MISBRUK: Hyppigste årsak til at Statens helsetilsyn tilbakekalte autorisasjonen er misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, som innebærer blant annet tyveri av legemidler. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Flere mistet autorisasjonen i 2021

I 2021 mistet 155 helsepersonell til sammen 158 autorisasjoner. Det tilsvarer en økning på 30 tilbakekall sammenlignet med 2020.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Rettelse: I første versjon av artikkelen kom Dagens Medisin i skade for å skrive at det var en økning på 30 prosent i tilbakekall av autorisasjoner i 2021. Det korrekte er at det er en økning på 30 tilbakekall sammenlignet med 2020.

I 2021 mistet 44 leger autorisasjonen og 26 fikk advarsel. To leger mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

57 sykepleiere og 30 i gruppen hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere mistet autorisasjonen i fjor.

Hyppigste årsak til at Statens helsetilsyn tilbakekalte autorisasjonen er misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, som innebærer blant annet tyveri av legemidler. Det skriver helsetilsynet i en pressemelding.

Økning i reaksjoner
Statens helsetilsyn tilbakekalte autorisasjon til syv helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svik i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter eller kunnskaper var eneste grunnlag. For 38 tilbakekallinger var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter eller kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekalling.

Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Helsetilsynet ga i 2021 230 reaksjoner til helsepersonell, mot 209 i 2020.

86 reaksjoner ble gitt til leger, 64 til sykepleiere og 34 til hjelpepleiere eller omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere.

Suspensjon
Det var elleve helsepersonell som fikk autorisasjonen suspendert, mens saken deres ble behandlet. 20 helsepersonell ga frivillig avkall på autorisasjonen, og seksa leger ga frivillig avkall på rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.

27 helsepersonell fikk autorisasjon begrenset, 14 av disse var leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner til virksomheter
Statens helsetilsyn pekte på brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 34 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2021. i 2020 var det 39.

Saker til politi og påtalemyndighet
Det ble begjært påtale overfor syv helsepersonell og tre virksomheter. I elleve saker ble det ikke funnet grunnlag for å begjære påtale

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett
I 2021 behandlet Helsetilsynet 128 søknader fra 117 helsepersonell. 50 søknader ble helt eller delvis innvilget, mens 85 ble avslått. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon registreres begge utfallene, summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antal behandlet søknader.

15 helsepersonell ble gitt ny autorisasjon uten begrensninger og 12 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår. Helsetilsynet opphevet etter søknad, begrensninger i autorisasjon til 21 helsepersonell.

To leger fikk tilbake rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.

Klager på vedtak
Det ble sendt 67 klager på vedtak fra Statens helsetilsyn til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd, mot 66 i 2020.

Av oversendte klager var 47 klager på vedtak om administrativ reaksjon, inkludert tre suspensjonsvedtak. 20 klager gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon eller begrenset autorisasjon.

Saker og behandlingstid
Statens helsetilsyn fikk 341 nye saker til behandling i 2021. 394 saker ble ferdigbehandlet der det ble ført tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av de ferdigbehandlede sakene var 300 oversendt fra statsforvalteren, 43 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 51 startet hos Statens helsetilsyn.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2021 var 5,4 måneder, mot 4,8 måneder i 2020.

I 2021 avsluttet statsforvalterne 2243 tilsynssaker der helsepersonell og eller virksomheter ble vurdert.

I 1336 av sakene vurderte statsforvalterne virksomheter, enten alene eller sammen med helsepersonell i samme sak. I 578 av sakene ble det påpekt lovbrudd his virksomheten.

Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at statsforvalteren avslutter saken.

Powered by Labrador CMS