Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lys ut alle lisensstillinger!

Når vi vet hvor viktig stillingene er for LIS1, bør sykehusene sørge for at ansettelser foregår i henhold til kvalifikasjonsprinsippet: At alle lisensstillinger utlyses offentlig, at alle kvalifiserte søkere blir vurdert – og at den beste kandidaten får jobben.

Publisert: 2020-09-11 — 10.31

Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kronikk: Olivia Høegh-Omdal Paulsen, arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim
Maren Brodshaug, arbeidslivsansvarlig i Nmf Utland

SOMMEREN ER på hell, og mange medisinstudenter har gjennomført sine aller første arbeidsuker som leger. Erfaringen som medisinstudent med lisensstillinger har gitt et unikt innblikk i hvordan det er å være lege, og studentene tar med seg mange verdifulle perspektiver inn i slutten av studiet.

Maren Brodshaug

Dessverre får ikke alle anledning til å arbeide i slike stillinger. Det skyldes blant annet uryddigheter i ansettelsesprosessene og at stillingene i økende grad besettes av leger i påvente av spesialistutdanningen Leger i spesialisering 1 (LIS1).

Les også: Arbeidserfaring i studietiden

UHELDIG PRAKSIS. Ferske tall fra Norsk medisinstudentforening (Nmf) tyder på manglende offentlige utlysninger av lisensstillinger i flere helseregioner.

I gjentatte undersøkelser som Nmf har gjennomført, tilbakemelder medisinstudentene at lisensstillinger i liten grad blir offentlig utlyst. Dette er uheldig når vi vet at slik arbeidserfaring er den enkeltfaktoren som veier tyngst i ansettelsesprosessen til LIS1.

Nmf monitorerte derfor i perioden 1. oktober 2019 til 15. mars 2020 alle lisensstillinger utlyst gjennom Webcruiter, med formål om å skape oversikt over antall utlysninger, hvilke helseforetak som lyser ut stillingene – og hvem som oppfordres til å søke. Lisensstillinger i kommunene er ikke tatt med.

Stor søkermasse og få utlysninger av lisensstillinger skaper enda en flaskehals i utdanningsløpet

STORE VARIASJONER. Det er store variasjoner mellom universitetssykehusene. Det ble utlyst 185 lisensstillinger, med store variasjoner i antall mellom regionene og helseforetakene. 

Helse Stavanger HF og Akershus universitetssykehus skiller seg ut med henholdsvis 55 og 35 utlyste stillinger. Ut ifra foretaksstørrelsen ville det ha vært rimelig at de øvrige universitetssykehusene utlyste et lignende antall stillinger.

Vi registrerte imidlertid bare 13 utlysninger fra OUS, fire utlysninger fra Haukeland, åtte utlysninger fra St. Olavs hospital og tre utlysninger fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

BRA I ØST OG VEST. Vi vil berømme Helse Vest og Helse Sør-Øst for mange utlysninger i denne omgang. Det høye antallet i Helse Vest beror i stor grad på et stort antall lisensstillinger utlyst fra Helse Stavanger. I Helse Sør-Øst registrerte vi 98 utlyste lisensstillinger, men antallet er sannsynligvis noe høyere ettersom enkelte helseforetak ikke oppga antallet ledige stillinger i utlysingen.

Helse Midt-Norge og Helse Nord har holdt tilbake på utlysningene, henholdsvis åtte og tre utlyste stillinger.

BLIR UTKONKURRERT. Leger i påvente av LIS1-stilling oppfordres til å søke i 178 av de 185 stillingsannonsene. Med det økende antallet leger som venter på LIS1, er det ikke utenkelig at det blir vanskeligere for medisinstudenter å kapre lisensstillinger ettersom de utkonkurreres av ferdigutdannede.

De få stillingsutlysningene, og den store søkermassen til lisensstillingene, skaper enda en flaskehals i utdanningsløpet. Dette sannsynliggjør at stadig flere nyutdannede leger som søker LIS1, må vente før de kan tiltre.

RETTFERDIGE PROSESSER? Tallene våre forklarer ikke hvorfor antallet stillinger varierer slik mellom helseforetakene. De få utlysningene fra Helse Midt-Norge og Helse Nord, samt fra flere av universitetssykehusene, bekrefter mistanken vår om at mange stillinger ikke blir utlyst. Dette underbygges også av en rekke enkelttilfeller vi selv kjenner til – og har hørt om – som tillitsvalgte.

Når vi vet hvor viktig stillingene er for LIS1, bør sykehusene sørge for at ansettelse foregår i henhold til kvalifikasjonsprinsippet. Det innebærer offentlig utlysing av alle stillinger, at alle kvalifiserte søkere blir vurdert og at den beste kandidaten får jobben. Gitt de store variasjonene i antallet utlyste lisensstillinger fremstår ansettelsesprosessen per i dag som vilkårlig.

Ett sted å starte, er å sikre rettferdige ansettelsesprosesser ved å utlyse alle lisensstillinger.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 14/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!