ÅRETS FØRSTE AVGJØRELSER: Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst er leder for Beslutningsforum. Mandag hadde forumet sitt første møte i 2021. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

ÅRETS FØRSTE AVGJØRELSER: Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst er leder for Beslutningsforum. Mandag hadde forumet sitt første møte i 2021. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Tok stilling til fire nye metoder

Beslutningsforum tok mandag stilling til behandlinger mot psoriasis, kreft og cystisk fibrose.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

GREV WEDELS PLASS, OSLO (Dagens Medisin): Forumet som består av de øverste lederne i de regionale helseforetakene avgjør om innmeldte metoder skal benyttes i den offentlige helsetjenesten.

Beslutningsforum tok stilling til behandlinger mot psoriasis, kreft og cystisk fibrose. To metoder fikk ja, og to metoder fikk nei.

Dette var metodene som forumet tok stilling til mandag: 

  • Ustekinumab (Stelara) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 år fikk ja. 
  • Polatuzumabvedotin (Polivy) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til behandling av pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent diffust storcellet B-cellelymfom som ikke er aktuelle for stamcelleterapi fikk ja.

Begge behandlingene skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021, skriver Beslutningsforum i den foreløpige protokollen.

To behandlinger mot cystisk fibrose fikk nei:

  • Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter på 12 år og eldre.
  • Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) som kombinasjonsbehandling.

I protokollen skriver imidlertid Beslutningsforum at "prisen for legemidlene er altfor høy sett opp mot prioriteringskriteriene, og det er
ikke dokumentert nytte av behandlingen over tid" for begge behandlingene.

Men legger til følgende:

"Cystisk fibrose er en svært alvorlig sykdom som tar mange gode leveår. Beslutningsforum for nye metoder ser det som viktig å kunne ta i bruk nye medikamenter til denne pasientgruppen. Beslutningsforum for nye metoder ber derfor Sykehusinnkjøp HF gjenoppta forhandlinger og søke nordisk samarbeid."

Powered by Labrador CMS