FRYKTER KONSEKVENSENE: Blå Kors frykter at behandlingstilbudet til gravide med rusproblemer skal forsvinne. Illustrasjonsfoto: NTB/Gorm Kallestad

Viktig helsetilbud forsvinner - frykter rusavhengige gravide går under radaren

Vi er bekymret for at et svært viktig helsetilbud i spesialisthelsetjenesten til gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer gradvis smuldrer opp.

Publisert Sist oppdatert
Jan Gunnar Skoftedalen, leder Rusfeltets hovedorganisasjon.

RUSMIDDELBRUK I SVANGERSKAPET er skadelig, potensielt svært skadelig, for fosteret. De fleste kvinner bruker ikke rusmidler i svangerskapet. Men ikke alle slutter med rusmidler, noen må ha helsehjelp. Den helsehjelpen må være tilgjengelig og den må komme raskt.

Vi er bekymret for at et svært viktig helsetilbud i spesialisthelsetjenesten til gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer gradvis smuldrer opp - uten at vi helt vet hvorfor.

Helsetilbudet til disse gravide tas nå ned.

ETTERLYSER STYRINGSGREP: Vi etterlyser tydelige politiske styringsgrep som sikrer spesialiserte tilbud til denne marginaliserte gruppen gravide. Konsekvensene for enkeltindivid og samfunn er store om vi ikke lykkes.

Vi ber statsråd Ingvild Kjerkol om at:

Bjørn Vådal, direktør Blå Kors klinikk Skien.

1) Tilbud til gravide og småbarnsfamilier i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) får plass i den kommende forebyggings- og behandlingsreformen.

2) De regionale helseforetakene pålegges å ha tilstrekkelig antall beredskapsplasser. Den beskjeden må komme nå og ikke vente til den kommende reformen.

3) Fastsette en politisk målsetting for reduksjon av antall barn som fødes med skader som skyldes rusmiddelbruk.

 4) Få på plass et kunnskapsgrunnlag for bedre dimensjonering og organisering av helsetjenester for denne gruppen.

Anita Ellefsen, divisjonsdirektør, Blå Kors behandling

FORSVARLIG HELSEHJELP: For noen av de gravide pasientene kan behandlingen og støtten de trenger i svangerskapet være poliklinisk/ambulant oppfølging i samarbeid med kommunen, eller et kortere primæropphold på døgnenhet før oppfølging hjemme.

For andre kan avhengighetsproblematikk, somatisk og psykisk helsesituasjon samt manglende rammer i livet, føre til behov for et mer behandlingsintensivt tilbud innenfor TSB.

FÆRRE HENVISNINGER: Blå Kors har i likhet med andre tjenesteleverandører og helseforetak de seneste år erfart at antall henvisninger til våre tilbud til gravide og småbarnsforeldre svinger/ gradvis går ned.

Men er nedgangen i henvisninger ett uttrykk for at det er blitt færre gravide med rusproblemer? Har vi kunnskap som tilsier det? FHI`s seneste oversikter over rusmiddelkonsum i befolkningen viser ingen nedgang i bruk av alkohol eller narkotika. Dette forsterker vår uro for at kvinner og barn går under radaren.

Tar vi feil og det er slik at vi har lykkes med å redusere antall gravide som bruker rusmidler under svangerskapet skal vi være de første til å juble.

ENDRET TILBUD: Blå Kors har sammen med KORUS Sør gjennomført en digital undersøkelse våren 2023 om hvordan gravide med rusproblemer blir fanget opp og ivaretatt i kommunene (upublisert materiale).

De fleste som svarer i undersøkelsen, er jordmødre med lang erfaring. Det er en urovekkende stor andel som svarer «vet ikke» på spørsmålene, særlig angående utvikling/endring i kommunen de siste årene. På påstanden om at færre gravide rusmiddelmisbrukere blir fanget opp, svarer 24 % at de er enige, 33 % at de er uenige og 44 % vet ikke. Flesteparten har vært bekymret for gravides rusmiddelbruk i løpet av de siste 2 årene, men er allikevel usikre på om gravide med rusbruk har bedre oppfølging i kommunene enn tidligere. Flere respondenter gir uttrykk for manglende rutiner for oppfølging av gravide med rusproblemer i kommunen.

De uklare funnene tyder på at kunnskap og tiltak overfor gravide som bruker rusmidler ikke er integrert godt nok i svangerskapsomsorgen. Svarene indikerer at det ikke er bygd opp spesialiserte tilbud i kommunene som står klare til å erstatte det som nå bygges ned i spesialisthelsetjenesten.

FOSTERSKADER: De 1000 første dagene i et liv, regnet fra fosterlivet, er den mest avgjørende livsfasen for et menneskes videre utvikling. Det er godt dokumentert hvor viktig det er å investere i trygge livsvilkår under denne perioden, hvor fosteret skjermes fra rusmidler og foreldrene får hjelp til å gi stabil og trygg omsorg.

Anslag tyder på at 60-120 barn hvert år fødes med Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) og at det kan være 10 ganger så mange som har Føtalt Alkohol Spektrumforstyrrelse(FASD).

Etter det vi kjenner til er det ingen forskning som peker i retning av at antall barn som fødes med FAS/FASD blir færre. Også illegale rusmidler som heroin, kokain og amfetamin kan føre til fosterskader.

Vi etterlyser en tydelig politisk målsetting for å få ned antall barn født med FAS/FASD og andre rusrelaterte fosterskader.

NØDVENDIG KAPASITET: Tilbudet til gravide rusmiddelbrukere er heldigvis et marginalt tilbud. Det krever likevel en tydelig prioritering. En gravid kvinne med rusproblemer har ikke tid til å stå på venteliste - derfor må det finnes en beredskapskapasitet.

Beredskap koster, men omkostningene kan være større både menneskelig og samfunnsmessig om vi ikke lykkes med å bistå henne til å stoppe rusmiddelinntaket, verne fosteret mot rus og forberede kvinnen og hennes partner på foreldrerollen.

To av innleggsforfatterne er ansatt i Blå kors. Utover det er det ikke oppgitt noen interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS