Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

RASK TILGANG: - Med den nye løsningen skal en slippe å måtte ta kontakt med den andre virksomheten og slik få raskere tilgang på informasjon, sier medisinsk fagdirektør Hilde Myhren (innfelt) om utprøvingen som skal startes opp 10. november.

Foto: Julie Kalveland/OUS/Nina Gausdal Try

Nå skal legevakten kunne se notater fra sykehuslegen

Fra november av skal leger og psykologer ved andre institusjoner få direkte tilgang til dokumenter fra Oslo universitetssykehus. - Banebrytende, sier fagdirektør Hilde Myhren.

Publisert: 2020-10-29 — 10.08
Denne artikkelen er over ett år gammel.

En rekke ulike journalsystem brukes i dag i helsesektoren til å loggføre opplysninger om pasientene. Siden systemene sjelden «snakker sammen», må pasienter og helsepersonell ofte oppgi og innhente informasjon på ny, til tross for at det allerede er registrert av noen andre i helsetjenesten.

En ny løsning skal nå gjøre det enklere for helsepersonell i Oslo å få tilgang til dokumenter som er lagret i journalen til pasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Dette vil innebære en stor forandring. Du kan se på dette som en selvbetjeningsløsning for helsepersonell som behandler pasienter, sier medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Starter opp i november

– I dag har vi og andre måttet spørre etter for å få tilgang til dokumenter fra andre sykehus, kommune eller fastlege. Med denne løsningen vil man slippe å bruke tid på å be om dokumenter på den ene siden, og slippe å bruke tid på å finne frem og sende dokumenter på den andre siden. Med den nye løsningen skal en slippe å måtte ta kontakt med den andre virksomheten og slik få raskere tilgang på informasjon, sier Myhren om utprøvingen som skal startes opp 10. november.

Tilgangen skjer gjennom Kjernejournal. Den nasjonale portalen inneholder kritisk informasjon om pasienten, som for eksempel alvorlige allergier, som det kan være viktig for helsepersonell å kjenne til i en akutt situasjon. Der vises også blant annet hvilke legemidler pasienten har fått utlevert og eventuelle prøvesvar for SARS-CoV-2.

– Dette er et banebrytende prosjekt, hvor en nå også vil få tilgang til journalinformasjon på tvers av sykehus, kommunehelsetjeneste og fastlege, med en relativt enkelt løsning, sier Myhren.

Trenger ikke samme system

Oslo universitetssykehus er det første sykehuset som deltar i utprøvingen, som er en del av et prosjektet i regi av Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett.

– Dette prosjektet går innunder målbildet om en innbygger, en journal, opplyser Myhren.

I første omgang blir dokumenter som er lagret hos OUS tilgjengelig for Legevakten i Oslo, kommunal akutt døgnenhet Aker i Oslo kommune, Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus) og enkelte fastlegekontor i Oslo-området.

Dokumentene blir tilgjengelige for alle til tross for at de ikke bruker samme journalsystem.

– En av fordelene er at man ikke må ha samme journalsystem. Det gjør at man kan dele dokumenter, selv om Helse Midt-Norge for eksempel vil komme til å bruke Epic, de andre sykehusene bruker DIPS og kommunene og fastlegene bruker sine system, eksempelvis Akson, når det kommer, sier Myhren.

 

Kun leger og psykologer

Det er et utvalg av dokumenter som blir tilgjengelig på tvers av systemene.

– Det er snakk om dokumenter man mener det ofte er behov for å dele. I hovedsak epikriser og sammenfatninger, som for eksempel sykepleier- og fysioterapeut-sammenfatninger, men også en del andre notater, som for eksempel polikliniske notater, sier Myhren.

Det vil imidlertid ikke gjelde alle notater.

– Det vil være mindre aktuelt å dele dagsnotater fra lengre innleggelser vil det være mindre aktuelt å dele. Delingen gjelder dokumenter som er aktuelle i en akutt situasjon, eller der informasjon om tidligere behandling andre steder er relevant for riktige vurderinger.

Det vil kun være leger og psykologer som får tilgang til dokumentene nå, opplyser Myhren.

– I første fase vil kun leger og psykologer få tilgang. Vi vil ha erfaring med hvordan vi kan følge opp bruken, og etter hvert bredde ut muligheten til selvoppslag også for andre faggrupper. Vi må ha tillit til at tilgangsstyringen er satt riktig, så informasjon ikke kommer på avveie.

Skal loggføre bruk

– Hvordan vil dere sikre at informasjon ikke kommer på avveie?

– Det er full sporing og logging på hvem som har gjort oppslag. Veldig snart vil vi sette opp en automatisk logganalyse, slik at vi har bedre oversikt over loggingen. Det vil gjelde også interne brukere.

– OUS har tidligere blitt kritisert for å praktisere personvern strengt. Er dette et tegn på at OUS legges seg på en mindre streng linje?

– Nei, i forhold til tilgjengeliggjøring av journalinformasjon vil jeg ikke si det er noen endring i praksis – heller ikke at det har vært særlig strengt tidligere. Riksrevisjonen gjennomførte en revisjon av tilgangsstyringene av journal i 2013 og påviste det motsatte, og ved innføringen av DIPS i 2014 ble avvik lukket. Nå gjøres det en intern revisjon som ser på tilgangen de siste årene. Jeg opplever at dette er en praksis som har blitt forvaltet likt hele veien. Det nye nå er muligheten til å dele mellom virksomheter, sier Myhren.

– Det er stor enighet i OUS og helseforetakene i Helse Sør-Øst om hvordan en skal sette opp og forvalte regelverket i første fase av prosjektet.

Journalene til pasienter som har reservert seg mot visning av besøkshistorikk i kjernejournal, vil være blokkert for innsyn i journaldokumenter for helsepersonell utenfor Oslo Universitetssykehus, opplyser OUS.

Håper på å bredde ut prosjektet

Det vil i første omgang kun være mulig for OUS å dele med andre, og ikke for OUS-ansatte å se andres dokumenter. Men Myhren håper at det i fremtiden vil bli mulig for helsepersonell ved OUS å få tilgang til journaldokumenter fra andre aktører.

– Vi har et håp om at dette kan breddes ut, slik at alle helseforetak, kommuner og fastleger skal kunne dele dokumenter.

Skal prøves ut i Nord-Norge

STARTER OPP I DESEMBER: IT-sjef Bjørn Nilsen i Helse Nord.

Foto: Helse Nord

Helseforetak i Helse Nord skal også prøve ut den nye løsningen. Her starter utprøvingen rundt årsskiftet.

Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset skal dele dokumenter med Legevakten i Bodø kommune, Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø kommune og utvalgte fastleger i Bodø kommune.

Behandlerne i Bodø kommune vil få tilgang journaldokumenter fra alle sykehusene  i Helse Nord.

– Dette er et startpunkt, sier IT-sjef Bjørn Nilsen i Helse Nord.

Også i Helse Nord er det sykehusene som starter å dele sine dokumenter, med håp om å på sikt få til at andre aktører vil dele sine dokumenter med sykehusene.

– I første omgang ønsker vi en bedre samhandling med kommunen og vi vil ha dialog med kommunen om hva slags informasjon de trenger, og vurdere om lovverket legger til rette for det, sier Nilsen, som understreker at samarbeidet med Bodø allerede er godt.

Sterk interesse

– Det viktige med denne løsningen, er at kommunene må ha integrasjon mot kjernejournal. Skal vi få flere kommuner med oss, er det flere som må få det.  Hvis vi greier å presentere fornuftig innhold i kjernejournal, så tror jeg de vil etterspørre dette.

Nilsen viser til at Helse Nord over tid har jobbet med å gjøre dokumenter tilgjengelige for flere.

– Det er en veldig sterk interesse fra sykehusene i Helse Nord om å slutte opp om å dele journaldokumenter via Kjernejournal. Dette er en strategi vi har hatt i Helse Nord fra 2014. Vi var den første regionen som delte dokumenter digitalt med pasienter, og har jobbet med å kunne dele dokumenter med kommuner og fastleger.

IT-sjefen mener at prosjektet kan knyttes til helseministerens visjon om å skape «pasientens helsetjeneste», og viser til at pasientene i dag har innsyn i egen pasientjournal i Helse Nord.

– Vi gjør i bunn og grunn dette for pasienten og pårørende.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Målfrid J. Frahm Jensen 29.10.2020 11.43.32

  Tidligere erfaringskonsulent/hjelpepleier

  Hvis dette gjøres «for pasienter og pårørende», som det hevdes, antar jeg at pasient- og brukerorganisasjonene både innen somatikk og psykiatri, har vært rådført med tanke på hva som skal tilgjengeliggjøres for hvem og så videre.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!