Marit Vindal Forslund som er vara foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på Oslo universitetssykehus (OUS)
Vara foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening Marit Vindal Forslund håper Helsepersonellkommisjonens rapport vil bety større sykehus.

Tillitsvalgt dypt bekymret for at Nye OUS blir for lite

Marit Forslund og andre tillitsvalgte som mener Nye OUS blir for lite, får støtte i Helsepersonellkommisjonen. OUS-ledelsen lover å tenke nytt.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2022 vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus.

Nå starter detaljprosjekteringen av Nye Aker lokalsykehus og det store nye Rikshospitalet på Gaustad.

Marit Vindal Forslund er vara foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på Oslo universitetssykehus (OUS). Hun er dypt bekymret for at det nye OUS skal bli for lite.

– Hvor mange ganger skal vi gjøre de samme feilene på nytt? Nye OUS er Norges største byggeprosjekt. Om disse sykehusene bygges for små vil det ha store konsekvenser for helsetjenesten i hele landet. Dette er vinn eller forsvinn for et sterkt offentlig helsevesen, sier Forslund.

- Det må bygges større

Den nye utredningen fra Helsepersonellkommisjonen viser til størrelsen på sykehus som en viktig faktor.

I utredningen som ble lagt fram 2. februar skriver kommisjonen at utforming av bygg og arealer må ta høyde for at personell er en knapphetsressurs.

Ifølge utredningen må utformingen av bygg i størst mulig grad understøtte både pasienters behov, men også personellets behov. Målet med det skal være økt produktivitet.

En fersk rapport Akademikerne har bestilt, viser at sykehus bygget etter 2002 blir for små. Rapporten viser at det finansieringmodellen, fremskrivingsmodellen og manglende medvirkning fra de ansatte som gir for små sykehus.

Marit Forslund opplever det som svært frustrerende å sitte i planleggingsgrupper og påpeke hva de ansatte mener vil bli for lite, uten at det skjer endringer.

– Rammene er for lave. Det er utfordringer i hele prosessen her, sier Forslund.

Ønsker god dialog

Hun sitter på fra en spørreundersøkelse om medvirkningsprosessen i Nye OUS fra desember 2021, hvor 67 prosent av de 170 ansatte som svarer sier at oppdraget ikke kan løses innenfor areal- og kostnadsrammen.

Just Bing Ebbesen er prosjektrådgiver for sykehusutbyggingen i hovedstaden. Han minner om at de nye sykehusenes størrelse og utforming ble vedtatt i desember 2022.

– Nå går vi i gang med detaljfasen og skal blant annet diskutere det Forslund peker på, for å optimalisere og utnytte rammene vi har fått på best mulig måte, skriver Ebbesen i en e-post.

Vi trenger også nytenking som er i tråd med helsepersonellkommisjonens rapport

Just Bing Ebbesen

– Framover ønsker vi god dialog med Yngre Legers forening. Vi trenger også nytenking som er i tråd med helsepersonellkommisjonens rapport, samt muligheter som kommer av medisinsk og teknologisk utvikling, skriver Ebbesen.

14 fagforeninger kritiske

Representanter for 14 fagforeninger ved sykehuset har overfor ledelsen ved OUS tatt opp en rekke forhold de er kritiske til, blant dem er arealet i en protokolltilførsel til en styresak.

Arbeidstakersiden opplever at det ikke er satt av tilstrekkelig areal til viktige funksjoner i sykehusdriften.

Dette gjelder areal til pasientbehandling, forskning og utdanning, samt støtteareal.

  • De 14 tilllitsvalgte trekker særlig fram at medisintekninsk avdeling har ønsket 733 kvadratmeter, men fått 470. Fagmiljøet frykter at dette vil gi kapasitetsutfordringer og økte kostnader.
  • Det er ikke nok kontor og samtalerom for avdelingen Psykisk helse og avhengighet for å gjennomføre god pasientbehandling og samtaleterapi.
  • Manglende kontorer trekkes også frem som en utfordring i somatikken, for eksempel er det ikke nok arealer for dokumentering.
  • Det er ikke nok garderobeplass til de ansatte. Det er heller ikke satt av nok areal til støttefunksjoner og lager.

Som eksempel trekker Forslund også frem sengeposter uten nok lagerplass, ikke samtalerom for pårørende eller oppholdsrom med venteplass for pasienter. Sykehotell er kuttet helt, det samme gjelder produksjonskjøkken.

Kjenner seg ikke igjen

Arbeidsgiversiden skriver i den samme protokolltilførselen at de ikke kjenner seg igjen i at byggene er uhensiktsmessig utformet eller har for lite areal.

Arbeidsgiversiden understreker også at tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere har vært involvert i medvirkningsarbeidet til forprosjektet. Underveis har det kommet innspill som er vektet og vurdert mot helhetsbildet. Noen innspill er ifølge arbeidsgiver tatt til følge, mens andre har ikke blitt møtt.

  • Ifølge arbeidsgiversiden vil nye byggene tilrettelegge for nye arbeidsmetoder og økt samhandling med pasienten. Det etableres også en rekke klinikknære arbeidsplasser som i begrenset grad er tilgjengelig i dagens sykehusbygg.
  • Arbeidsflyt, logistikkløsninger og ansattfasiliteter er områder som det vil jobbes videre med i detaljeringsprosjektet.
  • Nye logistikkløsninger med on-time leveranser er i bruk i de fleste sykehus i Helse Sør-Øst, med gode erfaringer, skriver arbeidsgiversiden i protokolltilførselen.

Frykter todelt helsevesen

Forslund frykter at konsekvensen av å bygge for små sykehus vil være et så stort press på de ansatte at et økende antall kolleger slutter i det offentlige og går over til det private.

–Det vil bidra til en økende todeling av helsevesenet, og til sist en økende sosial ulikhet i helse i befolkningen, sier hun.

Forslund understreker at hun også ser noe positivt i Nye OUS-prosjektet.

– Man prøver å få til gode løsninger og få det til best mulig med det arealet man har. Men hvis det er altfor lite i utgangspunktet, så blir det vanskelig å få til et godt, funksjonelt og effektivt sykehus til slutt.

Og hun mener det må regnes på hva det koster samfunnet å ha for små sykehus.

– Hva koster det å ha et for lite sykehus? Det blir mindre helse per krone. I dette ligger at det blir dårligere pasientbehandling og pasientsikkerhet, og økt belastning på de ansatte. Nye sykehus må bygges med nok areal til at alt personell kan få utnyttet sin kjernekompetanse på best mulig vis, som også er omtalt som et viktig premiss fra helsepersonellkommisjonen, sier Forslund.

Fremskrivingsmodellen er under revidering av Sykehusbygg og Helse Sør-Øst.

Nye Oslo Universitetssykehus bygges etter den nåværende modellen.

Powered by Labrador CMS