Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

"FALSK TROVERDIGHET": - Ved at alternativ behandling ytes av kommunen og helsepersonell, vil denne tilliten gi en "falsk" troverdighet til tilbudet, ved at helsepersonellet og virksomheten "går god for" behandlingen, sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal.

"FALSK TROVERDIGHET": - Ved at alternativ behandling ytes av kommunen og helsepersonell, vil denne tilliten gi en "falsk" troverdighet til tilbudet, ved at helsepersonellet og virksomheten "går god for" behandlingen, sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal. Foto: Erik Birkeland/RB

Kommuneoverlege med klar tale om akupunktur

 Molde kommune tilbød øreakupunktur til rusavhengige. – En risiko for pasienten som jeg mener offentlig helsetjeneste ikke bør tilby pasienten, fastslår kommuneoverlege Cato Innerdal.

Annons:

Øre-akupunkturen ble tilbudt hovedsakelig i Molde kommunes 12-trinns rusbehandlingstilbud, og ellers til alle rusklienter som ønsket det.

«Falsk troverdighet»
Pasientene fikk tilbud om akupunktur fra én til tre ganger i uken. Det kommer frem i en redegjørelse som er gitt fra kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal. 

Etter at kommunen fikk klage på at de drev slik behandling, ba rådmannen Innerdal om å vurdere den alternative helsehjelpen.

Innerdal fastslår at helsepersonell har stor tillit i befolkningen.

“Begrensede offentlige ressurser bør forbeholdes dokumenterte metoder og behandling”

- Cato Innerdal, kommuneoverlege

– Ved at alternativ behandling ytes av kommunen og helsepersonell, vil denne tilliten gi en «falsk» troverdighet til tilbudet ved at helsepersonellet og virksomheten «går god for» behandlingsalternativet, sier han.

Innerdal viser videre til at Statens helsetilsyn har vært tydelig på at helsepersonell ikke skal tilby udokumentert behandling, og at offentlige midler ikke skal brukes på udokumenterte metoder. 

– Helse- og omsorgstjenester er et knapphetsgode. Begrensede offentlige ressurser bør derfor forbeholdes dokumenterte metoder og behandling, sier Innerdal til Dagens Medisin. 

– Det viktigste vil likevel alltid være at pasienten får riktig helsehjelp og til riktig tid. Udokumentert behandling kan både fortrenge og utsette annen dokumentert effektiv behandling. Dette er en risiko for pasienten, en risiko jeg mener den offentlige helse- og omsorgstjenesten ikke bør tilby pasienten.

Oppsøkende samfunnsmedisin
– Hvor viktig er det at dere «rydder i rekkene» der dere har mulighet til det: Bør for eksempel kommunelegene se på hva egne kommuner gjør når det kommer til udokumentert behandling?

– For å foreta gode prioriteringer og valg, er kommunens administrative og politiske ledelse avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag, sier han. 

– Én av mine viktigste arbeidsoppgaver som kommuneoverlege er derfor å gi medisinskfaglige og samfunnsmedisinske råd til kommunens beslutningstakere. I mange tilfeller kan slike råd og anbefalinger måtte gis uoppfordret. For man kan ikke forvente at andre som ikke har tilsvarende medisinskfaglig bakgrunn, kan «se» fallgruvene på samme måte.

– Jeg mener kommuneoverleger bør involvere seg i kommunens arbeid og beslutninger, og drive «oppsøkende og aktiv» samfunnsmedisin, sier Innerdal. 

– I Molde kommune opplever jeg at dette blir sett på som udelt positivt. Samtidig må vi som fagfolk være bevisst på at medisinsk kunnskap ikke alltid skal diktere selve beslutningen, men at den er en del av helhetsvurderingen som foretas. Men uten involvering fra vår side vil det samfunnsmedisinske eller medisinskfaglige aspektet ofte utebli. 

Forsvarlighet

– Bør man være ekstra varsom når det kommer til slik behandling av ekstra sårbare pasientgrupper?

– Alle, uavhengig av «pasientgruppe», har rett på forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Samtidig mener jeg at vi som fagfolk og tjenesteytere har et ekstra ansvar overfor de pasientgruppene som selv ikke alltid har like gode forutsetninger for å hevde sin rett og mestre «manøvreringen» i helse- og omsorgstjenesten, sier Innerdal.

Rådmann Arne Sverre Dahl i Molde bekrefter overfor Dagens Medisin at kommunen har stanset tilbudet om øre-akupunktur til rusavhengige.

– Ikke grunnlag for å anbefale akupunktur ved avrusning

Guri Spilhaug, leder i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, påpeker at Legeforeningen støtter seg til lov om alternativ behandling av sykdom.

– Og vi støtter oss også på anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer når det gjelder akupunktur. Det samme gjør kommunelegene, sier Spilhaug til Dagens Medisin. 

– Leger har ansvar for at alle pasienter, også særskilt sårbare pasientgrupper, ikke utsettes for feilbehandling. Akupunktur er tillatt i Norge og regulert i lov. Også ruspasienter kan ha ønske om å prøve akupunktur på lik linje med mange andre pasienter. Brukermedvirkning er en viktig del av pasientbehandling. Det er av stor betydning at pasientene er godt informert om alle sider ved alternativ behandling, og på et godt grunnlag kan velge om de vil ta i bruk slik behandling.

Retningslinjer

– Når det gjelder akupunktur generelt og bruken av det som del av behandlingstilbud til ruspasienter, er dette beskrevet i nasjonal faglig retningslinje for avrusning av rusmidler og vanedannende legemidler, sier hun.

– Nasjonal faglig retningslinje for avrusning finner ikke grunnlag for å anbefale akupunktur ved avrusning. Akupunktur er ikke nevnt i andre faglige retningslinjer som del av annen behandling til ruspasienter, sier Spilhaug til Dagens Medisin.

Les også: Ville ha alternativ behandling i barnehagen

Kommentarer

 • Gabriel Pavel Cristea 24.02.2018 16.52.24

  Jeg har jobbet som sykepleier på avrusningen ved Borgestadklinikken i snart 8 år, Vi har brukt akupunktur i behandlingen i 5 år. I går leste jeg artikkelen over og gikk på jobb med en del tanker.Helt utrolig hvordan ting skjer i livet noen ganger-første pasient jeg treffer i døren får akupunktur hos oss. Langvarig rusmisbruker,abstinent,dårlig søvnkvalitet over lang tid, kols,osv,som sier"Etter jeg begynte med akupunktur ble jeg kvitt klamme håndflater og jeg svetter ikke lenger i pannen og på ryggen, sover mye bedre enn på veldig lenge, angsten er nesten borte". En annen pasient,ekstremt urolig ADHD, fikk akupunktur for første gang og sier "det utrolige har skjedd, du fikk meg til å sitte i ro på samme sted i 45 minutter med nåler i ørene, Jeg har aldri i mitt liv har klart å sitte i ro i mer enn 10 minutter". Vi har mange positive tilbakemeldinger,resultater og observasjoner knyttet til akupunktur. Akupunktur er absolutt å anbefale på en avrusning,det er min faglig vurdering.

 • Stefan Kjelling 07.02.2017 08.40.45

  Alle er enige i at basistilbudet for pasientgruppen er for dårlig, og at alternativ behandling ikke virker i kontrollerte studier. Men som tillegg i behandlingen, når alt annet ikke virker, hvis pasientene er kjempemotivert, ser jeg ikke hvorfor en av prinsipp skulle fjerne tilbudet. Det som ikke kommer frem her er hvordan erfaringen med akupunktur har vært. Cato I. har utredet dette, men hva er resultatene? Infeksjoner? Andre komplikasjoner? Manglende effekt? Har det hjulpet noen i det hele tatt? Ressursbruk? Manglende evaluering av programmet? Det eneste som kommer frem her er at en av prinsipp ikke vil tilby akupunktur.

 • Evidens 03.02.2017 00.52.28

  NADA er det reneste svada. Akupunktur, i alle sine former, har gang på gang sviktet når det blir satt under en vitenskapelig lupe. Akupunktur bør ut av behandlingsterminologien og inn i mystisisme, overtro og svindel.

 • Kenneth Arctander Johansen 02.02.2017 16.37.26

  Kommunene kan vel begynne å ta seg av brukerne slik de skal. Det vi ser er stort sett at de bruker tildelte midler på andre brukergrupper. Så mange som halvparten av ruspasientene er uten bolig ved avsluttet TSB, og så mange som halvparten av brukerne av kommunale lavterskel tilbud er uten bolig.

 • Gerd Ulsrud 02.02.2017 14.12.18

  Foreslår at alle ser Folkeopplysningen om akupunktur. WHO-rapporten Helsedirektoratet utrolig nok har akseptert som evidens for dette er nemlig fullstendig diskreditert. https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/kmte61006510/sesong-1/episode-3

 • Jan Andersen 02.02.2017 06.21.47

  Det er viktig å avklare noe her. NADA sitt akupunkturprgram har aldri, noen sted i verden, blitt benyttet som et behandlingsprogram hverken i rus, psykiatri eller somatikken. Øreakupunkturprogrammet har vært et supplement til det behandligsprogrammet pasienten har. Dette er noe alle som går på kurs hos NADA Norge blir gjort oppmerksom på og som blir understreket flere ganger igjennom kurset. Det står også flere steder på hjemmesiden. I kurset gjennomgåes også Loven om alternativ behandling (LOV-2003-06-27-64) Om det er tilfelle at Molde Kommune har benyttet dette som en primærbehandling, så er det ikke trå med NADA internasjonale intensjoner for dette aku.programmmet, som har vært i bruk siden 1974 verden rundt. HOD og Hdir sidestiller nå erfaringsbasert kunnskap og mange lidende opp lever at akupunktur hjelper, ikke bare i rus og psyk. men også under fødsel, smertebehandling og muskelplager.

 • lege 31.01.2017 22.20.31

  Det er som kjent aldri i vitenskapelige studier med anerkjent metodikk publisert studer med påvist effekt av akupunktur ut over en moderat smertestillende/smertemodulerende effekt. Denne effekten er antagelig noe dårligere enn 1 g paracet x 3, men nokså mye dyrere. Studier av alternativ behandling utført av alternative behandlere med alternativ metodikk bør man ikke stole på, og å påføre pasientene dyr og virkningsløs behandling er etisk nokså tvilsomt.

 • Marianne Welhaven Løchen 12.03.2018 14.55.58

  Hei! Jeg mener det er på tide at leger og annet helsepersonell virkelig begynner å tar innover seg de mange utfordrninger vi står ovenfor i helse Norge. Fastlegene er ikke i stand til fange opp og hjelpe alle sine pasienter slik dagens ordninger fungerer. Det finnes etterhvert så utrolig mye god forskning på akupunkturens effekt ved blant annet smerte, depresjon, allergi, bivirkninger av kreftbehandling og svangerskapskvalme for å nevne noen. På blant annet lave korsryggssmerter, svangerskapskvalme og hetetokter hos brystkreftpasienter ligger det nå i Nationaleretningslinjer at fastlegene kan henvise sine pasiener til akupunktur. Hvor mange av fastlegene er klar over dette? WHO har som mål for 2018 og hjelpe medl.land innlemme komplimentær medisin inn i primærhelsetjenesten. I Australia og Sveits er akupunktur blitt en del av det offentlige helsevesnet. I Norge har vi faktisk en offentlig godkjent bachelor i akupunktur. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209549641760

 • knut 31.01.2017 21.41.45

  En nettside om alternativ behandling linker til et selektert utvalg studier som bekrefter egen aktivitet... Hvor skal man begynne...

 • Siv Helen Rydheim 31.01.2017 17.34.31

  Svar ang. lenke til studier: Nada Norge sin nettside, hvor du finner lenke til div. studier: http://www.nada-norge.no/om-nada/evidensbasert-kunnskap/ Anbefale at du kontakter Rita Nilsen, som er kontaktperson for NADA Norge: http://www.nada-norge.no/nada-norge/ På NADA Norge sin nettside finnes det også en oversikt over steder/personer i Norge som er sertifisert for å gi NADA-akupunktur. Er usikker på hvor lenge det er siden den oversikten er oppdatert, men det kan sikkert Rita Nilsen svare på, hvis du er interessert.

 • Lege 31.01.2017 14.04.05

  Kunne du linket til studiene du refererer til?

 • Siv Helen Rydheim 31.01.2017 13.14.52

  Den evidensbaserte kunnskapen om akupunkturavgiftning Det vært en mengde brede og varierte kontrollerte studier med bruk av akupunktur innenfor rus, psykiatri og kriminalomsorgen helt siden 1970-tallet. Det har vært ulike metoder som er blitt forsøkt, og alle rapportene som har kommet inn forteller at de har opplevd en signifikant bedring hos pasientene/klientene. Samtlige har gitt uttrykk for den store verdien de har opplevd av bruken av akupunktur i sin behandling. Metoden til NADA-protokollen har skåret veldig høyt på studiene fordi den er så enkelt, rask og kostnadseffektiv å bruke. Alle pasient/klientgrupper kunne nyttegjøre seg tilbudet fordi den er non-verbal, den har lite fysisk kontakt og ingen klær skal taes av. Studiene viste også at NADA-akupunkturen gjorde at man kunne holde lengre på pasienten/klienten, fordi den reduserte trangen etter rusmidler. Depresjon og angst avtok, og det var mindre bruk av søvn – og beroligende medisiner. http://www.nada-norge.no/

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!