Gerty Lunds blogg

Helsepersonellkommisjonen – mer av det samme?

Gerty Lund

Gerty Lund er leder av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har lang erfaring som fysioterapeut/sjeffysioterapeut og seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesten. Tidligere leder av Norsk Forum for Helseledelse.

Da jeg så sammensetningen av Helsepersonellkommisjonen, var min første tanke: «Får vi nå mer av det samme?» Etter å ha deltatt på Helsepersonellkommisjonens åpne innspillsmøte 3. oktober, er ikke bekymringen min blitt mindre.

Slik jeg oppfattet signalene fra kommisjonen, kan vi dessverre bare forvente at vi skal gjøre mer av det samme vi gjør i dag, men med færre ressurser. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at Helsepersonellkommisjonen ikke ser det som sitt mandat å stille følgende spørsmål: «Hva kan gjøres for at vi ikke skal trenge å måtte gjøre så veldig mye mer av det samme?» Men hva står egentlig i mandatet? Mandatet sier for så vidt at det skal ses på hvordan vi skal løse flere oppgaver med færre ressurser, men første kulepunkt i listen over hva Helsepersonellkommisjonen skal se på fanger min interesse:

  • Gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste i hele landet, jf. blant annet utfordringene som er trukket opp i Perspektivmeldingen (Meld. St. 14 (2020-2021))( Mandat – Helsepersonellkommisjonen (regjeringen.no) )

I debatten om morgendagens behov for helsepersonell savner jeg gode diskusjoner om hva vi kan gjøre for at behovet for helsetjenester og pleie-/omsorgstjenester ikke skal øke så dramatisk som Perspektivmeldingen peker på.

Det er flere årsaker til at vi vil trenge mer helsepersonell i fremtiden enn vi vil klare å skaffe og ha råd til å finansiere. Det pekes på antall og andel av eldre over 80 år som vil øke. Videre pekes det på antall sykemeldte og uføretrygdede. Det siste gir færre arbeidstakere og lavere skatteinngang enn om flere i arbeidsfør alder hadde vært i jobb. Helt sentrale spørsmål burde da være:

  • Hvordan kan vi best sørge for at eldre har så god funksjon og er selvhjulpne så lenge som mulig?
  • Hvordan kan vi bedre folkehelsen og sikre arbeidsmiljøet slik at ikke en så stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder er sykemeldte eller uføretrygdede?

Skal vi ta utfordringene på alvor, må vi se på hvordan vi kan forebygge slik at helsepersonellbehovet ikke blir så stort som beskrevet i Perspektivmeldingen.

Helsefremmende og forebyggende arbeid er også nødvendig for å redusere den økende ulikheten i helse, og bidrar til økt helsekompetanse i befolkningen. Dette er i tråd med OECD-rapporten «Health at a glance» ( Health at a glance 2019 ), der det understrekes at Norge bør bli bedre til å forebygge før sykdom inntreffer. Vi må ta sikte på at vi i 2040 har et samfunn der de fleste eldre er relativt friske og med lite hjelpebehov. Når sykdom og skader allikevel oppstår, må pasientene få tidlig mobilisering for å gjenvinne så god funksjon som mulig så raskt som mulig.

Vi må også ta seriøst inn over oss at grunnlaget for en god helse legges i barndommen, og at det derfor må satses tungt inn på å bygge helsekompetanse tidlig. Helsekompetanse bygger vi gjennom hele livet og skolen er en utrolig viktig folkehelsearena. Helsestasjon, tverrfaglig sammensatt skolehelsetjeneste, helsestasjon for unge, frisklivssentral og helsestasjon for eldre må være sentrale tilbud og tiltak i kommunene. Det må vi kunne forvente av kommunene.

I Norge har vi kommet langt med forebygging innenfor trafikksikkerhet. Antall drepte gikk ned fra 257 i 2004 til 93 i 2020, antall hardt skadde gikk i samme periode ned fra 995 til 627. ( Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 – 179 nye tiltak  – TSF (trafikksikkerhetsforeningen.no) )

Folkehelsearbeid, helsefremmende tiltak og forebygging av sykdom og skader er til dels vanskelig å måle. I tillegg er det et langsiktig arbeid som kanskje ikke viser resultater umiddelbart, men over flere år. Men slik jeg leser Helsepersonellkommisjonens formål, så skal de også se på løsninger på lang sikt.

Om Helsepersonellkommisjonens formål står det:

  • Kommisjonen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. ( Mandat – Helsepersonellkommisjonen (regjeringen.no) )

Jeg håper derfor at Helsepersonellkommisjonen i sitt videre arbeid tar med seg de mulighetene som ligger i å satse på mer forebygging og mindre reparasjon, mer rehabilitering og mindre pleie!

Powered by Labrador CMS