Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fritt behandlingsvalg gagner ikke ruspasienter

Regjeringen vil satse på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – og avvikle Fritt behandlingsvalg (FBV). Det haster med å erstatte behandlingstilbudene som ordningen dyrker frem – med behandlingstilbud som pasienter flest har behov for.

Publisert: 2022-05-20 — 12.52

Guri Spilhaug

Kronikk: Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

REGJERINGEN FASTSLÅR at alle rusavhengige har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Dette er et særdeles viktig signal om at spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til rusavhengige skal nå frem til alle.

Slik er det ikke i dag.

Dagens tjenestetilbud i TSB allokerer ressurser til døgnbehandling, mens det er store mangler og uønsket variasjon eksempelvis innen akutt rusbehandling og polikliniske og ambulante tjenester. Tradisjonen for rural døgnbasert rusbehandling er ubrutt siden alkoholistomsorgens dager.

TAPPING AV BUSJETT. Uten å legge noen behovsanalyse til grunn, fastslo Solberg-regjeringen i 2015 at vi faktisk trengte mer av det samme, og ga kommersielle aktører frihet til å levere døgnbasert behandling innenfor ordningen «Fritt behandlingsvalg». Siden har antallet FBV-leverandører skutt raskt i været, først og fremst i Helse Sør-Øst, der mellom 15 og 17 leverandører til enhver tid er valgbare for TSB-pasienter. De tilbys døgnopphold, ofte i landlige omgivelser, der det er tilrettelagt for spennende fritidstilbud. Behandlingstiden er mer enn dobbelt så lang som gjennomsnittet for døgnbehandling i TSB.

Skal offentlige midler forbeholdes private aktører selv om behovet for akutt-tjenester og andre basistjenester i helseforetakene er større?

Kostnadene er uforutsigbare og må dekkes av pasientens lokalsykehus. Oslo universitetssykehus (OUS) fikk for eksempel en regning fra FBV-leverandører på 70 millioner kroner i 2021 for TSB-pasienter fra hovedstadsområdet. For OUS er det bare et spørsmål om tid før en slik tapping av sykehusets budsjett får konsekvenser for den øvrige rus- og avhengighetsbehandlingen. Hvilken døgnenhet eller poliklinikk må legges ned?

Helseminister Ingvild Kjerkol meldte i årets sykehustale at hun ønsker å avvikle FBV. Nå er forslaget ute på høring.

BAK STARTSTREKEN. I likhet med øvrige tilbud i helsetjenesten, må helsefagområdet TSB utvikles slik at vi møter befolkningens behov om 20–30 år. I dette arbeidet bidrar både pasientorganisasjoner og fagfolk i TSB med sin kunnskap om hva pasientene trenger og hvordan vi kan bøte på mangler i dagens tjenester.

TSB starter dessverre litt bak startstreken. For eksempel har ikke alle sykehusområder basistjenester på plass. I normerende dokumenter og planer forutsetter sentrale fagmyndigheter at TSB har tilgjengelige spesialister som kommuner og annen spesialisthelsetjeneste kan henvende seg til og bruke:

 • Ambulansen med en overdosepasient.
 • Geriatrisk avdeling med en pasient i delir.
 • Skadelegevakten med en beruset pasient som er ferdig behandlet for sin skade og som pårørende ikke makter å ta seg av.

Dette peker på et behov for at TSB har tilgjengelige ressurser 24/7.

PÅ LIK LINJE? RHF-ene har sørge-for-ansvaret for at hver region har tilgjengelige akutt-tjenester og andre basistjenester. Oftest drives de av foretakene selv. Skal offentlige midler forbeholdes private aktører selv om behovet for slike basistjenester i helseforetakene er større? Et flertall av plassene i døgnbasert behandling skaffes til veie gjennom at helseforetakene gjør avtaler med private, konkurrerende, ideelle virksomheter etter å ha analysert behovet for behandlingstjenester og laget anbud.

Hvorfor ikke gi også helseforetakene anledning til å delta i anbudskonkurransen om ressursene, på lik linje med de private? Dette vil gi dem sjansen til å bygge de sterke fagmiljøene og nødvendige tjenestetilbudene som TSB trenger for å nå alle.

Se også: Rusforebygging - uten ris bak speilet

DER PASIENTENE BOR. Rusavhengighet kan betraktes som en kronisk lidelse. Mange pasienter vil trenge behandling i spesialisthelsetjenesten over tid. TSB må følge eksempelet fra øvrig spesialisthelsetjeneste og sikre robuste polikliniske tilbud nær der pasientene bor.

I tillegg må vi være ambulante – innrettet slik at spesialistene kan møte både pasient og samarbeidspartner utenfor sykehusene. Da respekterer vi pasientens hverdag og reelle livssituasjon – og forutsetter ikke oppbrudd fra bosted og atskillelse fra sosialt liv, skole og arbeid som en del av «pakken» for å motta behandling.

MØT FREMTIDEN! Noen pasienter har behov for omfattende omsorg og hjelp for å komme i posisjon til å motta behandling. I slike perioder vil tilbud om døgnbehandling i TSB være hensiktsmessig, men vi har også mange eksempler på at en kommunal bolig med god oppfølging er en riktig ramme for å motta ambulant spesialisthelsetjeneste.

Fremtidens spesialisthelsetjeneste må være tilgjengelig og fleksibel og kunne møte pasient og samarbeidspartnere utenfor sykehusbyggene og utenom kontortid. Å binde opp ressurser til FBV, hjelper oss ikke til å nå slike visjoner. Vi støtter derfor regjeringens forslag om å avvikle ordningen med Fritt behandlingsvalg, og vi ber om en raskest mulig avvikling etter avsluttet høringsrunde.

Vi tror også at det er på tide å slippe helseforetakene til i konkurransen om å etablere nødvendige behandlingstjenester.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 07-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!