og samtidig ruslidelse og psykiske lidelser (ROP).


Dagens Medisin
, fra Kronikk- og debattseksjonen i 09-utgaven

Powered by Labrador CMS