– Fastlegekrisen har nå kommet så langt at «sykepleiervakt» kan erstatte legevakt i distriktene, sier leder i Finnmark legeforening og fastlege i Loppa kommune, Paul Olav Røsbø. Foto:

– Vil legitimere manglende lege på vakt i små kommuner

–  Sykepleierne er våre nærmeste kolleger på legevakt, og vi ønsker ikke å etterlate dem alene med de oppgavene vi selv synes er utfordrende.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

ALTA/OSLO (Dagens Medisin): Det skriver fire leger, to av dem kommuneoverleger,  i en kronikk i Dagens Medisin.

«Legevaktsatellitt»
Legene, deriblant Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening og fastlege i Loppa kommune, frykter at konsekvensen av en ny organisering av legevakt i kommuner med mindre enn 6000 innbyggere blir at sykepleiere står alene på vakt.

«Fastlegekrisen har nå kommet så langt at «sykepleiervakt» kan erstatte legevakt i distriktene», skriver legene.

Det er gjennom endringene i akuttforskriften, som nå er på høring, at de fire mener dette kan skje.

–  Legevakt er det «farligste» vi gjør i jobben vår som allmennleger. Sykepleierne er våre nærmeste kolleger på legevakt, og vi ønsker ikke å etterlate dem alene med de oppgavene vi selv synes er utfordrende, sier legene.

Det er Helsedirektoratet som i dokumentet Pilot legevakt – rammedokument, beskriver tre mulige modeller for legevakt:
Én slik modell er en «legevaktsatellitt», der tanken er at «helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere som dekker døgnvakt i kommunen, eller ambulansepersonell, kan utføre legevaktoppgaver i samråd med lege på nivå 1».
– Det er en dårlig ide at legevakt i distrikt kan ivaretas forsvarlig av sykepleiere med legestøtte via telefon og videokonferanse, mener legene.

– Statlig ansvar
To pilotprosjekter er nå igangsatt av Helsedirektoratet, hvor man tester ut dette.

Tanken er at legevaktsatellitter primært skal finnes på steder som ikke har legevakt fra før. På spørsmål til Røsbø om ikke dette vil styrke tilbudet der det ikke finnes fra før, svarer han:

–  At fastlegeordningen over tid har fått forvitre til bristepunktet, er et statlig ansvar. Dette har igjen ført til at kommunene får problemer med å oppfylle sitt sørge for-ansvar, som er å ha en fungerende legevakttjeneste, sier Røsbø til Dagens Medisin.

– I stedet for å ta grep for å berge fastlegeordningen, tillater myndighetene seg kompenserende tiltak hvor distriktene må akseptere lavere nivå på tjenestene. Man hensyntar heller ikke at man innfører et ekstra ledd i legevakttjenestene, som vil medføre økt bruk av ressurser fra spesialisthelsetjenesten.

–  Slik vi oppfatter dokumentene fra pilotprosjektene, er det snakk om områder som i dag både har, og ikke har, legevakt. Dette er for å bøte på rekrutteringsvansker, ikke gi bedre tjenester.

–  Ved å innføre sykepleiervakt, uavhengig av hvorvidt det var legevakt fra før i de aktuelle kommunene eller ikke, legitimerer man manglende lege på vakt i kommuner med inntil 6000 innbyggere. Dette er for eksempel de fleste kommunene i Finnmark, sier Røsbø.

Helsedirektoratet: – Ikke en erstatning

Avdelingsdirektør Steinar Olsen i avdeling for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet, understreker at legevaktpiloten ikke skal være en erstatning for dagens legevakter.

–  Men den skal være et supplement til dagens ordninger og eksisterende legevakter. Gjennom pilotprosjektet ønsker vi å få mer kunnskap og erfaring om hvordan kommuner og helseforetak systematisk kan samarbeide om å gi helsehjelp raskere og nærmere der det er langt til legevakt. Dette gjør vi gjennom bruk av moderne teknologi og lokalt helsepersonell som allerede er i vakt.

«Forsvarlig lokal tjeneste»
– Vi er helt enig i at legevakten er viktig for å gi befolkningen helsehjelp nær der de bor. Dette pilotprosjektet handler ikke om å legge ned eksisterende legevakter, men om å se på hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan styrkes i fremtiden gjennom å bruke tilgjengelige ressurser bedre.

–  På steder der det er langt til eksisterende legevakt og sykehus, er tanken at sykepleiere eller ambulansepersonell kan kommunisere med vakthavende lege via video, og sammen vurdere om pasienten må inn til legevakt, eller om hun kan få behandling der hun er. Målet er å sikre en bærekraftig og forsvarlig lokal akuttmedisinsk tjeneste i områder som allerede har utfordringer i tjenesten i dag, sier Olsen.

Norsk Sykepleierforbund har følgende å si om saken:

– Vi understreker at sykepleierne ikke skal erstatte leger ved legevakt. De med høyest kompetanse skal være tilgjengelig for de sykeste pasientene. Piloten skal bidra til at kompetansen i kommunen blir brukt optimalt til befolkningens beste. Det er helt avgjørende at piloten blir fulgt og evaluert. Forhåpentligvis er dette et godt middel for å sikre akuttberedskapen i kommunene.
– Slik vi oppfatter det, har man gjennom piloten ønsket at man nettopp skulle klare å bidra til at allmennlegetjenesten blir mer tilgjengelig på hendelser som inntreffer i øvrig kommunal helsetjeneste, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Powered by Labrador CMS