Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

PREKÆR PLASSMANGEL: Marit Vidringstad (t.v) og Ingvild Agledahl er blant dem som i lang tid har varslet om det de beskriver som en prekær plassmangel ved Nye Hammerfest sykehus. 

Ansatte: – Nye Hammerfest sykehus mangler 89 rom

I flere år har ansatte i Finnmarkssykehuset varslet om plassmangel i Nye Hammerfest sykehus. Nå ber de Helse Nord lære av feilene som er avdekket ved Sykehuset Østfold Kalnes. Finnmarkssykehuset avviser kritikken. 

Publisert: 2020-08-21 — 07.00

Bekymring for plassmangel i Nye Hammerfest sykehus (NHS) har vært diskutert i styret i Helse Nord flere ganger, men står på nytt på sakskartet når styret møtes onsdag i neste uke.

I det nye sykehusbygget skal både Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset disponere og betale for egne lokaler.

Stridens kjerne er den øverste etasjen, som skal disponeres av Finnmarkssykehuset, men som av «økonomiske hensyn» eller for å «samle funksjoner», avhengig av hvem du spør, har blitt redusert til en firedel av det planlagte arealet.

Mangler 89 rom
I Rapport om kontormangel i Nye Hammerfest sykehus, som ble levert prosjektledelsen i mai, pekes det på at NHS vil mangle 89 rom. (Tidligere har det blitt kommunisert ut en mangel på 79 rom, men dette var en regnefeil).

– Kontorgruppas mandat, gitt av administrerende direktør i august 2019, var å se på fordeling av kontor til klinisk personell etter at det var blitt meldt inn bekymring for rommangel i det nye sykehuset, innleder Ingvild Agledahl, som er Legeforeningens representant i styringsgruppa for utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset og medlem av kontorgruppa.

– Vi så oss raskt nødt til å se på romfordelingen som helhet, ikke bare kontorlokalene, og fant at tegningene manglet både arbeidsstasjoner i avdelingene, møterom, pauserom og hvilerom for klinikere i vakt, forteller hun videre. 

Kalnes-rapporten viser akkurat samme problemstillinger som vi opplever her, men i større skala.
Marit Vidringstad

Fire hvilerom på 16 leger
– Her hos oss er vi på nattetid 16 leger på vakt. I skissene til Nye Hammerfest sykehus er det tegnet inn fire hvilerom, noe Sykehusbygg mener er nok, men som vi mener er et brudd på arbeidsgivers plikt til å stille nok antall hvilerom tilgjengelig. Tre av legene har aktiv tilstedevakt nattetid og må påregnes å oppta tre rom til og fra gjennom natten. Da gjenstår det ett rom som må deles av de 13 andre legene som er i en eller annen form for vakt, supplerer Marit Vidringstad, varatillitsvalgt for Overlegeforeningen ved klinikk Hammerfest.  

Kontorgruppa har diskutert og stilt seg bak en løsning der administrasjonen forblir i innleide lokaler utenfor det gamle sykehuset og at den gjenværende øverste etasjen reserveres klinisk personell, men opplever ikke å bli hørt.  . 

– Vi ønsker i utgangspunktet er sykehus der det er kontorplass til alle, men det er det ikke. De plassene som er bør dermed øremerkes klinisk personell som skal håndtere pasientsensitiv informasjon, forske, oppdatere prosedyrer, produsere undervisning, veilede LIS-leger og også skjermes fra smitterisiko, som tross alt er mye høyere i felleskontorer. Disse hensynene ivaretas ikke i et kontorlandskap med stadige forstyrrelser, argumenterer Vidringstad og Agledahl videre.  

LES OGSÅ
Sykehusansatte ut mot trange lokaler

Må lære av Kalnes-rapporten
I saken foran tirsdagens styremøte i Helse Nord vises det også til en fersk evaluering av sykehuset på Kalnes i Østfold, behandlet i styret i Helse Sør-Øst i juni, som viser at de ansatte mener sykehuset er så lite og trangt at det gir utfordringer i arbeidshverdagen.  Evalueringen førte til at administrerende direktør på Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, nå skal se på hvor og hvordan sykehuset kan utvides.

LES OGSÅ
– Noen av de teknologiske løsningene har ikke fungert så godt som man håpet

– Kalnes-rapporten viser akkurat samme problemstillinger som vi opplever her, men i større skala. Vi synes rapporten er entydig i sin kritikk og er glade for at statssekretær Anne Grethe Erlandsen til NRK uttalte at «Evalueringsresultatene skal benyttes både i planlegging av nye prosjekter og kan være grunnlag for endring i pågående prosjekter», sier Vidringstad.

Spørsmål i Stortinget
Bekymringene for NHS, i kjølvannet av Kalnes-rapporten, er også tatt opp i form av et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Kjersti Toppe til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i sommer.

Toppe spør om helse- og omsorgsministeren vil gripe inn overfor Helse Nord og be dem revurdere sykehusplanene i Hammerfest etter lærdommen fra evalueringsrapporten fra Kalnes-utbyggingen. 

I svaret fra Høie, gitt på bakgrunn av en redegjørelse fra Helse Nord, skriver han at «etter innspill fra legeforeningen ved Finnmarkssykehuset vedrørende behov for kontorer og hvilerom i mai i år, ble behov og plan for tildeling av kontorer ytterligere kvalitetssikret samme måned» og at «gjennomgangen av kontorfordelingen ved nytt sykehus i Hammerfest har vist at det er behov for mindre justeringer av kontorarealene». 

Ikke et fagforeningsutspill
I Finnmark mener de Helse Nord har svart statsråden med «noe som i beste fall er unøyaktige opplysninger». Blant det Vidringstad og Agledahl reagerer på, er at det til statsråden framstilles som om det er Legeforeningen som er forfatter av rapporten.

Snart begynner byggingen av Nye Hammerfest sykehus. Men bygges det for trangt? 

– Rapporten er laget av kontorgruppa, som består av alle fem avdelingsleder ved Hammerfest sykehus, pluss foretakstillitvalgt for overlegene i Finnmarkssykehuset og tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen. Gruppa er samlet i sin kritikk av planene for Nye Hammerfest sykehus. Dette ber vi nå Helse Nord om å korrigere, sier de.

E-posten fra de tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset skal behandles som en referatsak i styremøtet onsdag og styret inviteres til å ta saken til orientering. Spørsmålet fra Toppe og svaret fra Høie legges frem som en orienteringssak, også denne bes tas til orientering. 

– Det er nok kontorplasser
Lill-Gunn Kivijervi, prosjektleder og konstituert administrerende direktør i Finnmarkssykehuset sier skriver i en epost til Dagens Medisin at:

– Avviket mellom det som Legeforeningen skisserer som manglende rom og den kvalitetssikring som er gjort av de manglene som påpekes, forklares med at prosjektet i planleggingen av nye Hammerfest sykehus følger Finnmarkssykehuset sine kontorprinsipper, mens det i rapporten legges til grunn at alle overleger skal ha enekontorer, LIS 2 skal ha tomannskontor og turnusleger skal ha tremannskontorer. I nytt sykehus planlegges det at leger skal ha en- to- eller tremannskontor, bortsett fra turnusleger som får større teamkontor.

Lill-Gunn Kivijervi, konstituert administrerende direktør i Finnmarkssykehuset

Foto: Finnmarkssykehuset

Kvalitetssikret
Kivijervi forklarer videre at rapporten fra kontorgruppa har blitt kvalitetssikret av prosjektansvarlig og prosjektet.

– I denne fasen pågår et arbeid for å kvalitetssikre hver avdeling med hensyn til  detaljer i rommene. Herunder pågår et arbeid for å sikre at alle funksjoner som skal ha kontorarbeidsplasser får det. Med dagens bemanning og kontorprinsipper er det tilstrekkelig med kontorarbeidsplasser i det nye sykehuset. Rapporten er ikke avvist, den er kvalitetssikret i flere runder både av kontorgruppen og prosjektledelsen.

– De forslår at administrasjonen forblir i innleide lokaler utenfor det gamle sykehuset og at den øverste etasjen reserveres klinisk personell?

– Dette er ikke et alternativ da det er tilstrekkelig med kontorer i det nye sykehuset. Dersom dette endrer seg frem mot 2025 vil deler av administrasjonen kunne flytte ut.

Kan ikke sammenlignes med Kalnes
– Kalnes-rapporten slår fast at Sykehuset Østfold bygget for trangt på Kalnes. Hva tenker du om det?

– Da Kalnes ble planlagt fantes ikke en nasjonal fremskrivingsmodell. Det som i dag er en felles fremskrivingsmodell, eid av de regionale helseforetakene ble utviklet i 2011-2013. Det er andre justeringsfaktorer i den modellen som er benyttet i nye Hammerfest sykehus enn i Kalnes. I tillegg er Hammerfest planlagt med standard utnyttelsesgrad, mens Kalnes ble planlagt med høy utnyttelsesgrad. I nye Hammerfest sykehus er det planlagt et høyere antall kapasitetsbærende rom enn det som er fremskrevet fra 2017-2035.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!