I den åpne høringen i Helse- og omsorgskomiteen i april var legepresidenten på plass for å fortelle om Legeforeningens syn på lovforslaget. Marit Hermansen gikk da ut mot det foreningen mener er en uheldig konsolidering av makt i de regionale helseforetakene. Foto: Vidar Sandnes

Frykter lovforslag vil svekke pasientenes rettigheter

Tirsdag behandlet Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget saken om lovfesting av Beslutningsforum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Regjeringspartiene går inn for å lovfeste at det er de regionale helseforetakene (RHF) som har ansvaret for å ta stilling til hvilke behandlinger og metoder som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten.

Legeforeningen er en av flere aktører som gjennomgående har vært kritiske til lovforslaget. 

Det er de fortsatt etter tirsdagens innstilling fra komiteen.

– Legeforeningen er kritisk til både innhold og prosess i dette lovarbeidet. Den lovteksten som nå vedtas gir inntrykk av at pasientenes rett til individuell vurdering innskrenkes, sier legepresident Marit Hermansen til Dagens Medisin.

– Vi merker oss at helseministeren forsikrer om at pasientrettighetene ikke skal svekkes. Han viser til at det fortsatt skal være rom for at pasientens behov skal vurderes konkret der Beslutningsforum har sagt nei. For den enkelte pasient skal derfor klinikere, fylkesmann og domstoler fortsatt kunne overprøve beslutninger fattet på gruppenivå av Beslutningsforum. Dette er helt avgjørende for den enkeltes rettssikkerhet og for at befolkningen fortsatt skal ha tillit til at man får hjelp av den offentlige helsetjenesten når man trenger det.

– Nå blir det en viktig oppgave for myndighetene å lage veiledningsmateriell som gir trygghet for dette hos pasient og kliniker, heter det fra Hermansen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener lovforslaget innebærer en begrensning i adgangen til å klage på beslutningene.

De ber regjeringen gjennomføre og legge frem en helhetlig evaluering av systemet for nye metoder, og på bakgrunn av evalueringen legge frem en egen sak for Stortinget med forslag til endringer av systemet.

Powered by Labrador CMS