Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har mottatt rapporten om hva vold i nære relasjoner koster samfunnet.

Vold i nære relasjoner koster samfunnet milliarder hvert år

Ifølge forskerne bak rapporten er den største kostnaden i helsevesenet.

Publisert

Vold i nære relasjoner kostet samfunnet nesten 93 milliarder kroner i 2021, viser en beregning som forskere har utført for Justisdepartementet.

Forskere fra Menon Economics har analysert hva vold i nære relasjoner koster samfunnet.

Onsdag formiddag fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) overlevert rapporten som beregner kostnadene til 92,7 milliarder kroner i 2021.

Forskerne Simen Pedersen og Ole Magnus Stokke sier at tallet er beheftet med stor usikkerhet, men at det trolig ligger mellom 76 og 111 milliarder kroner.

Uten slik vold ville det norske fastlands-BNP være 0,8 prosent høyere. Mange som i dag har arbeid knyttet til voldsbruken, kunne i stedet vært brukt på andre måter i samfunnet.

Økt sykefravær, både kortsiktig og lengre, økt deltidsarbeid, tidligere pensjon eller uføretrygd og soning av dommer påvirker verdiskapningen i samfunnet negativt. Økonomene har beregnet at kostnaden av den tapte verdiskapningen alene beløper seg til 25,2 milliarder kroner.

Helsevesenet rammes tyngst

Tap av arbeidstimer, redusert livsvarighet og kostnader for samfunnet som politi, rettsvesen og helsesektoren er tatt med i beregningen. Vold i nære relasjoner fører til økning av fysiske og psykiske lidelser. Angst. depresjon, rusmisbruk og spiseforstyrrelser anslås å føre til tap av 40.000 kvalitetsjusterte leveår.

En stor andel av kostnaden på til sammen 54 milliarder anslås til å henge sammen med dødelig helsetap. Dette dekker for tidlig død, selvmord, dødelig omsorgssvikt og drap.

– Den største utgiften er imidlertid i helsevesenet. Voldsutsatte har et høyere forbruk av helsetjenester, og over lang tid, sier Stokke.

– Ofrene bærer byrden

Justisministeren sier rapporten blir et viktig underlag i regjeringens plan om å bekjempe vold i nære relasjoner. Planen skal lanseres i løpet av året, og åtte departementer skal bidra i arbeidet.

– Vold er mer vanlig i samfunnet enn mange kanskje liker å tro. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som hindrer livsutfoldelse for den enkelte, sa Mehl da hun takket for arbeidet.

Rapporten kommer dagen etter at Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) la fram en undersøkelse som avdekker at flere enn én av fem kvinner i Norge har blitt voldtatt i løpet av livet, og at nesten 50 prosent av alle menn har vært utsatt for alvorlig, fysisk vold.

– Den aller største byrden bæres av folk som utsettes for denne volden. Angst, langvarige helseskader og i verste fall til tidlig død. Og vi har en utfordring med partnerdrap, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS