Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Fred Hatlebrekkes blogg Publisert 2016-10-14

Fysioterapi salderingspost i årets statsbudsjett

I midten av september gikk høringsfristen for avvikling av sykdomslisten for fysioterapi ut. I høringssvaret sa Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) seg enig med departementet om at dagens sykdomsliste ikke er et godt nok verktøy for prioritering, da det ikke alltid er sammenheng mellom diagnose og behov for fysioterapi. Funksjonsnivået bør etter vårt synspunkt være det viktigste kriteriet i en vurdering av hvorvidt pasienter bør fritas for egenandel eller ikke. Det er likevel ikke noen tvil om at pasienter med enkelte diagnoser har større behov for fysioterapi enn andre. NFF stiller seg sterkt tvilende til at det å fjerne sykdomslista vil bidra til at funksjonsperspektivet blir bedre ivaretatt.

 

For oss ser det ut til at et målrettet tiltak som sykdomslista er, skal erstattes av et ikke-målrettet tiltak. Forslaget vil innebære en radikal endring for store pasientgrupper og vi er derfor overrasket over at departementet foreslår et så omfattende tiltak uten at det bygger på en grundig utredning. Vi kan ikke se at alternative tiltak er blitt identifisert, virkningene av tiltaket er heller ikke vurdert tilfredsstillende og de som er berørt av tiltaket er heller ikke blitt involvert. Det viser seg nemlig at høringen kun var et spill for galleriet, for på tross av stor motstand mot forslaget fra pasientorganisasjoner og NFF, har ikke Regjeringen tatt hensyn til høringssvarene slik saken er lagt frem i statsbudsjettet.

 

Regjeringen sparer 140 mill. kroner på å avvikle sykdomslisten. I tilknytning til avviklingen foreslås det også å redusere overføringene til kommunene med 175 mill. kroner. Regjeringen mener kommunene vil hente dette inn i igjen gjennom egenbetaling fra pasientene. De færreste kommuner krever i dag egenandel for fysioterapi utført av fastlønte fysioterapeuter. Og det er ikke på grunn av slapphet fra kommunenes side. Årsaken er at disse fysioterapeutene hovedsakelig behandler barn, utviklingshemmede og pasienter med et omfattende, tverrfaglig rehabiliteringsbehov. I tillegg har de oppgaver knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid. En ordning med egenbetaling er ikke tilpasset dagens arbeidsformer med fokus på tverrfaglig samarbeid. Et krav som innebærer at kommunene plikter å kreve egenandeler for fastlønte fysioterapeuter uten tilsvarende egenandelssystem for samarbeidende helsepersonell, vil kunne medføre en uheldig utvikling i retning av mindre tverrfaglig samarbeid.

 

Videre var en av intensjonene med samhandlingsreformen at kommunene skulle styrke det forebyggende helsearbeidet. Vi har grunn til å være svært bekymret for at et trekk på 175 mill. i rammebevilgningen til kommunene med krav til fysioterapeutene om økt inntjening vil gi en dreining av arbeidsoppgavene bort fra forebyggende og helsefremmende arbeid. Det knytter seg stor usikkerhet til hvordan dette vil slå ut for den enkelte kommune. Inntjeningsmulighetene vil være svært ulike i de forskjellige kommunene, da ansatte i enkelte kommuner kun behandler pasienter som det ikke vil kunne kreves egenandel for.

 

Her kan det synes som regjeringen skyver utgiftene til fysioterapibehandling over fra staten til kommuner og pasienter, og på den måten bidrar til å bygge ned en tjeneste som det tvert imot er behov for å bygge opp. For NFF har god grunn til å være bekymret for at en reduksjon i overføringer vil innebære reduksjon i fysioterapitilbudet. Vi er blitt varslet om at flere kommuner etter at statsbudsjettet ble lagt frem forrige uke, allerede har varslet om kutt i fysioterapibudsjettene for neste år.

 

Dette er alarmerende og dette har gått altfor raskt! Og regningen på 315 mill. kroner er det pasienter og kommuner med allerede stramme budsjetter som må ta.

Kommentarer

 • Grete Dafne Røe 20.10.2016 21.57.59

  Jeg er helt enig med det noen leger snakker om her-en del pasienter har veldig god effekt av triggerpunktbehandling eller massasje og psykomotorisk behandling. En del fysioterapeuter har blitt for ivrige til å få pasientene til å trene selv, og hører en del pasienter sier at fysioterapeuten ikke tar på dem, og enkelte sier de like gjerne kunne ha gått på et helsestudio. Forskning viser at trening virker, men vi skal ikke glemme vårt håndverk , og bruke hendene og palpere. Det er viktig å respektere pasienten, og høre etter hva pasienten opplever at hjelper.Jeg mener at mange opprettholder og bedrer funksjon gjennom en balanse av manuelle teknikker og massasje og tøyninger og øvelser og trening.

 • Fysio 17.10.2016 21.02.41

  Til lege: Jeg blir sint av å lese om en slik behandling av pasienter som du skriver her. Jeg håper virkelig ikke, det er slik flertallet av annet helsepersonell opplever at vi fysioterapeuter driver praksis. At noen praktiserer på denne måten, er ødeleggende for fysioterapifaget og vår faglige integritet. Vedr. varsling: I min kommune har vi i årevis sendt inn oversikt over pasienter (diagnose, alder m.m), antall på ventelister og hvor lang ventetid det er. Tro ikke at det har gitt resultater, vi opplever en rell nedgang i fysioterapiressurser, grunnet befolkningsøkning- ikke et nytt tilskudd de siste 20 år!! Fordi det aldri er penger til det. En og annen mediasak kommer inn i mellom, men denne saken er ikke like "dramatisk" som å ikke få dyr medisin, brystreskonstrukjon m.m. Enig i at fysioterapeuter må blir mer synlige og tydelige- og jobbe enda hardere for å bli prioritert! Takk for innspill.

 • lege 17.10.2016 12.53.36

  Forts. til fysioterapeuter: Jeg er enig og har tenkt tanken selv: Legeforeningen burde definitivt stå sammen med Fysioterapiforbunde- og sammen med pasientforeningene- skulder ved skulder og lage bråk- skikkelig bråk- i media - overfor de mest utstøttet og uønskede gruppene, bl.a. dårlige "ryggpasienter". Jeg reagerer mest på hva fysiotearpeutene gjør med ressursmangelen: jeg forventer varsling i kommunene, i lokale aviser- at man viser at man står på pasientenes side. Men det skjer ikke her: her behandles enkelte pasienter så stygt av fysioterapeutene (hersketeknikker for å få pasienter ut av praksis), at jeg vil kalle det brudd på helsepersonellovens § 4, omsorgsfull helsehjelp, de samarbeider ikke andre, har fiktive ventelister, skriver direkte feil i journalen om mangel på effekt- når pasienten åpenbart har effekt: halvering av med. doser, høyere livskvalitet, ev. yrkesdeltakelse. Går man ikke da politikernes ærend- og bryter loven som faktisk står over kommunens prioriteringer?

 • lege 17.10.2016 12.47.55

  Til fysioer: De gruppene jeg mente å referere til og som ikke får tilgang, er pasienter som har meget god effekt (hatt det før) og som står på vanvittig- mer enn de fleste vil kunne klare- med timer med fysisk aktivitet hver dag, kunne vært i noe jobb, kunne sluppet høye doser med b-prep- fordi de har såpass god effekt av triggerpunktbehandling/bløtdelsbehandling som ser ut til å ha en meget god lindrende OG desensitiserende effekt for pasienter som har hatt tilstandene lenge. Og hvorfor har de hatt tilstandene lenge? Fordi de aldri kom til behandling i utgangspunktet. De har blitt elendig fullt opp, også unge mennesker med høye utdanning (ikke at utdanning skal avgjøre helsehjelpen)- som koster samfunnet enormt at skal stå utenfor arbeidslivet. Jeg reagerer på at pasienter snakkes ned av fysioterapeutene, "håpløse kronikere" osv.- mennesker som faktisk er ressurssterke, mestrer godt, har god effekt av trening og behandling, kunne vært i jobb- men skvises ut med traumatiske opplevelse

 • Grete Dafne Røe 16.10.2016 01.04.10

  Under forrige kommentar skulle det stå, sykdom pasienten har resten av livet, kostnader for pasientene blir gange antall leveår, det er ikke et engangsbeløp for pasientene. Jeg skjønner ikke hvilke faglige begrunnelser regjeringen har når de fjerner diagnoselisten, Hva er alternativet for disse pasientgruppene?Er det bedre at en pasient blir sittende i en rullestol resten av livet pga. at pasienten ikke får fysioterapi, når pasienten kunne ha trent seg opp til gangfunksjon vha. fysioterapi; ... eller at pasienten er avhengig av pleie og omsorgstjeneste resten av livet når pas. kunne ha blitt selvhjulpen gjennom fysioterapi? Hvilken faglighet,er det i vurderingen( basert på forskning) å fjerne diagnoselisten?Kan Hvilke økonomiske gevinster er det til sist?Det hadde vært fint hvis helseminister Høie kunne ha svart på disse spørsmålene.

 • Grete Dafne Røe 16.10.2016 00.03.05

  Disse nedskjæringene er grusomme for de pasientgruppene det gjelder og det er alvorlig syke pasienter,de 100 diagnosene som står i diagnoselistene er alle alvorlige og det er gjerne sykdommer pasientene må leve med resten av livet,det betyr at kostnadene bør ganges med antall leveår.Disse diagnosene er diagnoser der forskning viser at fysioterapi hjelper,som for.eksempel. etter hjerneslag.I tillegg kommer kostnadene ved at pasienter slutter med behandling fordi de ikke har råd,og mister funksjon og kanskje innlegges sykehus eller institusjon,hvor mye dyrere blir ikke det. Tenk at dette med å fjerne diagnoselisten går utovet ca 5 prosent av Norges befolkning.

 • Gro Haugen 15.10.2016 20.42.16

  Kreftpasiemter som sliter med seneffekterav sykdom og behandling er en gruppe som risikerer å få enda dårligere tilgang til opptrening og behandling fysioterapeut enn de har i dag.Sykdomlisten har ivaretatt noen av dem, men hvordan skal det bli fremover?Husk at det å rammes av kreft ofte fører til dårlig økonomi og et betydelig fall i levestandard .Tverrfaglig rehabilitering hvor fysioterapeuten har en viktig rolle ,er viktig.

 • Ogsåfysio 15.10.2016 09.31.54

  Håper virkelig dette forslaget blir stoppet, dette er bare kreativ flytting av penger-og så kalle det for satsing. Til lege: Kan selvfølgelig ikke svare for andres praksis, men det høres ut som du dessverre har dårlig erfaring med henvising av en gruppe pasienter. Når det er sagt, er vi pålagt å prioritere, og da faller noen utenfor-dessverre. Lege, du må gjerne rope høyt om dette i kommunen du jobber! Mange pasienter som får passiv behandling som du referer til, får god effekt der og da, men ikke langvarig virkning (det er god dokumentert). I tillegg er det mange som ikke selv tar ansvar, og gjør "øvelser" som du refererer til. Fysioterapi krever også at pasientene gjør sin del,mellom behandlinger, og dersom de ikke gjør det- og det heller ikke er progresjon er det ikke riktig bruk av ressurser når det er en endeløs kø av pasienter som venter på å komme til. Vi kan jo ikke drive å behandle pasienter som ikke har nytte av behandling, men bare synes det er deilig å få massasje.

 • Fysio 14.10.2016 14.53.52

  Fysioterapeuter er utmerket godt klar over at det er lange ventelister og at noen ikke kommer til, og gruppen "kronikere" er ofte dem det går utover. Fysioterapeuter har avtale med kommunen, men i motsetning til legene, blir ikke avtaler oppjustert i takt med folketallet, men enten kuttet (pga økonomi) eller status quo. Det resulterer selvfølgelig i, at ikke alle som har nytte av fysioterapi kommer til- men ofte star på ikke-reelle ventelister. I tillegg er man ofte pålagt å følge kommunens prioriteringsliste, der f.eks nyopererte , brudd- og kols-pasienter er prioritert. Når sykehusene "spyr" ut pasienter som følge av samhandlingsreformen, har ikke fysioterapeutene sjanse til å henge med, og det er ikke fordi de ikke jobber nok. de fleste jobber langt utover avtalene sine. Dette blir det varslet om lokalt og nasjonalt, og mange lokale kamper har biltt vunnet av fysioterapeutene. Kanskje noen vil høre dersom legene ropte varsku og hjalp til å belyse denne saken???

 • Lege 14.10.2016 13.20.35

  Jeg er bekymret for en del andre forhold- hvor jeg oppfatter at fysioterapeutene svikter fullstendig i sin oppgave om å varsle politikere, helsemyndigheter og befolkningen om mangel på behandlingstilbud for grupper av pasienter. Jeg begynner å lure- på hva som er i veien med fysioterapeutene, rett og slett. Det er pasientgrupper med muskelskjelettsykdommer, f.eks. "kroniske rygger"- som fysioterapeutene selv kaller disse objektene som de ikke vil ha i sine praksiser. Det er mange eksempler på at pasienter som har god effekt av kombinasjon av bløtdelsbehandling/triggerpunktbehandling og egentrening nektes å stå i kø hos fysioterapeutene, ikke kommer inn i praksisene når leger eller kiropraktorere forsøker å henvise- og skulle de komme inn i praksisen- kommer de fort ut igjen- og da med direkte feil i journalen om at behandlingen ikke vil hjelpe (den lindrer og gir progresjon), stigmatiserende, feilaktige beskrivelser og traumatiske opplevelser pga. dårlig oppførsel. Avtale med kommunen?

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!