Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Trude Bassos blogg Publisert 2018-08-23

Oppdrag overført – til primærhelsetjenesten

Helseminister Høie avviser at «Pasientens helsetjeneste» bidrar til å øke fastlegekrisen. Som sykehuslege vil jeg avvise Høies påstand. For som han selv sa da han presenterte sitt prosjekt i 2014: -Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves.

For å gjennomføre sin politikk fremmer helseministeren sine krav til helsearbeidere indirekte via Oppdragsdokument til direktørene ved de fire regionale helseforetakene.

Ved de fire regionale helseforetakene behandles ingen pasienter, men stadig fler jobber der. Ifølge Samdatas analyserapport 17/17 var den økonomiske realveksten til RHF-administrasjonen 75 % i perioden 2006 til 2016. Fra 2016 til 2017 alene var realveksten 19 %. Dette er en digresjon.  

Ansatte ved de regionale helseforetakene mottar som sagt et oppdragsdokument fra Helseministeren. Oppgaven blir å løse oppdraget på en eller annen måte, og et eget styre skal evaluere om oppdraget har gått etter planen. Ventelistene skal ned, sengetallet skal ned, liggetiden skal ned. Han sier det kanskje ikke så konkret, men skattekronene skal snus. Effektiviteten må opp. De kvalitetene ved pasientbehandlingen som er enkel å kvantifisere for presentasjon på Helsenorge.no skal også opp.

Ansatte ved de regionale helseforetakene behandler som sagt ikke pasienter. De kan derfor lite gjøre for å møte oppdraget fra Helseministeren annet enn ved å komme med egne oppdrag til hvert enkelt sykehus – som noen på et tidspunkt bestemte skulle hete «helseforetak». Ubegripelig egentlig, siden «sykehus» på en utmerket måte forteller hva slags aktivitet man bedriver der. Nok en digresjon.     

I 2012 kom Samhandlingsreformen. I praksis stimulerte reformen til at all helsehjelp nå skal ytes på lavest mulig kostnadsnivå. Når sengetallet, liggetiden og ventelistene i sykehusene skal ned, og helsehjelpen skal ytes på lavest mulige kostnadsnivå, er resultatet sykere pasienter som skrives ut til for eksempel sykehjem (liggetid og sengetall) eller til kontroller hos fastlegen (reduserte ventelister). Jeg tar det siste en gang til: Kontroller hos fastlegen. Og repeterer det første, sykere pasienter skrives ut til sykehjem, og hvem er medisinsk ansvarlig der? Fastlegen.

Oppdrag utført! Mottaker ikke spurt og ikke forberedt, men konsekvensen for pasienten og for helsevesenet som helhet er vanskelig å samle i en indikator på helsenorge.no så man går utifra at det går bra. På helsenorge.no kan man i stedet lese at man kan spare to ukers ventetid for en operasjon for noe man har vært plaget med i mange år, ved å valfarte til den andre delen av landet eller ved å bidra til oppbygging av helsearbeiderstaben ved kommersielle privatklinikker på skattebetalernes regning. Hvordan det er å være fastlege med alt for mange oppgaver, kan man i stedet indirekte lese om på Legelisten.no. Eller på Forbrukerrådets nettsider. Pasientens helsetjeneste it is!

Tilbake til helseministerens oppdrag. Oppdraget er nå mottatt av en direktør i et regionalt helseforetak, sendt videre derfra til et sykehus der toppstyrt effektivisering utføres i en årelang prosess nede på sykehusgulvet. Effektivisering byttet på veien navn til omstilling, men omtales nå stadig oftere som forbedringsarbeid. Uttrykket kan for eksempel brukes slik som i et ferskt oppdrag fra Helseministeren til de regionale helseforetakene som bes «samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene som jobber med forbedring i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, med sikte på å identifisere hvilke faktorer som bidrar til vellykket forbedringsarbeid. Det skal redegjøres for dette til departementet innen 1. juni 2018».

I samme tiårsperiode som realveksten til administrasjonen ved RHFene økte med 75 % var realveksten innen psykisk- og somatisk spesialisthelsetjeneste 17 %. Korrigert for demografiske endringer, befolkningskorreksjon og nye legemidler var akkumulert kostnadsvekst i somatisk sykehus i perioden 2012 til 2016 2.7 %.  I løpet av disse ti årene økte aktiviteten i sykehusene med 8 % målt i DRG-poeng. Så selv om all behandling skal utføres på lavest mulig kostnadsnivå, og fastlegene kjemper for å holde hodet over vannet, blir det stadig mer å gjøre på sykehusene også. 

Dessverre blir 8 % aktivitetsvekst til en skuffende produktivitetsvekst (korrigert for økte kostnader) på 2 %. Mange sykepleiere har nå fått kuttet sine arbeidsdager med et kvarter, slik at disse kvarterene kan samles opp til flere arbeidsdager fir samme lønn. Sykehuslegenes arbeidstidsplaner unngikk akkurat å bli fritt vilt etter en dom i Arbeidsretten. Men oppdragene fortsetter å komme og sykehusene har ikke annet valg enn å forbedre pasientbehandlingen ved å sende fler ut til laveste kostnadsnivå. Ellers får sykehusdirektøren refs av sitt styre, og direktøren på regionnivå av sitt.

Det er ikke vi som faktisk behandler pasienter på ulike nivå som er skyldig i at helsevesenet som vi kjenner det, knaker i sammenføyningene. Dette er villet politikk, for tiden ledet av helseminister Høie, forsterket av Pasientens helsevesen og utført etter en usedvanlig byråkratisk modell. Det er de folkevalgte som må stilles til ansvar. Og vil de ikke forstå at dette er et resultat av en alt for stor haug med velmente oppdrag og gjøre noe med haugen, får vi la det offentlige helsevesenet skure og gå mens det todelte helsevesenet vokser frem.    

Kommentarer

 • Karin Steen 28.08.2018 10.00.53

  Bra du konkluderer med at dette er villet politikk. Vil vi annet må vi stemme annerledes og kjempe for bedre løsninger

 • Astrid Musland 27.08.2018 17.07.03

  Et interessant innlegg, men jeg savner at hun som lege erkjenner at det er nødvendig å være ulydig når politikere vedtar reformer som vil ramme pasienter negativt. Hvis leger for eksempel velger å være lydige og beslutter å sende pasienter ut fra sykehuset for tidlig, har de selvsagt også et ansvar for konsekvensene som et slikt valg innebærer for de aktuelle pasientene.

 • Trude Basso 28.08.2018 10.48.52

  Dette kunne jeg skrevet en lengre tekst om. Du faar det til hoeres enkelt ut. Aesj, bokstavene virker ikke... Jeg haaper og tror ingen bevisst skriver ut pasienter der det er uforsvarlig. Om det er god pasientbehandling er en annen sak. Vi som jobber i klinikken maa hele tiden prioritere mlm pasientene. Skulle vi begynne holde paa pasienter vi mener primaerhelsetjenesten burde kunne overta (gitt at de har nok ressurser) ville systemet kollapse og det totale behandlingstilbudet ville bli daarligere. Vi har ikke fler plasser enn vi har og de som trenger det mest maa faa. Men som sagt, grensene toeyes, og det er kjempeviktig at alle er bevisst paa evt konsekvenser.

 • Astrid Musland 28.08.2018 18.37.49

  Takk for respons. Jeg tror ikke det er enkelt å være ulydig, men jeg tror bare det er så veldig viktig når hensynet til pasienten tilsier det; og pasienten er selvsagt legers primære forpliktelse. Samhandlingsstatistikk tyder på at samhandlingsreformens arkitekter i altfor stor grad har fått sin vilje gjennom ved hjelp av helsepersonells (lydige) handlinger, og forskning (og en rekke avisoppslag) indikerer at slike handlinger har rammet mange pasienter negativt. Dette med for få sengeplasser tror jeg illustrerer at dere som leger har tillatt andre, og for medisinen fremmede, å bli ‘kapteiner’ på ‘syke-skuta’. Disse andre synes ikke å ha som sin fremste forpliktelse alle passasjerenes (alle pasientenes) sikkerhet og farlige situasjoner oppstår – som for få senger i forhold til behov.

 • Villet politikk 26.08.2018 20.45.59

  En svært god beskrivelse av virkeligheten i norsk helsevesen. Helseministerens "gladsak propaganda" med byråkratiseringen av off helsevesen i kjent NPM stil er nok også mye mer kostnadsdrivende, på bekostning av pasientene og ansatte.

 • T.v 26.08.2018 17.57.45

  Det var faen så godt skrevet skulle det vært noe og sette fingren på må det være utelatelse av Kvinnslands utvalgets utroligt dårleg arbeid om utredning av helse-regionene ellers traff du spikeren på hode. Riktig at de folkvalgte må stilles til ansvar men også en del helstopper som ikke har annen agenda en og holde på makta bør stilles til ansvar.

 • Torgeir Bruun Wyller 25.08.2018 12.09.21

  Svært innsiktsfull kommentar av Trude Basso - takk! Du går rett til kjernen av det som Helsetjenesteaksjonen (http://htaksjonen.org) også forsøker å påpeke. I denne kampen er det svært viktig at sykehusleger og fastleger ikke lar oss lure til å betrakte hverandre som "motparter". Det er nok mange som ønsker å gjøre oss til det - splitt og hersk! Men vi sitter alle i de samme klisteret, og må samarbeide om vi skal få påvirket systemet i mer gunstig retning.

 • Bukken og havresekken 26.08.2018 14.44.00

  Ja, det er jo viktig at legene samarbeider og beskytter hverandre, så slipper man innføring av pasientenes helsevesen.

 • Inger Kragh Nyhus 24.08.2018 19.15.52

  Flott innlegg. Du gjør det uigjennomtrengelige synlig og fattbart. Underveis tydeliggjøres hva som, ledd for ledd, må reverseres og fjernes slik at fagligheten gjeninntar hovedsetet.

 • Arnulf Heimdal 24.08.2018 16.59.57

  Takk for en virkelighetsnær beskrivelse av status i vårt felles solidariske offentlige helsevesen etter mange års vanstyre og faglig inkompetanse i embetsverket. Prof. Rune Slagstad har også skrevet om dette i artikkelen "Helsefeltets strateger"

 • Trude Basso 24.08.2018 17.45.51

  Slagstads tekst burde vaere obligatorisk lektyre for baade folkevalgte og embedsverket! Takk for fin kommentar!

 • Harald 30.08.2018 07.49.14

  Takk for viktig og riktig analyse, Trude Basso. Jeg jobber i førstelinjen som fastlege, og det er godt å lese et innlegg fra sykehuslege som har så god evne til å se hvordan det vi kan kalle byråkratitis rammer på begge kliniske nivåer. Alle nivåer. Som representant for oss i Trøndelag som kaller oss "Trønderopprøret" utfordres alle 2. linjes folk til samse tak. Vi er utfordret til ulydighet, da er det viktig at vi er tydelige og event. "ulydige" SAMMEN. Individualiseres problematikken til hver enkelts kliniske avgjørelse har vi gått i fellen. Vi får starte her i Trøndelag, Trude. Vi ringer deg : - )

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!