HAR GITT RÅD: Fagdirektørene Geir Tollåli (t.h.), Baard-Christian Schem (i bakgrunnen) og de andre fagdirektørene i de regionale helseforetakene har bestemt seg for hva de mener om innføring av den nye organdonasjonsmetoden. 

Foto: Vidar Sandnes

Nærmer seg en avgjørelse i betent sak om organdonasjon

En ny organdonasjonsmetode kan få klarsignal i løpet av måneden. – Vi har fått det siste vi manglet, sier fagdirektør Geir Tollåli.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Skal Norge ta i bruk en ny metode for organdonasjon eller ikke? Dette spørsmålet har over år skapt usikkerhet og frustrasjon, etter at metoden først ble tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus for fjorten år siden. De som er positive til den nye metoden «controlled donation after circulatory deatch (cDCD)» mener at det haster å få i gang bruken av metoden for potensielt å kunne få flere organdonorer. Skeptikere har blant annet løftet spørsmål om hvordan befolkningen vil stille seg til en ny metode og hvilke kriterier som må oppfylles for å gjøre endringer i hvordan man går frem under organdonasjon.

Et helt sentralt tema har vært hva som skal til for å erklære en person som død.

Nå kan beslutningen om metoden være rett rundt hjørnet, opplyser fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord til Dagens Medisin.

– Sakslisten er ikke sendt ut, men det ligger an til at saken kommer opp på Beslutningsforums møte den 30. august. Saksnotatet er ferdigstilt, sier Tollåli, som uttaler seg på vegne av Bestillerforum.

Beslutningsforum avgjør hvilke metoder som skal benyttes i den offentlige helsetjenesten. Forumet består av lederne i de regionale helseforetakene (RHF-ene). Bestillerforum, som består av fagdirektørene i RHF-ene, har som oppgave å forberede sakene i forkant.

Ingen hindre i loven

Bakgrunnen for at det nå er ny bevegelse i saken, er et brev som ble sendt fra Helsedirektoratet i juni.

– Da vi fikk den endelige utgreiingen fra Helsedirektoratet, så var det det siste vi manglet, sier Tollåli.

Det var fagdirektørene selv som ba direktoratet om hjelp til å avklare om den nye metoden faller innenfor dagens lovverk. Det gjør den, mener direktoratet.

– Svaret var klargjørende. Helsedirektoratet er på linje med utredningen fra FHI, men de har gjort en selvstendig vurdering som normativ myndighet, sier Tollåli.

Viser til over ti år gammelt brev

Utredningen Tollåli viser til, er en metodevurdering gjennomført av Folkehelseinstituttet som slår fast at metoden ikke er i strid med loven. Vurderingen forelå og ble omtalt av Dagens Medisin i 2019.

Helsedirektoratet viser også i sitt svar til at direktoratet tidligere har kommunisert til fagmiljøet en tilsvarende forståelse som den som ble presentert i metodevurderingen til FHI. Dette skjedd i brev sendt i 2009 og 2017.

– Var det behov for å be Helsedirektoratet om en juridisk vurdering?

– Det er viktig for å få dette eksplisitt uttalt. Det ble etterlyst i høringen at en må vite sikkert at forslaget om en ny organdonasjonsmetode er lovlig. Det viser svaret fra Helsedirektoratet, hvor de skriver at det ikke trengs forskriftsendring, men at det må komme et rundskriv.

Høringen om metoden ble sendt ut i starten av 2020 og var den første åpne høringen i Beslutningsforums historie.

Legeforeningen ble ikke enige internt om å svare ja eller nei, og landet på å anbefale en midlertidig innføring av metoden.

Opptatt av å trygge klinikerne

Fagdirektørene har tidligere blitt anklaget for å ha trenert saken om organdonasjon. Det har Tollåli tidligere avvist. Det mener han fortsatt. Tollåli viser til at høringen om metoden viste at det var usikkerhet i fagmiljøene.

– Vi må gjøre klinikerne som står i fremste linje trygge på at det de beslutter er innenfor gjeldende rett.

Et viktig hensyn er også befolkningens tillit til organdonasjon, mener han.

– Vi ønsker ikke å skape usikkerhet i befolkningen. Tilgangen til nye organer er viktig og at det er avgjørende at det ikke blir usikkerhet om organdonasjon. Det skal ikke være noen tvil om hva som skjer, eller kan skje, etter at det er fattet en beslutning om å avgi et organ.  Derfor har det vært viktig å bruke den tiden vi har brukt.

Nå er det imidlertid ingen løse tråder lenger, ifølge fagdirektøren.

– Saken har fått modne og vi har svart ut spørsmålene som kom inn i høringen.

Det fremgår også av svaret fra Helsedirektoratet at fagmiljøet ved OUS har utarbeidet en ny prosedyre for dødsdiagnostikk og stadfestelse av død før organdonasjon ved cDCD. 

Har gitt sitt råd

Helsedirektoratet forstår situasjonen slik at «det er enighet blant fagdirektørene om at den aktuelle metoden kan benyttes dersom de foreslåtte kriteriene følges, og forutsatt at regelverket både gir hjemmel og blir tilstrekkelig tydeliggjort».

– Hvor godt har Helsedirektoratet forstått deres syn?

– Fagdirektørene har nå avgitt sin innstilling til Beslutningsforum.

– Hva står det der?

– Det får du se når saken har vært oppe i Beslutningsforum.

– Men dere har tatt stilling til spørsmålet?

– Vi har gitt råd til våre administrerende direktører, som er dem som skal fatte beslutningen.

Her kan du lese hele brevet fra Helsedirektoratet. 

Sakslisten for møter i Beslutningsforum pleier å foreligge rundt en uke før det aktuelle møtet.

Powered by Labrador CMS