Utdanningskvaliteten rammer skeive pasienter

Norges medisin- og sykepleierstudenter har et felles budskap: Undervisningen om kjønns- og seksualitetsmangfold i utdanningen må styrkes – og det nå!

Publisert Sist oppdatert

DET ER juni og Pride-måned. Folk tar til gatene for å feire kjærlighet og mangfold, og kjemper for at alle skal kunne leve trygge og frie liv. I denne kampen har Norges medisin- og sykepleierstudenter ett samstemt og klart budskap. Fremtidens helsepersonell trenger tilstrekkelig undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Stine Tuastad

NESTEN DOBBELT så stor andel ikke-heterofile oppgir å ha lav tilfredshet med egen psykisk helse sammenlignet med heterofile. Dette viser SSBs levekårsundersøkelse fra både 2020 og 2022. Vi ser den samme tendensen hos ungdom i årets Ung i Oslo undersøkelse.

Våre utdanninger bør åpne dørene for dialog og kompetanseutvikling med skeive kompetanseplattformer

DE AV OSS som er skeive opplever fortsatt diskriminering på mange arenaer. Manglende kompetanse hos leger og sykepleiere er med på å øke usikkerhet, tabuer og stigmatisering hos pasientene de møter. Som helsepersonell har vi en plikt til å utøve pasientsentrert helsehjelp, men i dag ser vi at kompetansen rundt skeive pasienter er mangelfull. Vi hører eksempler på at eldre skeive går tilbake i skapet ved innleggelse på sykehjem, grunnet frykten for både kunnskapsmangel og reaksjoner i møte med helsepersonell. Sånn kan vi ikke ha det!

Daniel Tørresvoll Stabu

OGSÅ NÅR det kommer til transpersoner påpeker Regjeringens handlingsplan for kjønns og seksualitetsmangfold at helsetilbudet har vært mangelfullt over flere år og anbefaler ferdigstilling av helhetlig, regionalt behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Alle skal ha et trygt møte med det norske helsevesenet. Derfor må vi sikre at helsepersonell har nødvendig kompetanse for å gi tilpasset hjelp. Dette mener vi bør starte i utdanningen. 

UNDERVISNINGEN OM kjønns- og seksualitetsmangfold er i beste fall mangelfull ved de fleste utdanningsinstitusjoner, og variasjonen er stor. Der noen får et par timers undervisning, er temaet ikke-eksisterende hos de fleste. Både Norsk medisinstudentforening og NSF Student har tydelig politikk på at vi trenger og ønsker mer undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold i våre utdanninger.

DET KREVES tilstrekkelig undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold, samt normkritiske perspektiver. Våre utdanninger bør åpne dørene for dialog og kompetanseutvikling med skeive kompetanseplattformer. Utdanningsinstitusjonene må ivareta sitt samfunnsansvar. Morgendagens helsepersonell trenger verktøy for å sikre likeverdige helsetjenester – for hele befolkningen.

 

Powered by Labrador CMS