TØMMES: Det begynner å bli tomt for årets influensavaksine etter stor etterspørsel. Marte Kvittum Tangen mener det er i strid med loven av apotek å ikke utlevere vaksiner til fastleger.

Foto: Vidar Sandnes

Vil ha oppstramming av apotekene

Fastlege-leder Marte Kvittum Tangen hevder at hun har blitt kontaktet av leger som har forsøkt å få utlevert influensavaksiner fra apotek og fått nei. – Apotekforeningen bør presisere hvordan regelverket er, sier hun.Apotekforeningen kjenner seg ikke igjen i problemstillingen  – og hevder at leger i flere tilfeller har forsøkt å bestille store mengder vaksiner, som apotekene ikke har.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Rundt 1.6 millioner mennesker i Norge er anbefalt å ta årets influensavaksine. Folkehelseinstituttet har imidlertid kun fått tak i 1.2 millioner doser av årets influensavaksine, og etter stor pågang begynner det å bli tomt.

– Vi opplever at det er stor etterspørsel etter influensavaksine i år og overraskende mye større enn tidligere. Når man begynner å gå tom for influensavaksiner kommer man i en vanskelig situasjon, fordi man ikke får gitt vaksine til alle som er i målgruppen, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin.

Målgruppen er definert av Folkehelseinstituttet inkluderer blant annet pasienter med risikofaktorer og helsepersonell. Frem til 1. desember er det kun anbefalt å vaksinere personer i målgruppen.

Får henvendelser om vaksine

Nå reagerer fastlege-lederen etter å ha fått henvendelser fra egne medlemmer om at de får nei når de spør om å få vaksiner fra apotekenes lagre.

– Jeg får meldinger fra fastleger som har forsøkt å rekvirere vaksiner fra apotek som har vaksiner, for å gi disse til risikopasienter på legekontoret, men hvor apoteket ikke vil levere ut vaksine. Dette til tross for at andre apotek utleverer vaksiner, sier Tangen.

Hun hevder at hun har fått tre slike henvendelser. Tangen ønsker ikke å gå inn på hvilke fastleger og apotek, sakene gjelder. Hun opplyser at alle gjelder apotek som tilhører Apotek 1-kjeden.

– Men det kan være tilfeldig at alle apotekene er fra denne kjeden.

Se tilsvar fra Apotek 1 nederst i saken.

Strid om vaksine

Det har lenge vært strid mellom fastleger og apotek om vaksinering. Fastlegene har tidligere nektet å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek. Denne høsten fikk farmasøyter for første gang sette vaksiner i apotek, uten å trenge resept fra lege på forhånd.

Fastlegene får sine vaksiner levert fra Folkehelseinstituttet, apotekene kjøper selv inn vaksiner.

– Apotekene har fått mulighet til å sette vaksine. Hvorfor skal fastlegene kreve å få vaksinene da?

– For å gi et tilbud til risikopasientene. Kanskje har legen allerede en avtale med vedkommende pasient. Det er hensiktsmessig å sette en vaksine når pasienten er inne til time for noe annet. Det vil også være mye billigere for pasienten. Det er veldig betenkelig hvis apotekene vil tjene penger og pasienten må ta ekstrakostnaden.

Tangen mener ikke bare at fastlegene bør få vaksiner om de ber om det, men også at det er lovstridig av apotekene å ikke gi ut vaksiner. Tangen viser til apoteklovens § 6-6 som sier at «legemidler skal utleveres nøyaktig etter resept og rekvisisjon».

– Etter vårt syn er apotekenes praksis her i strid med lov og forskrift når de ikke leverer ut det legen rekvirerer.

Fastlegelederen mener at apotekene bør bli oppmerksomme på hvilke regler som gjelder.

– Jeg tenker nok at Apotekforeningen bør presisere hvordan regelverket er, slik at apotekene som ikke leverer ut vaksiner kan endre praksis.

– Vanskelig å uttale seg

Fagdirektør Hanne Andresen mener situasjonsbildet ute i apotekene i hovedsak preges av at det er få vaksiner å få tak i.

– Situasjonen nå er at veldig mange apotek er tomme for vaksiner og at legemiddelgrossistene som forsyner apotekene heller ikke har mer på lager.

Andresen kjenner ikke til tilfeller hvor apotek har avvist å utlevere vaksiner til leger.

– Det er vanskelig å uttale seg om tre tilfeller. Anbefalingen i bransjen har vært at når det kommer en rekvisisjon fra en lege, så må apoteket gå i dialog med legen og sjekke at dette skal gå til risikogruppene og vurdere rekvisisjonen opp mot andre bestillinger som ligger inne, og apotekets mulighet til å levere, sier fagdirektøren.

Halvparten på resept eller rekvisisjon

– Policyen i apotekbransjen er at rekvisisjoner fra leger så langt som mulig skal utleveres. Men vaksinene som er tilgjengelige i norske apotek i dag, er kjøpt inn direkte fra vaksineprodusentene for å selges i apotek. Alle bestillinger til influensavaksineprogrammet skal kommunene og legene bestilles fra Folkehelseinstituttet. Det har vært en forutsetning for ordningen. Likevel viser våre tall at om lag halvparten av vaksinene som er solgt fra apotek har blitt utlevert på resept eller rekvisisjoner fra lege, sier Andresen.

Mener ikke det er behov for presisering

Fagdirektøren mener heller det har vært en utfordring har vært at leger sender inn bestillinger som apotekene ikke kan levere på.

– Vi kjenner til at det har kommet inn en rekke ekstremt store bestillinger, for eksempel 20.000 fra ett apotek. Det har ikke apotekene kunnet levere. Det finnes også eksempler på at bestillinger som skulle til FHI feilaktig har blitt sendt til apotek, sier Andresen.

– Marte Kvittum Tangen mener det er «betenkelig hvis apotekene vil tjene penger og pasienten må ta ekstrakostnaden». Hva sier du til det?

– Vi har sagt at det er opptil den enkelte å vurdere hvor de vil ta vaksinen. Det ligger i våre retningslinjer å opplyse om at det er mulig å få vaksinene gratis eller til annen pris på legekontor eller kommunalt vaksinasjonssenter. Vi opplever at mange gladelig vil få tatt vaksinen i apotek, for eksempel fordi det er lettvint eller at de ikke ønsker å gå på legekontor.

Andresen mener ikke det er behov for at Apotekforeningen kommer med en presisering slik Norsk forening for allmennmedisin ønsker.

– Retningslinjene er klare. Det har ikke kommet klager på dette direkte til meg, men dersom Norsk forening for allmennmedisin mener praksisen i apotek ikke er i tråd med regelverket må enkelttilfellene følges opp. Episodene med store bestillinger som jeg har hørt om, har blitt løst i dialog mellom aktuelle legekontor og apoteket. Vi skulle så klart gjerne sett nærmere på de tre sakene, men da må vi vite mer om dem.

– Ikke kjent med tilfellene

Apotekkjeden Apotek 1 opplyser til Dagens Medisin at kjeden ikke kjenner til tilfellene som lederen for Norsk forening for allmennmedisin viser til.

«Vi er ikke kjent med de tre tilfellene som nevnes av Kvittum Tangen og stiller spørsmål ved hvilke Apotek 1 dette gjelder», skriver kjeden i en e-post til Dagens Medisin.

Apotekkjeden avviser at den behandler vaksineforespørsler annerledes enn andre.

«Apotek 1 håndterer etterspørsel av vaksiner slik som andre apotekkjeder, med begrenset levering til legekontor.»

Har ventelister

Apotek 1 viser til at det har vært stor pågang for å få tak i vaksiner.

«Apotekene mottar i disse dager mange rekvisisjoner på influensavaksine fra leger. Helsemyndighetene har, i forskrift, lagt begrensninger på apotekenes utlevering av influensavaksine både etter resept og rekvisisjon for å oppnå en hensiktsmessig og rettferdig fordeling av tilgjengelige vaksinedoser. Apotekene utleverer av denne grunn kun begrensede mengder influensavaksine etter rekvisisjon fra lege.»

Flere apotek har ventelister for kunder på apoteket, oppgir kjeden.

«Apotekene er pålagt en rasjonering av influensavaksine til risikogrupper frem til 1. desember, og flere apotek har operert med ventelister fra kunder som ønsker å sette vaksinen i apoteket fremfor på legekontoret. Rekvisisjon fra lege vurderes opp mot andre bestillinger som ligger inne.»

Apotekkjeden skriver at tilbakemeldinger viser at kundene de er fornøyde med tilbudet om vaksinering i apotek.

Får gratis vaksine

Apotek 1 er gjort kjent med fastlegeleder Marte Kvittum Tangens uttalelser om at «det er betenkelig hvis apotekene vil tjene penger og pasienten må ta ekstrakostnaden.»

I sitt svar skriver apotekkjeden:

«Fastlegene får gratis vaksine fra FHI til pasienter i risikogruppene, samt at de får dekket et honorar på 200 kr for å sette influensavaksine på pasienter i risikogruppen. Apotekene er ikke en del av det nasjonale vaksineprogrammet, og får ikke dekket honorar på 200 kr for å sette influensavaksine på pasienter i risikogruppen, slik fastlegene gjør.»

Powered by Labrador CMS