SYV METODER: Fagdirektør Baard-Christian Schem og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne kommenterte avgjørelsene etter dagens møte i Beslutningsforum hvor til sammen ble syv metoder ble behandlet. Foto: Vidar Sandnes

SYV METODER: Fagdirektør Baard-Christian Schem og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne kommenterte avgjørelsene etter dagens møte i Beslutningsforum hvor til sammen ble syv metoder ble behandlet.

Foto: Vidar Sandnes

Disse metodene fikk ja i Beslutningsforum mandag

Fire metoder fikk ja og to fikk nei. Og når det gjelder foretrukket prosedyre for fedmekirurgi, er det ikke mulig å gi en anbefaling, konkluderte Beslutningsforum mandag.

Publisert

Til sammen ble syv saker ble behandlet da Beslutningsforum, som beslutter hvilke metoder som skal innføres i den offentlige spesialisthelsetjenesten, holdt møte mandag.

Sakslisten til dagens møte i Beslutningsforum ble oppdatert mandag morgen med sak om legemidler til behandling av cystisk fibrose. Saksfremlegget ble fremstilt etter arbeidstid fredag ettermiddag, som var årsaken til at saken først kom på sakslisten mandag morgen.

Disse metodene fikk ja
Filgotinib (Jyseleca) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, tap av respons eller intoleranse overfor enten konvensjonell eller et biologisk legemiddel.

Cemiplimab (Libtayo) innføres som monoterapi til behandling av voksne med lokalt fremskredet eller metastatisk basalcellekarsinom (hudkreft) som har progrediert (tiltagende) under behandling med eller er intolerante overfor en «hedgehog-hemmer».

Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi innføres til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom.

– Metoden er ønsket og prisen er nå akseptabel, kommenterer Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin. 

CFTR-modulerende legemidler til behandling av cystisk fibrose (CF) innføres;

  • Elaxakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) innføres til kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 6 år som har minst én F608del-mutasjon i cystisk fiobrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet.
  • Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) innføres i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) til behandling av pasienter som er 12 år eller eldre med CF.
  • Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) innføres til behandling av CF hos pasienter over to år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.
  • Ivakaftor (Kalydeco) innføres til behandling av barn over fem kilo og voksne med CF.

Les mer i egen sak: Beslutningsforum sier ja til nye medisiner mot cystisk fibrose

Disse metodene fikk nei
Endobronkial ventil (Zephyr), for reduksjon av lungevolum innføres ikke til behandling av alvorlig emfysem.

Her er det behov for mer kunnskap, forklarer Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne. 

– Metoden kan tas i bruk i kliniske studier, sier hun til Dagens Medisin.

Satralizumab (Enspryng) som monoterapi eller i kombinasjon med immunsuppressiv terapi til behandling av nevromyelitt optica spektrumforstyrrelse (sykdom som rammer synsnerve og ryggmargen) hos voksne pasienter og ungdommer fra 12 års alder som er seropositive for anti-aquaporing-4 IgG (AQP4-IgG).

– Her er prisen for høy, sier Bryne.

Fedmekrirugi: – Kan ikke gi anbefaling
En av sakene på agendaen var en metodevurdering av kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt som allerede er i bruk. 

Metodevurderingen er gjennomført av Folkehelseinstituttet. Rapporten som ble publisert i mars, konkluderer med at alle de syv kirurgiske prosedyrene som ble vurdert, var assosiert med bedring i helserelatert livskvalitet. Og at det er liten eller ingen forskjell i effektene av ulike kirurgiske prosedyrer på vekttap og diabeteskontroll. Resultatene er i hovedsak basert på dokumentasjon av lav til svært lav kvalitet, ifølge rapporten.

Beslutningsforum konkluderer med at det basert på den fullstendige metodevurderingen ikke kan gis anbefaling om foretrukket kirurgisk prosedyre ved behandling av sykelig overvekt.

– Her er det gjennomført en stor og omfattende metodevurdering. Vi konkluderer med at det ikke er mulig å peke på at en metode fungerer bedre enn de andre, sier Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin. 

– Når dere ikke kan gi en anbefaling, betyr det at det er behov for mer forskning av høyere kvalitet?

– Ja, det kan du si at det er, svarer fagdirektør i Helse Vest Baard-Christian Schem.

– Her er det nok litt ulik oppfatning blant fagfolk, og kanskje det er noen metoder som fungerer bedre for ulike undergrupper, men det kan vi ikke si noe om på bakgrunn av denne metodevurderingen, legger han til.  

Korrigert: I første versjon av denne saken sto kirurgisk prosedyre ved behandling av sykelig overvekt oppført under metoder som fikk nei. Det er feil. Metodene som er vurdert, er allerede i bruk og vil fortsette å være det.

Powered by Labrador CMS