Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2013-10-18

Tre pluss og tre minus?

En ny regjering er på plass med sin politiske plattform. Det første som slår en er hvor mye som består av diffuse formuleringer og gode ønsker - men slik er kanskje politikkens vesen? Innimellom er det likevel noen helt konkrete punkter som gir oss muligheten til å ane omrisset av de neste årenes helsepolitikk. Noe er positivt og noe er negativt. Jeg har prøvd å plukke ut de tre mest positive og de tre mest negative punktene.

Pluss: Fjerne kommunal medfinansiering
Dette tekniske og kjedelige begrepet har ikke fått mye oppmerksomhet i valgkampen. Kort fortalt betyr det at kommunene må betale når deres innbyggere blir innlagt på sykehus. Det er en forferdelig ordning som fører til diskriminering av eldre og andre svake pasientgrupper, byråkrativekst og forsterket svarteperspill om pasientene. I regjeringserklæringen står det utvetydig at ordningen skal bort. Kommunenes sentralforbund har allerede signalisert at de synes Høie bør løpe fra dette valgløftet. Alle gode krefter bør sørge for at han ikke blir levnet noen sjanse til det. Dette valgløftet er Høies aller viktigste, og det må oppfylles – raskt!

Pluss: Større statlig økonomisk ansvar for eldreomsorgen
Delingen av helsetjenesten mellom stat og kommune har ført til utallige problemer, slik Helsetjenesteaksjonen og flere eldreorganisasjoner nylig har beskrevet. Det kommunale selvstyret har i mange år vært brukt som vikarierende argument for ikke å gjøre noe med uverdige forhold. Regjeringserklæringen kunne med fordel vært mye klarere på dette punktet. Likevel er det positivt at noen endelig våger å pirke borti denne verkebyllen, så regjeringen må få et pluss for det!

Pluss med forbehold: Legge ned de regionale helseforetakene
Dette samsvarer med Helsetjenesteaksjonens krav, og er slik sett en god ting. Men det er meget foruroligende at regjeringspartiene ikke skriver ett ord om hva de vil ha i stedet. De regionale helseforetakene (RHFene) bør legges ned først og fremst fordi de er instrumenter for en styring av sykehusene som om de var private, profittjagende konserner. Hvis akkurat samme styringsideologi blir videreført, bare uten det regionale leddet, har vi ikke vunnet stort. Det kan i verste fall føre til enda større avstand mellom fotfolket og de som styrer.

Avskaffelse av RHFene må brukes som en brekkstang for å få sykehusenes verdigrunnlag tilbake: De er der for pasientenes skyld, fagfolkene må styre i det daglige, politikerne må styre i det overordnede og stå til ansvar for det, og glavalaget imellom må vekk! Jeg velger inntil videre å håpe at avskaffelse av RHFene kan bli et første skritt på en slik vei.

Minus: Øke ISF-andelen
Igjen et teknisk begrep som ikke sier folk stort. ISF betyr "innsatsstyrt finansiering", og innebærer at sykehusene får betalt per diagnose. Noen diagnoser er bedre betalt enn andre. Til nå har 30% av sykehusenes budsjett vært fastsatt på denne måten; den nye regjeringen vil øke til 50%.

Få ordninger har vært så ødeleggende for fagligheten, så byråkratidrivende og så skadelig for samarbeidet avdelingene imellom som ISF-systemet. Det fremmer triksekulturen, gjør ferdigheter i strategisk diagnosesetting viktigere enn ferdigheter i pasientbehandling, det fører til kortsiktige strategiske tilpasninger fra sykehusenes side som blir dyre på lang sikt, det fører til stort tap av energi og ressurser på totalt unyttig arbeid, og det fører til et skille mellom lønnsomme og ulønnsomme pasienter. Systemet er modent for skroting; en økt vektlegging av det er intet mindre enn katastrofalt.

Minus: Kvalitetssertifisering sykehusene
Troen på at sykehus skal kunne sertifiseres på en fornuftig måte etter de samme prinsippene som brukes for å sertifisere skip og industriproduksjon, er grunnleggende avslørende. Disse sertifiseringsordningene fører til at man måler det som kan måles, mens de grunnleggende aspektene ved kvalitet på behandling og pleie oftest unndrar seg evaluering. Dette fører til ytterligere strategisk lureri, vektlegging av det man vet vil bli målt på bekostning av det som er viktig, og enda flere administratorer for å sikre sykehusene en god karakter. Det bør være nok å minne om at Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus ble ISO-sertifisert samtidig som de drev med den råeste triksingen med ventelistedatoer som til nå er avslørt i Norge.

Minus: Krav om oppstart av diagnostisering av mulig kreft innen 48 timer
Statsråden har nettopp presisert at dette særlig gjelder de uspesifikke symptomene som kan være kreft. Begriper han hva han sier? Uspesifikke symptomer som kan være kreft – det er diffus smerte, tretthet, slitenhet, hoste, endret fordøyelse, vannlatingsvansker – symptomer som er meget vanlige og i de aller fleste tilfellene har ufarlige årsaker. Utfordringen med å finne de alvorlig syke i denne mengden av pasienter er stor og viktig. Det mest effektive tiltaket ville trolig være å styrke fastlegetjenesten. Og å sette sykehusene i stand til å ta raskt i mot de som henvises.

Skal regjeringen nå opprette diagnostiske sentre som alle pasienter med slike symptomer skal henvises til? De sentrene må bli store – ikke ulike dagens sykehus! Og hva skal kravet til "oppstart av diagnostisering innen 48 timer" være? Skal fastlegene gi time innen 48 timer til alle med diffus slitenhet, på bekostning av f.eks. barn med feber eller gamle med lungebetennelse? Hva skal kravet være til "oppstart av diagnostisering"? At blodprosenten blir målt? Hvor mange flere konsulenter skal sykehusene ansette for å sørge for korrekte (eller finurlig justerte) datoer og bevise at fristen er overholdt?

Det regjeringen gjør her, er å vedta at kvaliteten skal være god. Men kvalitet kan ikke vedtas, kvalitet skapes ved at kompetente mennesker får arbeidsbetingelser som gjør det mulig å skape kvalitet. Fremskrittspartiet hadde en gang et slagord som lød slik: "Fremtiden vedtas ikke, den skapes". Det var faktisk veldig godt sagt. De har åpenbart glemt det da de kom i posisjon.

Den underliggende premissen
Et helt annet sted i regjeringsplattformen, nemlig i kapittelet om fornyelse, administrasjon og kirke (s. 37), finner vi dette:
"Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet."

Det er her skjelettet slipper ut av skapet. Regjeringen sier med rene ord at det å behandle syke, pleie dem og gi omsorg, det er tjenester som produseres – akkurat som tyggegummi eller biler. Dette forklarer ideene om stykkprisbetaling, ISO-sertifisering og tøvete "garantier" om kreftdiagnostikk. Det betyr fortsatt innretning av den offentlige helsetjenesten som om den var en aktør i et konkurransestyrt marked, det betyr fortsatt økonomiske incentiver på bekostning av faglighet og omsorg, det betyr en krigserklæring mot Helsetjenesteaksjonen og fotfolket i helsetjenesten som gjør så godt de kan.

Og det gjør regjeringens påstand om at den vil redusere byråkratiet til en flau vits.

Kommentarer

 • Nina 27.10.2013 19.09.00

  Takk for blogg-innlegg! Eg jobber som psykolog og starta tirsdag underskrifts-kampanje mot effektivisering og byråkratisering i helsesystemet. Intervjuet fra NRK finn dykk her: http://www.nrk.no/sognogfjordane/underskriftskampanje-i-helse-forde-1.11313810

 • Lars 23.10.2013 15.17.00

  Takk Torgeir Bruun Wyller!

 • Torgeir Bruun Wyller 22.10.2013 12.59.00

  Lars Dahle avslører sviktene kunnskaper om eldres helse. For det første tar det vanligvis lang tid før forebygging har effekt. I mellomtiden fortsetter fok å bli like mye syke som før. Da trenger de behandling, men kommunal medfinansiering gir et press i retning av dårligere behandling. For det andre er det svært mange av de tilstandene eldre i dag legges inn for som ikke kan forebygges - i hvert fall ikke på kort sikt. Men det er helt riktig at kommunal medfinansiering er et viktig element i samehandlingsrefoemen. Reformen handler nemlig i virkeligheten verken om samhandling eller om forebygging, men om å holde de gamle utenfor sykehusene for dermed å kunne redusere sykehusenes sengetall ytterligere. For å rettferdiggjøre denne strategien, dyrkes det frem en myte om de mange unødvendige innleggelsene av eldre. Denne myten er gjentatte ganger tilbakevist, men dukker opp igjen fordi den er (eler har vært) politisk korrekt. Jeg er venter fortsatt i spenning på hvor raskt Høie vil virkeliggjøre valgløftet om å fjerne kommunal medfinansiering.

 • Pasient 21.10.2013 22.01.00

  Det er viktig å følge nøye med på hva Høie gjør nå fremover. De ødeleggende feilgrepene som Stoltenberg og co har innført må endres raskt!

 • Lars Dahle 21.10.2013 14.31.00

  Kommunal medfinansiering er selve grunnlaget for Samhandlingsreformen. Om det fjernes vil det ikke være noe incentiv for kommunene å sette inn tiltak som kan holde de eldre friske, slik at sykehusinnleggelser kan unngås! Vi kan ikke fortsette dagens praksis hvor det ikke finnes insentiver for å jobbe forebyggende. Å ta bort kommunal medfinansiering vil ødelegge hele poenget med Samhandlingsreformen!

 • Unni L 20.10.2013 14.22.00

  Flott artikkel Bruun Wyller, og en flott kommentar under fra Sykehuslege!

 • Tove B. 19.10.2013 23.52.00

  Godt at du stadig er på banen og mener noe og at du stadig våger å ta bladet fra munnen.

 • bjornja 19.10.2013 23.02.00

  En får vente å se, men er veldig i tvil. En kan vel forvnte en raskere omvelting inne sykehuspolitikken enn det so er skissert hittil !!!

 • sykehuslege 19.10.2013 12.57.00

  ISF-ordningen må bort! En kollega brukte 1,5 time på en epikrise, halvtime til diktering av epikrisen og en time til å finne de "riktige" diagnosene.

 • Andreas 19.10.2013 08.26.00

  Dette er en god og grundig analyse som treffer spikerne på hodet med smertelig presisjon. Jeg håper at de relevante personer leser og evner å ta dette til seg.

 • Anna Szulc 18.10.2013 16.42.00

  Ja dette er minnsandten en leseverdig - og bekymringsvekkende - kronikk!! Får inderlig håpe at noen gjør Erna Solberg, Bent Høye og Siv Jensen oppmerksom på den!...

 • Feil 18.10.2013 16.35.00

  Her var det mange punkter som ble analysert. Med alt i fra lovprisning av Høyre/Frp politikk på noen områder til tilsvarende nedsabling på andre områder. Dersom vi i ett tenkt tilfelle hadde en overordnet politisk målsetting om å behandle mange FLERE for å få drastisk ned ventelistene til samtidig en DOKUMENTERT tilfredstillende juridisk kvalitet slik at vi får ned feil ratene på norske sykehus og igjen samtidig ikke øker helsebudsjett rammene slik at at behandlingene i sum medfører en adskillig LAVERE enhetskostnad pr pasient enn det som er tilfelle i dag. Hvordan skal vi da best rigge til og organisere norsk helsevesen for å oppfylle en slik tenkt overordnet politisk målsetting?. Kan Helsetjensteaksjonen svare på dette spørsmålet? Gjerne med å lage en punktliste med SPESIFISERTE tiltak for å oppfylle nettopp den KLARE overordnede tenkte politiske målsettingen som ble skissert over. For klarer dere det vil dere få det akkurat som dere vil i den nye regjeringen. Tipper jeg.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!