Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Derfor er dette en maktkamp som ingen kan vinne

LEDER: Konflikten mellom Legeforeningen og Spekter mangler et «kompromiss-alternativ», det er alt eller ingenting for begge parter.

Annons:
Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.
Foto: Per Corneliussen

I FORRIGE uke møttes Akademikerne Helse/Legeforeningen og Spekter i Arbeidsretten. Søksmålet fra Legeforeningen handler om hvorvidt Rikslønnsnemnda formelt hadde kompetanse til å videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven.

Legenes advokat Christopher Hansteen prosederte på at nemndas inngrep må kjennes ugyldig, siden det representerte «et varig inngrep i Legeforeningens kollektive forhandlingsrett».

Gikk du glipp av rettssaken? Se opptak og bildeserie her.

DET er snart ett år siden regjeringen stanset tidenes lengste legestreik med tvungen lønnsnemnd. Etter behandlingen i Rikslønnsnemnda ble legene sittende med en tariffavtale som innebærer de største unntakene fra arbeidsmiljøloven i norsk arbeidsliv.

Dette unntaket er selvvalgt, men forutsetningen fra legenes side har hele tiden vært en omforent forståelse med arbeidsgiver om hvordan arbeidsbelastningen skal fordeles i vaktlagene.

DE såkalte rullerende arbeidsplanene har hatt som mål å gi en lik fordeling av belastningen mellom legene – og de tillitsvalgte har vært konsultert.

Når arbeidsgiver ved flere sykehus har forsøkt å gå over til såkalte kalenderplaner, vipper makten i retning arbeidsgiver på bekostningen av arbeidstaker.

MAN kan gjerne hevde at legene er bakstreverske i sin higen etter den kollektive ordningen, men det særegne og personlige ansvaret for pasientsikkerheten – både etter loven og rent faktisk – gjør sykehuslegenes arbeid spesielt.

Dette må anerkjennes og forstås fra arbeidsgiversiden, myndigheter og politikere – og er grunnleggende for å forstå konflikten.

ADVOKAT Tarjei Torkildsen, som representerte Spekter i Arbeidsretten, uttrykte i sin prosedyre at Legeforeningen først og fremst har ønsket oppmerksomhet over forhold som ligger utenfor hva retten skal vurdere. Dette er langt på vei også korrekt.

Men hans gjennomgang, som tok utgangspunkt i de momentene som Legeforeningens advokat hadde tatt opp, danner et vesentlig grunnlag for å forstå den underliggende interessetvisten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

DET har skjedd vesentlige endringer ved norske sykehus, med mer arbeid og økt press, de siste årene.

Hvis de rullerende planene forsvinner, vil det føre til ulik belastning mellom ansatte og redusert forutsigbarhet for legene. Det trigger debatten om forsvarlighet – og om pasientsikkerheten er godt nok ivaretatt.

PARALLELT med det økte presset i spesialisthelsetjenesten er legenes makt i både samfunnet og helsetjenesten redusert. Pasientenes kunnskap og innflytelse er økende.

Nye gruppers inntog i sykehusene – som økonomer, jurister og kommunikasjonsrådgivere – har begrenset legenes handlingsrom. Men også legene selv, som samfunnet for øvrig, har endret seg de siste tiårene:

Dagens leger krever rammer for yrkesutøvelsen, og bedre balanse mellom jobb og fritid.

DISSE endringene skjer samtidig med at mulighetene i medisinen har vokst. Befolkningens krav til helsetjenesten er økende, og politikerne har en rekke ganger de siste årene innført behandlingsgarantier som har påvirket prioriteringene i sykehusene. I tillegg har spesialisthelsetjenesten det siste tiåret vært underlagt en strammere økonomisk styring enn i andre deler av offentlig sektor.

DET er altså i en slik kontekst at dårligere kontroll over egen arbeidstid blir dråpen som får begeret til å renne over. Konflikten har kommet inn på et spor hvor ingen vil akseptere den andre partens krav.

Striden mangler rett og slett et kompromiss-alternativ, en mellomløsning som kan være akseptabel for begge parter.

Å nærmest gi de tillitsvalgte en vetorett over endringer av arbeidsplaner, er umulig for Spekter å si ja til.

Og: Makten til medbestemmelse over arbeidsplanene er sannsynligvis blant legenes siste reelle kampmidler i sykehusene.

UAVHENGIG av Arbeidsrettens avgjørelse vil ingen gå seirende ut av konflikten.

Den må løftes ut av rettsapparatet og inn på et annet spor enn debatten om rullerende planer versus kalenderplaner.

et eller annet tidspunkt må politiske myndigheter sette et reelt press på partene. Arbeidsmiljøkrisen mellom Legeforeningen og Spekter kan få alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen ved norske sykehus.

Ønsker departementet og helseminister Bent Høie å ta denne risikoen?

Kommentarer

 • Tariffsniken 20.11.2017 08.29.27

  "Å nærmest gi de tillitsvalgte en vetorett over endringer av arbeidsplaner, er umulig for Spekter å si ja til." "Umulig å si ja til"!? Dette er Arbeidsmiljøloven...man er likeverdige parter i turnusarbeidet. Det er oppsiktsvekkende, men dessverre gjentagende at Spekter og deres meningsfeller omtaler lovene som det femte hjul på vogna.

 • Dr C H Ynisch 18.10.2017 08.01.18

  Der er vel ingen kamp når den ene part i praxis dikterer den lovgivende makt. Skulle Spekter slumpe til å tape saken - høyst usannsynlig - ringer de bare ministeren og gir han beskjed om å endre loven.

 • Lege 14.10.2017 00.17.45

  For så vidt mye sant i det dere skriver. Men dere tilslører etter mening et vesentlig poeng. Hvem sine interesser er det arbeidsgiversiden kjemper for? Samfunnet? Vi ser en ekstren variant av Orwelsk nytale når Spekter påstår ar arbeidstakersiden truer den Norske modellen. Sannheten er at makten til ledere, økonomer og jurister og andre i støttefunksjoner er nærmest total, uten at disse på noe meningsfull måte har personlig ansvar overfor pasientene. Dette er en enorm strukturell trussel mot pasientsikkerheten. Diverse ledere i foretak og Spekter hever milionlønninger. Det virker som de opplever maktkampen mot helsepersonell som rettferdiggjøringen av slike lønninger. Bratten er er et godt eksempel på dette i all sin omtrentlighet med fakta. Det er så mange usannheter og selvmotsigelser i hennes utsagn at jeg ikke kan forstå hvorfor hun ikke er omplassert. Det er ingen virkelig substans i lederen til DM dersom dere ikke gjør en grunndigere analyse av ledelsesmodellen til sykehusene.

 • Overlege 13.10.2017 11.24.29

  Ingen kan vinne i en kamp der arbeidsgiversiden krever rett til ensidig å definere legers arbeidstid utover aml og i henhold til en avtale med Dnlf. Denne avtaleforståelsen er unik da det ligger i begrepet avtale at det er to parter som må være enig. Pasienten taper på en arbeidsmiljøpolitikk som ikke legger vekt på samarbeid. Ansvaret for at det har blitt ligger i departementet med en tidligere departementsråd som har latt seg manipulere av Spekter i årevis og som ikke er opptatt av å få kunnskap om situasjonen. Ingen helseministre har vært i stand til å ta det lederansvaret.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!