Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FRUSTRASJON: Norske medisinstudenter ved Syddansk universitet i Odense står sammen om ønsket om å få tilgang direkte til LIS1 etter endt utdanning i Danmark.

FRUSTRASJON: Norske medisinstudenter ved Syddansk universitet i Odense står sammen om ønsket om å få tilgang direkte til LIS1 etter endt utdanning i Danmark. Foto: Privat

Norske medisinstudenter i Danmark må ta «dobbel turnus»

Fra 1. januar 2019 må alle norske medisinstudenter som uteksamineres i Danmark, gjennomgå dansk turnustjeneste før de får adgang til LIS1.

Annons:

– Dette vil få store konsekvenser for oss, både personlige og økonomiske, sier medisinstudent Ole Christian Fredriksen ved Syddansk universet i Odense.

Han er en av flere norske medisinstudenter i Danmark som etter omlegging til ny spesialistutdanning, fra turnus til LIS1, ikke vil få direkte adgang til LIS1 etter endt studium.

Når Fredriksen og medstudentene går ut av medisinstudiet i januar 2019, vil de ha oppnådd «autorisation som læge» utstedt av den danske Sundhedsstyrelsen. For å få adgang til LIS1, må de imidlertid ha oppnådd «tilladelse til selvstændigt virke som læge».

Dette får studentene først etter å gjennomført dansk turnustjeneste, klinisk basisutdanning (KBU). Hvis de norske medisinstudentene starter på LIS1, vil de dermed repetere store deler av læringsmålene i KBU.

TALSPERSON: Ole Christian Fredriksen snakker på vegne av studentene. – I praksis betyr dette at vi må bruke et helt år ekstra på utdanningen vår, sier han.
Foto: Privat

– I praksis betyr det at vi må ta turnustjenesten vår to ganger, først i Danmark og så i Norge. Dette fører til at vi bruker et helt år ekstra på spesialiseringen vår, samtidig som vi taper arbeidsinntekt, sier Fredriksen.

Overgangsordning
Den nye spesialistutdanningen for leger, og hva den skal inneholde, har vakt mye engasjement i fagmiljøene. I mars i år ble første del av denne utdanningen, LIS1, sparket i gang. Dermed er den tradisjonelle turnusordningen erstattet med et påbegynt spesialistløp.

Turnus og LIS1 har likevel mange likheter, med blant annet tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten.

– Utdanningen i Norge og Danmark har lenge hatt samme tradisjon, med et seksårig profesjonsstudium og deretter turnustjeneste etterfulgt av autorisasjon. Kvalifikasjonene og kunnskapen har vært helt sammenlignbare etter endt studium. Det vises jo også ved at kullet som er ferdig høsten 2018, et halvt år før oss, har hatt mulighet til å søke seg til norsk LIS1 gjennom en overgangsordning, sier Fredriksen.

Overgangsordningen ble etablert som følge av at det fra 2012 ble det vedtatt at en lege må ha autorisasjon for å få stilling som turnuslege. Reglene åpnet likevel for at legen kunne søke såkalt turnuslisens og få adgang til norsk turnus eller LIS1. Denne overgangsordningen ble forlenget til 1. januar 2019, for å ivareta de studentene som hadde startet utdanningen i et annet EØS-land, og som forventet at turnustjenesten kunne gjennomføres i Norge da de startet studiet.

– Den alminnelige oppfatningen blant studentene var at denne overgangsordningen eksisterte i påvente av et nytt regelverk som også ville ivareta oss. At den gjør det motsatte og stenger oss ute, kom overraskende på alle, forteller Fredriksen.

– Blir oversett
Sammen med sine norske medstudenter i Danmark har han henvendt seg, i brevs form, både til norske myndigheter og Legeforeningen med håp om en løsning på situasjonen. Legeforeningen peker i sitt svar til studentene på at «et viktig prinsipp i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv er at det overfor EØS-utdannede ikke kan stilles andre krav til oppstart i spesialisering enn fullført grunnutdanning i medisin. (…) Når dagens turnustjeneste avvikles og erstattes av LIS1 vil alle leger som starter på et norsk spesialiseringsløp, få praktisk arbeidserfaring fra norsk helse- og omsorgstjeneste», heter det i brevet.

Fredriksen mener imidlertid at yrkeskvalifikasjonsdirektivet blir tolket for dårlig i denne sammenhengen.

– Det er et grunnleggende prinsipp i EU at medlemsland også plikter å gjenkjenne ulike nivåer av yrkeskvalifikasjoner og at borgere av EU med en cand.med. skal behandles likt som borgere i Norge med en cand.med. I denne sammenheng har vi blitt oversett, sier han og tilføyer:

– Land vi sammenligner oss med, bevarer denne muligheten for utenlandsstudenter på ubestemt tid.


– Vanskelig å endre
Anja Fog Heen, sentralstyremedlem i Legeforeningen, sier til Dagens Medisin at hun har stor forståelse for at situasjonen er krevende for medisinstudentene.

– Grunnutdanningene i medisin har ulikt innhold. Mens man i Norge får autorisasjon etter cand. med., får man først full autorisasjon etter fullført KBU i Danmark. Det er også viktig å understreke at LIS1 ikke er det samme som tidligere turnus eller dansk KBU. LIS1 er den første del av spesialiseringsløpet for leger, og er mer sammenlignbar med en dansk intro-stilling, som danske leger begynner i etter endt KBU, sier Fog Heen.

Selv om det lenge har vært kjent at overgangsordningen med turnuslisens ville utløpe i 2019, vedgår Fog Heen at Legeforeningen kunne ha gitt mer informasjon om dette.

– Hvis flere av disse studentene opplever at de ikke har fått god nok informasjon, er det selvfølgelig beklagelig. Vi har informert om dette flere ganger, blant annet på våre nettsider og i egne nyhetsbrev. Det har vært forskjellige regler for krav til tjeneste avhengig av utdanningsland, og dette er komplekse EØS-regler. Fra 2019 vil det være likebehandling mellom alle som er utdannet i EØS, inkludert Norge.

Teller som arbeidserfaring
Fog Heen tror det blir vanskelig å endre praksisen tilbake igjen etter 2019.

– Det er også viktig å påpeke at ikke alle som søker LIS1 og som er utdannet i Norge, får plass rett etter studiet. Mange bruker tid på å opparbeide seg arbeidserfaring før LIS1. Siden ordningen er søknadsbasert, vil KBU telle som arbeidserfaring for disse studentene, og vil kunne gi dem en fordel når de søker om LIS 1-plasser, sier hun.

Helse og omsorgsdepartementet opplyser til Dagens Medisin at forvaltningen har mottatt brevet fra studentene, og vil svare dem så raskt som mulig.

– Vi har ingen kommentarer utover det, opplyser departementet.

Kommentarer

 • Bjørn Løndalen 04.12.2017 11.50.02

  Dette er ikke noe nytt. Vi som gikk i Tyskland tidligere hadde akkurat det samme. Eneste forskjellen var at vi kunne ta det såkalte AiP - Arzt im Praktikum - i Norge. Men det ble ikke godkjent som del av spesialiseringen. For min egen del ble det nesten 2 år før jeg formelt kunne starte på min spesialisering i radiologi - formelt. Men de to årene ga meg masse erfaring, og det er vel det som teller?

 • Tidl leder 03.12.2017 22.47.38

  Så trist lesing av en ren profesjonskamp om hvem som har den beste legeutdanningen i hvilket land/universitet. Ungdommer som tør å reise ut å ta utdanning utenfor Norge bør tas imot med åpne armer, de viser både motivasjon og styrke. Stor andel av leger i norske sykehus er heller ikke norske. Skal de fjernes? Er de norske de beste. Svært diskriminerende og arrogant holdning i 2017.

 • PeterB 04.12.2017 11.45.08

  Faktum er at østeuropeiske legestudier opprettet avsondret fra lokale legestudier utelukkende for å profitere på desperate vest-europeere og amerikanere ER mindreverdige. Utdannelse fra Danmark, Sverige, Tyskland etc er selvsagt bedre.

 • Nissefar 04.12.2017 21.21.10

  Enig!!

 • Egil 03.12.2017 22.17.05

  Debatten så langt går mot å si noe om utenlandsstudier generelt og østblokkstudenter spesielt. Jeg har min utdanning fra Danmark og har lyst å si noe om språk og kommunikasjon. Jeg mener en legeutdanning hvor man ikke kan kommunisere med pasienter på morsmålet er underlegen. Videre bør man også kunne orientere seg i og være en del av samfunnet. Som nordmann forsto jeg dansk godt og syns jeg fungerte svært så godt inntil ovl Wolthers i Randers sa: «Egil, på min afdeling skal du tale dansk». Fra den dag slo jeg om. Personlig liv og pasientkontakt endret seg totalt. Jeg hadde tatt feil, og så ikke hvor galt det var at jeg ikke kommuniserte tidligere. En legeutdannelse kan ikke bygge på tekniske ferdigheter alene. Jeg mener derfor alle utdannelser hvor legen ikke snakker språket i landet er betydelig underlegne. Disse bør ikke godkjennes eller finansieres.

 • Peter Bering 04.12.2017 11.22.51

  Viktig og riktig!

 • Sett utenfra 03.12.2017 08.41.56

  Norske myndigheter oppfordrer ikke spesielt til at ungdom tar medisinstudier i utlandet. Det har vært tradisjon og har gitt myndighetene en sovepute som har forsinket det helt naturlige: at et rikt land selv utdanner det helsepersonell man trenger. Nå er det snart 700 studieplasser i Norge og det er nesten 1 av 100 i en fødselsårgang (rundt 60000) som tilbys studieplass. Det må være tilstrekkelig. Ukontrollert tilgang fra østeuropeiske legefabrikker gjør det kaotisk å planlegge videreutdanning. Norske myndigheter bør slutte sponsing med skolepenger til medisinstudier i Østeuropa.

 • Overlege 04.12.2017 14.26.15

  Myndighetene burde slutte finansieringen av en rekke studier i utlandet, inkludert medisin.

 • Martin 02.12.2017 16.50.54

  Hvis danmark-studentene ender med å måtte gå "dobbel turnus", betyr det at de har 1 års arbeid som 100% turnus-lege bak seg når de søker LiS1, i tillegg til hva de har jobbet underveis i studiet som vikarer. Dette kommer til å utkonkurrere mange nyutdannede fra både Norge og andre EU-land. Det er ikke et ønske fra Danmark-studentene, men et resultat av norsk politikk, og som legeforeningen selv skriver kommer KBU-tjenesten (dansk turnus) til å være en fordel når man søker LiS1. Hvis DK-studentene får adgang til LiS1 direkte etter studiet, kommer de til å stille likt som alle andre nyutdannede, og dette må da være best for både norske og andre EU-studenter.

 • Hjelp altså.. 03.12.2017 08.59.54

  Så hvorfor er du ikke glad for at dere da får så masse fantastisk erfaring fra Danmark og kan utkonkurere oss fra europa? Det du kaller for dansk turnus er ikke det samme som norsk turnus. Så dere har ikke 1 år som turnus lege. Du sitter her og argumenterer på hvorfor du skal stille like dårlig som andre med mindre erfaring? det er jo ikke derfor du vil at dere skal slippe KBU, Du vil slippe det siste året i danmark fordi du vil hjem til norge, enkelt og greit. Jeg hadde gjerne tatt et år ekstra for å "slå" ut alle andre når det gjelder å få turnus i Norge. Det hadde du også. Det er mange som bruker flere ÅR på å få nok erfaring for å få seg turnus plass. Så ikke kom her å si at det ene året i danmark vil få deg til å se mye bedre ut enn andre. I tillegg sier de fra den norske legeforeningen at det dere kaller for "dansk turnus" ikke er det samme som norsk turnus.

 • Martin 03.12.2017 14.57.37

  Men da må du gjerne søke dansk turnus eller ev. introstilling før du kommer til Norge hvis du gjerne vil "slå ut" andre før du søker LiS1, i Danmark kan alle europeiske borgere søke og ta KBU og ev. introstilling. For opplysningens del så er ikke KBU en del av medisinstudiet, men den første del av videreutdannelse for leger, og i DK så gir man ikke autorisasjon før man er ferdig med denne tjenesten, slik man gjorde i Norge. Jeg hadde forøvrig ingen argument, jeg tror det kan bli et resultat av det å bli pålagt et ekstra pliktår som turnuslege, så får vi se om det er rett eller ikke. Jeg har ikke hørt om folk som bruker flere år på p jobbe som lege før man får turnusplass, her må du gjerne referere til en kilde. Minner også på at saken handler om at danske studenter ønsker å bli sidestilt og behandlet likt som andre med tilsvarende cand.med.-grad, er ikke mer komplisert enn det.

 • Nissefar 01.12.2017 14.54.58

  Hadde Norge hatt dekning til å utdanne alle leger selv hadde ikke dette vært et problem. Norge velger å la Europa utdanne leger for oss, fordi det er billigere. Ca 45% av norske medisinstudenter studerer i utlandet. Jeg mener at når Norge ønsker å ha det slik, da bør de ikke gjøre det vanskeligere for oss. De fleste av oss har tatt utdannelsen med tanke på å jobbe i Norge. Jeg føler ikke jeg skylder Danmark noen ting. Mange av oss jobber og betaler skatt til Danmark. Vi får god støtte fra Lånekassen i Norge. Jeg kan ikke se at dette skal være noe gunstig for de norske studentene heller. Når vi er ferdig med KBU i Danmark søker vi på LIS1. Da vil vi jo bli prioritert fordi vi har minst 1 år med arbeidserfaring. Hadde det ikke vært for dette hadde vi jo stillet likt.

 • Nattevakten 01.12.2017 02.41.11

  Det som sjokkerer meg med denne saken er at medisinstudenter ikke kan orddele korrekt i kommentarfeltet.

 • Ulogisk 30.11.2017 23.36.52

  Jeg håper for studentenes aller beste, at norske helsemyndigheter som selv har skapt regelverket kan finne en løsning slik at ALLE utenlandsstudenter skal få anerkjent deres utdanning og kompetanse. Saken er en god sak, ikke bare for danske medisinstudenter, men for alle utenlandsstudenter. En hel-norsk forskrifts-endring skapte denne problemstillingen, og derfor ligger ansvaret åpenbart på norske myndigheter som ikke har klart å forme et regelverk som ivaretar nyutdannet egne norske statsborgere. Saken er igrunn så enkel som at de ønsker å bli behandlet likt som alle andre med en tilsvarende cand.med.-grad.

 • Prinsippsak 30.11.2017 23.11.25

  Først og fremst vil jeg si at jeg synes det bare er flott med kolleger med utdanning fra utlandet. Men jeg mener det vil være mer naturlig at de med utdanning i Norge får forrang til LIS, med tanke på at utdanningen i Norge gir en direkte eksponering til det norske helsesystemet, og mest sannsynlig kan være en mer naturlig overgang til disse stillingene enn utdanning i utlandet, ikke like tilpasset det norske helsesystemet. Så kan norske myndigheter også få mer incentiv og ansvar for å opprette flere studieplasser og utdanne eget helsepersonell enn det som er tilfelle i dag. Likens mener jeg selvfølgelig studenter utdannet i Danmark, Sverige, Litauen, England, osv burde ha forrang over oss utdannet i Norge for danske, svenske, litauiske, og britiske utdanningsstillinger. Jeg mener dette er mer en prinsippsak enn et stridsspørsmål.

 • Nissefar 01.12.2017 15.03.21

  Vi som studerer i Danmark og ellers i Europa er betalt av den norske stat for å ta utdannelsen vår. Dette gjør de fordi vi ikke har dekning til å utdanne nok leger i Norge. Synes du ikke at det er rettferdig da om vi stiller likt? Vi har jo tross alt tatt utdannelsen for å arbeide og betale skatt i Norge. Jeg synes iallefall det.

 • skutt i leggen 30.11.2017 07.30.06

  Det som er blitt gjort er riktig. 50 % minst fra de norske studentene i dk, kommer fra europa, hvor det er knallhard utdanning. man skal kunne alt. Jeg fikk vite fra en som gikk i europa og byttet til danmark at legen i danmark presenterte en tabell med sykdommer, og sa" stryk over 75 % av lista, det trenger dere ikke kunne" i europa skal du kunne ALT. Folk drar fra europa for å gjøre det lettere for seg selv. I tillegg er ingen undervisning i danmark obligatorisk, bare eksamen. I europa har man mange timer obligatorisk teoretisk og klinisk.

 • Danmark student 30.11.2017 10.31.34

  Som tidligere student i Europa, men nåværende Danmark-student, så føler jeg behovet for å bedrive litt korreksjon. Det er korrekt at undervisningen i Danmark for det meste er frivillig (forelesninger og gruppetimer), noe omkring 80% av studentene benytter seg av. Mine erfaringer fra Europa, var ofte at jeg var èn av tre som møtte opp til forelesning. Klinikkopphold er av en annen kvalitet, da man både for arbeide relativt selvstendig, men også kan kommunisere med pasientene. Det er innlagt fra 18 obligatoriske uker og mer, avhengig av hvor i Danmark man studerer. Det er også relativt enkelt å skaffe seg legevikariat i Danmark etter fullført 8. semester. Når dette er sagt, så syntes jeg ikke Danmark nødvendigvis gjør meg til en bedre lege i forhold til om jeg skulle ha fullført i Europa. Man har mer kjennskap til nordiske forhold (arbeidsmiljø og retningslinjer), men det faglige utbyttet er, som uansett hvor man studerer, hva man gjør det til selv.

 • skutt i leggen 30.11.2017 12.28.09

  Forelesninger er som regel ikke obligatoriske i europa. Men det er er fortsatt obligatoriske teoretiske og kliniske timer. Men når deres lærere presenterer en liste med 80 sykdommer og sier dere bare må kunne 10 av dem syns jeg dette blir for dumt. I europa må man kunne alt til eksamen. Hva gjør du om du møter på en pasient som har en av de 70 sykdommene som læreren deres sa dere ikke skulle lære dere? Jeg har lært om kjempe sjeldne sykdommer, og de kommer om og om igjen her i europa på eksamen. Jeg vet av erfaring at jeg ikke lærer meg ting som ikke er pensum til en eksamen, og det vet jeg at de fleste andre også gjør. Jeg syns det er horribelt å tenke på at dere ikke har noe form for obligatoriske timer, og at læreren deres sier at det er så mye dere ikke trenger å kunne. Jeg kjenner noen veldig flinke studenter som byttet fra europa til danmark som ikke er fornøyde fordi pensumet er for "lite" dvs at læreren sier at man ikke trenger å kunne de 70 av 80 sykdommene han presenterer.

 • Student 30.11.2017 12.19.03

  Etter tre år med medisinstudier i Polen byttet jeg over til DK. Dette var fordi jeg hadde et ønske om å bedre kunne kommunisere med pasienter, og få mer erfaring fra et helsesystem som i en større grad ligner Norge. Videre har jeg fått en casebasert undervisning som vektlegger diagnostisk tankegang og kommunikasjon, viktige redskaper i tillegg til teoretisk viten. Jeg hadde tre fantastiske år i Polen - enda disse prekliniske årene av mange regnes som de tøffeste. Disse studentene ber om en løsning på et system som krever at de etter endt studie skal bruke 2,5 år i «turnus» før de kan begi seg ut på en videre spesialisering. Mange av de har også byttet studieland fordi de var klar over regelendringene som skulle tre i kraft 01.01.2019 - før alt på magisk vis ordnet seg i Polen... Og btw - obligatorisk undervisning er ingen forutsetning for å bli en god lege.

 • Erlend 30.11.2017 13.40.06

  Først skriver du at studentene i Danmark ikke trenger å lære 75 % av sykdommene. Så, helt ut av det blå, nevner du en liste med 80 sykdommer hvorav 70 av disse ikke trenger å læres. Det skulle vel utgjøre 87,5 %, skulle det ikke? Hvis du ikke har tiltro til studenter fra Danmark, så har de like liten grunn til å ha tiltro til deg og din fremtidige doseringsutregning.

 • Goljan 30.11.2017 15.48.28

  Det å pugge en haug av sjeldne sykdommer gjør deg ikke til en dyktig kliniker. Derimot blir man god i faget når man har mulighet til å kombinere masse tid med pasienter (som man faktisk kan snakke med uten å bruke tolk eller på gebrokken engelsk) samtidig som man både har praktiske og teoretiske ferdigheter i bånn. Medisin er langt mer en pugg og oppgulp av fancy, sjeldne sykdommer, "skutt i leggen".

 • PeterB 04.12.2017 11.56.28

  For et tulleinnlegg. Å snakke om 'Europa' er selvsagt meningsløst. Det du tydeligvis mener er Øst-Europa.

 • Ole Christian Fredriksen 30.11.2017 00.07.56

  Jeg kan forstå dere som mener at vi sutrer, fordi det ser ut som klaging - og vi sitter tross alt ikke så dårlig i det hvis man ser det store bildet. For oss handler denne saken likevel om hva som er rettferdig, og at regelverket som omfavner alle borgere av EØS må overholdes. Klart kan engasjementet kalles egoistisk motivert, men det er viktig at alle studenters rettigheter kreves og ivaretas, og at vi sier ifra når vi mener myndigheter eller arbeidsgivere er i ferd med å trå over grensene for hva som kan tolereres av samfunnet. Jeg motsetter meg alle utsagn om at utenlandsstudenter skal "straffes" av prinsipp, og det er trist at slike ideer får fotfeste i norsk medisinstudentkultur. I klinikk og praksis har jeg aldri fått inntrykk av at vi er noe annet enn likeverdige, men også unge, ferske og til tider usikre. Vi sier ifra om dette fordi noe skurrer i norsk regelverk. Og det ønsker vi å forandre til det beste for alle medisinstudenter, både i Norge og i utlandet.

 • Sutring 30.11.2017 12.30.54

  Dere vet veldig godt hva dere gikk til når dere søkte dere over til Danmark fra europa. Dere ville ha et lettere medisin studie, og det fikk dere. dere visste godt at man måtte ta dansk turnus, så det er på ingen måte synd i dere. Hvertfall siden dere ikke har noen obligatoriske timer. Ser veldig mange av de tidligere europa studentene som byttet over til danmark kun er ute å reiser verden rundt, men det er semester.

 • Ole Christian Fredriksen 30.11.2017 13.26.16

  Personlig kjenner jeg meg ikke igjen i det du beskriver. Jeg har gjennomført mesteparten av mitt studium i Slovakia, og motivasjonen for å overføre til Danmark var faglig og geografisk nærhet til Norge. Den danske modellen (som er svært lik den norske) har mindre obligatorisk oppmøte fordi de bevisst vektlegger og vurderer studentens grad av egen innsats. Dette blir vi jevnlig målt på gjennom hele året med en blanding av MCQ, OSCE (praktisk eksamen), og tekstsvaroppgaver. Vi tar for øvrig gjerne dansk turnus, men vi mener at norsk regelverk ikke følger EU-regler for frie arbeidsmarkeder når vi nektes adgang til LIS-1. Vi vil også, forståelig nok, ikke gjennomføre tjenesten to ganger. Denne saken handler lite om hva vi fortjener, og mye om hva autoriserte yrkesgrupper har krav på.

 • Enig med sutring 30.11.2017 22.31.30

  Ening med sutring.. Face the truth people... Ikke bruk viktig tid og penger på dette.. Gjør heller jobben deres...

 • Kjos 01.12.2017 01.39.54

  Heldigvis sutrer dem ikke like mye som det du gjør i kommentarfeltet da. Du er sikkert en bitter andreklassing på UiT som kan like mye om politikk og lov som du kan om medisin.

 • Medisinstudent i Norge som vurderer å jobbe i Danmark 30.11.2017 22.38.06

  Jeg er en som er uenig med dere i Danmark, ikke fordi jeg opplever at dere sutrer, men fordi jeg mener det er urettferdig i seg selv at EØS-prinsippet også omfatter LIS som ikke bare er en jobb, men også kanskje kan regnes som utdanningsstillinger, i og med at de leder til spesialisering og ikke er "endestasjonen" for de fleste. Selv om jeg forstår at det oppleves frustrerende å måtte bruke ekstra tid, mener jeg studenter fra norske utdanningsinstitusjoner burde ha forrang for LIS-stillingene med tanke på at utdanningen i Norge gir en sterk eksponering til det norske helsesystemet som vil passe mer naturlig inn i en videre spesialisering i Norge enn utenlandske utdanninger. I tillegg er jo 3 av 10 medisinstudenter i Danmark enten fra Norge og Sverige, og mange reiser hjem, samtidig som Danmark mangler leger...Jeg synes gjerne det kunne vært en plikttid til å jobbe i Danmark i f.eks. utdanningsstilling pga dette. Så kunne også norske myndigheter tatt ansvar for å utdanne nok leger selv.

 • Ole Christian Fredriksen 02.12.2017 02.51.14

  Dette er et kjempegodt innspill til den generelle debatten, og jeg er delvis enig i det du sier. Hvis ikke Norge var bundet av EU-regelverk og nordisk samarbeid ville dette vært en god løsning, nettopp fordi "utenlandsstudenter" da ville finne det mindre attraktivt å søke utdanning utenfor Norge, med flere studieplasser hjemme som sekundært resultat. Dog er dette langt fra realiteten i dag(!). EØS-avtalen sikerer at Norge ikke kan lage særregler for prioritering av egne borgere. Forrang for norske studenter i et norskt system er en god tanke, som jeg i prinsippet støtter, men når jeg vurderer saken i lys av intenasjonale avtaler ser jeg at de makroøkonomiske insentivene blir store for å tillate fri flyt av arbeidskraft, som er et grunneleggende prinsipp i EU-samarbeidet. Det du ber om er i dag en umulighet under gjeldende regelverk, og det er derfor vi reagerer. Vi ønsker behandling og likestilling under den samme lov og rett som da vi startet utdannelsen, og som stadig gjelder.

 • frustrertstudent 30.11.2017 00.07.01

  Jeg syntes selv det er "veldig beklagelig" med feilinformasjon når man skal ta slike store valg i sin yrkesretning og bytte land man studerer i basert på råd fra autorisasjonskontoret. Jeg har selv ringt før jeg begynte på kandidaten i Danmark til autorisasjonskontoret flere ganger og spurte konkret om en fullført 1. års KBU tillader oss å begynne direkte på spesialisering og har fått ja om dette (det tells som LIS1 ble jeg fortalt, så lenge jeg har fått "tilladelse til selvstendig virke") Jeg syntes autorisasjonskontoret sin feiltagelse har hatt store konsekvenser for mange av oss, ettersom vi trodde dette var råd vi kunne stole på. Dette er jo "mildt" sagt, VELDIG beklagelig at det norske systemet ikke har en gang god nok kunnskap i hva som "gjelder og ikke gjelder" når de deler ut utdanningsråd til fremtidige leger. Dette er uakseptabelt og deres unnskyldning er til ingen hjelp.

 • Ole Christian Fredriksen 30.11.2017 00.12.18

  Hei! Har du lyst til å ta kontakt med meg på facebook? Syns det er interessant det du sier.

 • Tyskutdannet 29.11.2017 17.42.17

  Dette er velkjent. Det er en grunn til at Tyskerne innså at turnusen måtte vekk, og at alle leger måtte få full autorisasjon etter studiet. Danske regler er idiotiske. Studentene skulle fått lisens. EU burde grepet inn. Slik de nasjonale myndighetene får lage regler nå, blir man rettsløs i et svindel-system.

 • Ulogisk 29.11.2017 12.52.12

  På tide at norske helsemyndigheter finner et system som ivaretar nyutdannet og arbeidsklar ungdom, slik alle våre naboland gjør. Flaut hvis studentene må ta konsekvensene av et system skapt blant våre byråkrater, hvor i dette tilfelle en nyutdannet lege med 6 årig utdannelse og cand.med.-grad ikke får innpass til Norge. En stor ulogisk brist, håper saken fører til likebehandling av alle studenter som utdannes utenfor Norges grenser.

 • Tilskuer 28.11.2017 23.25.19

  Dersom medisinstudenter i Danmark ikke får tilgang til Lis1 vil de måtte ta dansk KBU, for så å søke Lis1. For en medisinstudent i Norge som søker turnusplass må det være bedre å konkurrere mot andre nyutdannede, enn noen som har jobbet i en tilsvarende stilling. Jeg mener det vil være det beste for alle, særlig for medisinstudenter utdannet i Norge at alle stiller likt til Lis1.

 • Tidl leder 28.11.2017 22.53.46

  Trist lesing. Her går man til angrep på enkeltindivid og vordende kollegaer. Angrepet må rettes mot det norske systemet eller manglende systemet som har uklare regler og retningslinjer. Helsedirektoratets omdømme er svekket, de bør forholde seg til EØS regelverket og ikke lage konflikter mellom kandidater uansett hvor de er utdannet innenfor EØS. Problemet er på systemnivå i Norge. Sånn kan makten misbrukes og sette individer og utdanningssteder opp mot hverandre.

 • Introlege 29.11.2017 13.39.38

  Så godt skrevet. Helt enig!

 • Erik 28.11.2017 21.42.06

  Enig med N.n og Facepalm...

 • N.n. 28.11.2017 18.17.36

  Først skal Danmark utdanne disse studentene som ikke fikk seg studieplass i Norge. Deretter vil de ikke følge det opplegget som er i Danmark men forlanger spesialbehandling. Kansje de skulle være takknemmelig for å få studieplass på bekostning av dansk ungdommog bare følge opplegget i Danmark. Kansje de kan gjøre litt nytte for seg som takk for utdanningen. Som kjent måtte Danmark begrense antallet av norske studenter for å ikke bli helt invadert av norsk ungdom som synes at andre land bør tilby dem utdanning.

 • Roar Steen 29.11.2017 12.09.06

  Inlegget ditt er bastant, og flere påstander er latterlige. For det første, KBU er ikke en del av selve universitets utannelsen, og jeg er usikker på hvorfor du mener at norske medisinstuderende i danmark, har noe de skal "takke for" eller betale tilbake. Det du refererer til er utelukkende resultatet av den nordiske avtale. Mellom norge svergie og danmark. Mener du etter å sittet i ymse utland i x antall år pga av manglende utannelses institusjoner i norge, vi også skal "betale tilbake som takk" på veiene av våre nasjoners avtale? Fullstendig latterlig påstand, skaff deg et visst perspektiv på virkeligheten, og få en viss forståelse for problemstillingen før du kommenterer.

 • Roar Steen 29.11.2017 12.12.36

  blir nødt til og skrive enda en kommentar, fordi jeg så at du påstår "Deretter vil de ikke følge det opplegget som er i Danmark men forlanger spesialbehandling" jeg får lyst til å skrike, har du i det hele tatt giddet å lese artikkelen? Er ingen som ønsker "spesial behandling" her. Det man ønsker er å bli behandlet LIKT. Setter det i caps jeg med håp om at du får det med deg

 • KK 29.11.2017 12.26.34

  Tro det eller ei så er ikke norge førstevalg for alle som vil studere, enten det er medisin eller andre fag.

 • Medisinstudent i Norge som vurderer å jobbe i Danmark 30.11.2017 22.57.22

  Jeg er delvis enig med deg NN. Har jobbet med flere danske leger og har fått høre at 3 av 10 medisinstudenter i Danmark er fra Norge eller Sverige. Kombinert med at Danmark mangler leger, utgjør det at så mange returnerer til hjemlandet sitt faktisk et reelt problem for Danmark i og med at de kunne vært en kjemperessurs for Danmark med utdanning fra Danmark. Men dette burde samtidig ikke gå utover den enkeltes frihet til å krysse landegrensene. Men kanskje det kunne blitt innført en "plikttid" etter avlagt utdanning? I alle fall er jeg helt enig med de "konservative" her inne om at man ikke automatisk burde ha lik rett på LIS i Norge med utdanning i utlandet. Jeg mener det vil være mer naturlig at de med utdanning i Norge, med en større eksponering til det norske helsesystemet, får forrang til slike utdanningsstillinger i Norge. Likens mener jeg studenter utdannet i Danmark burde ha forrang til danske utdanningsstillinger, og dette er det vel naturlig at norske studenter i Danmark tar?

 • Erik 28.11.2017 17.33.12

  Her mål de danske studentene svelge den sure pillen og innse at dette har de tapt... Bruker heller energien på noe annet i stedet for å klage og stille opp på et 'trist sad-face foto'...

 • Facepalm 28.11.2017 15.55.27

  Er jeg den eneste som får deja vu følelse til tidligere? Da gjaldt det polsk utdannede, igjen GODT INFORMERT den gang og. Jeg er ikke student en gang og fikk det med meg... Skulle tro de aktuelle fulgte bedre med på sin situasjon enn hva jeg som en utenforstående gjorde. Men nei, den gang ei, hva ble det til? Jo det ble elegant tilpasset dessertgenerasjonen. Blir nok til å ende opp med samme situasjonen denne gang og,gud forby at man må ta konsekvensene av et valg en selv har tatt

 • Alternativ facepalm 28.11.2017 16.07.54

  Er jeg den eneste som får dèjà vu følelse til tidligere? Da gjaldt det polskutdannede. Igjen, "godt informert" den gang òg. Jeg er student, og fikk det med meg. Skulle tro helsedirektoratet fulgte bedre med på situasjonen sin enn hva jeg som student gjorde. Men nei, den gang ei. Hva ble det til? Jo, det ble en uelegant plasterpåførsel fra myndighetene tilpasset et byråkrati med korttidsminne. Og gud forby at de må ta konsekvensene av et regelverk de selv har skapt

 • Opprinnelig facepalmer 28.11.2017 16.25.00

  Touché :) Det kan debatteres til det kommer en ordentlig løsning på dette tullet. Desverre er nok ikke det tilfellet da det på hver side av bordet sitter parter som ikke vil enes. Og plaster er det som mest sannsynlig blir sluttresultatet av denne runden òg Swiat wesołych til deg iallefall, og velkommen til oss når du fullfører

 • Alternativ facepalmer 28.11.2017 16.42.50

  Det har du rett i! Det beste sluttresultat hadde vært krystallklare regler som var klare og samstemte med resten av europeisk praksis. Tusen takk! :)

 • Medisinstudent 28.11.2017 12.40.58

  Synes det er bra det er noen "kjipe" følger for de som velger å ta utdanningen sin i utlandet. Enda bedre hadde det vært om dette gjaldt for østblokkstudentene.

 • Medisinerstudent 28.11.2017 15.43.32

  Har du en begrunnelse for hvorfor du mener at det er en god ting, sett bort i fra at egoistiske hensyn? Resultatet av å gjøre medisinutdanning for utenlandsstudenter mindre attraktiv vil være at færre velger dette, noe som mest sannsynlig bare vil føre til at behovet for utenlandske spesialister stiger ytterligere i det norske helsevesenet (noe som i seg selv ikke nødvendigvis er noe negativt, men det er også kostbart m.t.p. innkjøringsperioder og kulturkollisjoner).

 • Medisinstudent 29.11.2017 07.19.02

  Jeg mener absolutt ikke at norsk medisinutdanning er i verdensklasse, men samtidig så synes jeg det er rett og rimelig at de av oss som tar utdanningen sin i Norge burde prioriteres.

 • LiS-2 29.11.2017 12.38.02

  Jeg mener først og fremst at man skal stille likt, slik som EU reglene tilsier. Hvis man først skal begynne å snakke om hvem som fortjener å prioriteres burde det være dem som har fått minst (i god norsk ånd). Innenlandsstudentene har fått påspandert en utdannelse i millionklasse av samfundet med muligheter til arbeid for inntekt og CV bygging. Utenlandsstudentene (med unntak av kanskje danmark) betaler for dette selv, med betydelig høyere studielån og med mindre mulighet for arbeid i løpet av studietiden. Den norske stat og helsevesen tjener meget godt på utenlandsstudentene.

 • e.a 29.11.2017 13.40.12

  Hva er årsaken til at du mener at de norske medisinstudentene skal prioriteres? Utlandsstudentene er nødvendig for at Norge skal få nok norske leger i fremtiden. Utdannelsen er likestillet og det burde derfor være like regler for hvem som får en LIS-1 plass - som ved alle andre jobber er det erfaring og CV som burde vektlegges. Det skrives også at det ikke at det er noe negativt at utenlandske spesialister migrerer til Norge - hjerneflukt er absolutt et stort problem. Spesialister kommer fra østblokkland og Tyskland osv, de har ikke et overskudd av leger på noen måte - hvor mange leger tror du det blir igjen i de mindre attraktive landene å jobbe? Norge har for få studieplasser og lar andre land eller studentene betale for utdanningen for de.

 • Kamelåsa 29.11.2017 16.46.29

  Hvorfor er det rett og rimelig at de som studerer i Norge skal prioriteres? Utdannelsen er likestillet. Burde ikke de beste kandidatene få Lis-1?

 • LiS-2 28.11.2017 21.11.51

  Er fortsatt noen innenlandsstudenter som er bitre når erkjennelsen dundrer over dem at norsk utdannelse verken er unik eller i toppklasse på verdensbasis.

 • Medisinerstudent 29.11.2017 13.28.21

  Systemet burde prioritere de beste kandidatene, om det først skal selektere. Noe annet går i mot både hensikt (ved at den ikke tar vare på de sterkeste kandidatene, som har mest å bidra med) og internasjonal jura Norge er forpliktet til.

 • Sigrid 29.11.2017 13.38.04

  Hvorfor skal man prioritere de som studerer i Norge? LIS1-stillingene utlyses som en vanlig stilling på et åpent arbeidsmarked. Hvis ikke du som utdannet i Norge klarer å gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgiver enn en med utenlandsk utdanning, så får det stå på deg. For øvrig skremmende å se sånne nedlatende holdninger overfor fremtidige kolleger. Håper det ikke gjenspeiler dine empatiske evner på generell basis.

 • Med.stud. 29.11.2017 16.42.32

  "Synes det er bra det er noen "kjipe" følger for de som velger å ta utdanningen sin i utlandet. Enda bedre hadde det vært om dette gjaldt for østblokkstudentene." Hva er grunnen for dette? Er det kun fordi du er norsk medisinstudent og ønsker ytterligere fordeler? Det er ikke nok plasser i Norge, noen må dra ut for å dekke behovet. Blir irritert av å lese sånt uten at du argumenterer for det. Jeg har studert i både østeuropa og Danmark - både for å utveksle og fordi det er gode universiteter.

 • Dansk LIS1 29.11.2017 22.28.10

  Til medisinstudent; Kan du gi et godt argument for hvorfor du mener at det er bra at, og jeg siterer, det er ""kjipe" følger for de som velger å ta utdanningen sin i utlandet"" Og håper på særlig de fra østblokk? Interessant siden dansk og norsk legeutdanning og turnus var. tilnærmet identisk til inntil få år siden, men at Norge valgte å gi autorisasjon etter 6 års skolegang med et pennestrøk, uten å endre særlige i studiet, og Danmark ikke. Som er nevnt i andre kommentarer er det et fritt arbeidsmarked, ergo stiller alle likt og (den ideelle verden) vurderes likt til LIS1. I henhold til EU-regler kan man da i utgangspunktet med legeautorisasjon, uavhengig fra hvor, søke på, og bli vurdert til stillinger som alle som er utdannet i Norge. På samme måte som du som student i Norge kan søke deg til stillinger ellers omkring i Europa.

 • Introlege 28.11.2017 10.43.54

  Anja Fog Heen sier at LIS1 ikke er det samme som KBU, men tilsvarer dansk introduktionsstilling. Skulle likt å vite begrunnelsen for denne påstanden? Innholdet i norsk LIS1 har ikke forandret seg nevneverdig fra "gammeldags" turnus. Den eneste som er nytt er navnet, og at det nå teller som første del av en spesialisering. Læringsmålene er, så vidt jeg kan se, de samme. Den store forskjellen er at ikke alle med KBU er innom allmennpraksis, men dette kan løses på en smidigere måte enn å tvinge alle med KBU gjennom et allerede overbelastet norsk LIS1-system. En introstilling tilsvarer et år som LIS2/3, hvor man arbeider innenfor en gitt gren, og hvor læringsmålene reflekterer at dette er et påbegynt spesialiseringsforløp innenfor aktuelle gren. At spesialiseringsforløpet i Danmark og Norge ikke er fullstendig overlappende, må ikke være til hinder for å se på hva løpene virkelig inneholder

 • Dansk LIS1 28.11.2017 11.25.21

  Enig med alle punkter. Viktig poeng at LIS1 på ingen måte tilsvarer intro innholdsmessig (men kanskje juridisk?). En introlege går gjerne et helt år på en avdeling og også mellomvakt, noe en LIS1 (vanligvis) ikke gjør. Men, det er ingen som sier at en med KBU "ikke behøver LIS1". Det er viktig med erfaring fra norsk helsevesen, men da å gjennomføre diverse overlappingstiltak kan være gunstig for å få folk gjennom. Flaskehalsen LIS1 er allerede trang. Igjen, jeg ville vært forsiktig med å påstå at det er dumt og skadelig med "dobbel turnus". Ingen med KBU er ferdigutdannet på noen måte. Et ekstra år med veiledning og supervisjon er bare bra. Hadde ikke LIS1 vært så presset som det er, ville jeg sett på det som kjempefordel og gjøre KBU og LIS1.

 • Overlege 04.12.2017 14.32.38

  LIS1 er akkurat det samme som gamle turnus. Samme lengde og samme innhold, Anja Heen vet ikke hva hun snakker om. Man har forandret litt på noen krav til innhold og oppfølging, men det er bare tøys og betyr ingenting. De kommer fremdeles til å gå primærvakt på kirurgen og medisin og gjøre akkurat den samme jobben.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!