NYE METODER: Leder for Bestillerforum, Henrik A. Sandbu (nummer to fra venstre), konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge, sier det nå arbeides med en ny rutine for å fageksperter.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Vil inkludere fageksperter i flere ledd i metodevurderinger

Bestillerforum jobber nå med en ny rutine for rekruttering av fageksperter som skal bidra i nasjonale metodevurderinger på vegne av de regionale helseforetakene (RHF).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt klinikers ønske om å bli involvert i større grad når det gjelder prosessen med metodevurderinger og bestillinger som gjøres i Systemet for nye metoder.

Evalueringsrapporten av Systemet for nye metoder viste til at det gjennom intervjuer og innspill er funnet eksempler på manglende tillit som beskrivelser om at «beslutningsprosessen er lukket» og «pasienter dør fordi Norge somler med innføring.»

Utfordrende med dagens ordning
I et notat som Bestillerforum ga sin tilslutning til tidligere i år kommer det frem at det jobbes med en ny rutine for inkludering av fageksperter som skal bidra i metodevurderinger på vegne av de regionale helseforetakene (RHF-ene).

Det fremgår av notatet at dagens praksis er en todelt rekrutteringsprosess der det rekrutteres til enkeltoppdrag og til liste over eksperter, en «inntil videre»-liste, som kan kontaktes direkte for å bidra i flere metodevurderinger frem i tid.

I notatet beskrives det å være utfordringer med bruken av «inntil videre»-listen. Utfordringene er knyttet til å vedlikeholde listen og å sørge for at ledere er informert om arbeidet, og dermed sikre at fagekspertene som kontaktes har rett kompetanse og kapasitet.

Ny rutine
I forslaget til ny rutine står det at rekruttering av fageksperter fremover skal skje per oppdrag.

Det er Statens legemiddelverk (SLV) og Folkehelseinstituttet (FHI), som utfører metodevurderinger og er utrederinstansene.

Det vil også være SLV og FHI som får ansvar for å definere behovet for bistand i oppdrag fra Bestillerforum tilknyttet Nye metoder, står det i notatet.

De oppdrag som trenger fageksperter skal føres opp på en felles liste ved bestillingstidspunkt eller når dokumentasjonspakke er klart fra firma eller aktuell aktør.

Så får en egen koordinator i hvert RHF ansvaret for å følge opp oppdrag på listen og rekruttere fagekspert.

Avdelingsleder på sykehus foreslår kandidat
RHF-koordinatorene skal henvende seg til sykehus for rekruttering av fageksperter.

I notatet står det at RHF-koordinatorer i sin henvendelse til avdelingsledere på sykehus, skal informere om at både medisinfaglig kompetanse på det aktuelle fagområdet, kapasitet og fravær av åpenbare habilitetsutfordringer bør inngå i deres vurdering av aktuell kandidat.

Avdelingsleder foreslår best egnet kandidat og avklarer deltagelse med vedkommende. Innen fristen satt ved innføring i listen, har RHF-koordinator ansvar for at rekruttert fagekspert fylles inn i listen. Eventuelt må det fylles inn at regionen ikke stiller med fagekspert.

Det står også i notatet at alle RHF-ene bør ha mål om å rekruttere fageksperter til alle oppdrag, og etterstrebe å rekruttere fageksperter med ulikt faglig ståsted til oppdrag der det er relevant.

Det er utrederinstansen som får ansvar for å vurdere habilitet til en konkret metodevurdering og innhente erklæring fra hver enkelt fagekspert.

Behov for inkludering flere steder i prosessen
Leder av Bestillerforum, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu, sier til Dagens Medisin sier at målet med den nye rutinen er å sikre bedre forankring for bruk av kliniske fageksperter. Han viser til at bedre klinikerinvolvering var et av punktene som ble pekt på i evalueringen av Nye metoder som ble lagt frem i fjor og at det pågår arbeid på dette området.

– Vi skal ha et heldagsmøte i april som en del av oppfølgingen etter evalueringsrapporten. På dette møtet blir ett av temaene hvordan vi skal sikre mer klinikerinvolvering.

Sandbu mener at utfordringen er å rekruttere nok og riktige klinikere i prosessen.

– Fagekspertene er travle mennesker. Vi håper at vi får forankret dette i ledelsen gjennom det arbeidet vi nå gjør, og får en forståelse for at klinikere tas ut til disse viktige prosessene. Det er viktig for kunnskapsgrunnlaget i metodevurderingene og for legitimiteten til prosessen.

Fagdirektøren sier at klinikerinvolvering vil også være et element i en grundig gjennomgang og oppfølging av evalueringsrapporten, som RHF-ene skal levere en statusrapport på i oktober.

– Vil klinikere involveres tidlig i prosessen for å unngå at man metodevurderer metoder som klinikere ikke ser det som hensiktsmessig å vurdere, eller skal klinikerne inkluderes senere i prosessen?

– Det er ikke ferdig diskutert. Men det er pekt på et behov for å involvere dem flere steder i prosessen, for eksempel helt i starten for å få innspill til hvilke medikamenter som skal vurderes for å unngå å kaste bort verdifull tid, men også senere i prosessen.

Benytter koordinatorer
Rhf-koordinatorene rekrutterer fageksperter og innhenter faglige innspill til metodevarsler og forslag om metodevurderinger. Det er Bestillerforum som vurderer om det er formålstjenlig med metodevurdering og hvilken metodevurdering som skal foretas og prioriteres. Faglige innspill legges ved saksframlegget til Bestillerforum. Fageksperter deltar i gjennomføringen metodevurderingene.

– Hvem er en slik RHF-koordinator?

– Hvem og hvilken kompetanse den personen har kan være forskjellig i de ulike RHF-ene. I Helse Midt-Norge er koordinatoren farmasøyt. Rollen er bindeleddet mellom sekretariatet i Bestillerforum og de regionale helseforetakenes fagmiljøer, i vårt tilfelle mye opp mot St. Olavs, som distribuerer til riktige klinikere.

Powered by Labrador CMS