SKAL TA STILLING TIL NY METODE: Geir Tollåli er fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum, som jobber med å saken om en ny organdonasjonsmetode. I Bestillerforum deltar alle fagdirektørene i de regionale helseforetakene, samt to representanter for Helsedirektoratet. Foto: Vidar Sandnes

SKAL TA STILLING TIL NY METODE: Geir Tollåli er fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum, som jobber med å saken om en ny organdonasjonsmetode. I Bestillerforum deltar alle fagdirektørene i de regionale helseforetakene, samt to representanter for Helsedirektoratet.

Foto: Vidar Sandnes

Organdonasjon: Skal se på eventuell forskriftsendring

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å vurdere behov for forskriftsendring, som ledd i behandlingen av en organdonasjonsmetode som har skapt uro blant fagfolk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ny organdonasjonsmetode controlled Donation after Circulatory Death (cDCD). Metoden ble først testet ut ved Oslo universitetssykehus i en pilotstudie i 2009, men forsøk på å også ta i bruk metoden ved andre sykehus møtte motstand og spørsmål om metoden var godt nok utredet. OUS høstet også kritikk da det kom frem at sykehuset hevdet at den nye metoden var godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, noe som ikke var tilfelle. Siden 2017 har metoden vært til behandling i Systemet for nye metoder. Ved dagens metode, donation after brain death (DBD), skjer donasjon etter at det er påvist at hjernen er uten blodsirkulasjon. Dette bekreftes med et røntgenbilde. Den nye metoden cDCD, defineres personen som død etter hjertestans. Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å erklære en person død har vært gjenstand for debatt.

I vår sendte Beslutningsforum for nye metoder på høring et forslag om innføring av en ny metode for organdonasjon. Hvor vidt Norge bør innføre den nye metoden, som er innført i flere andre land, har satt sterke følelser i sving. Det har blant annet blitt stilt spørsmål om metoden vil føre til flere organdonorer som anført, og om en ny metode kan føre til lavere tillit til organdonasjon i befolkningen.

Etter at høringsfristen gikk ut i september, har saken vært inne til behandling i Bestillerforum, et fora som består av fagdirektørene i alle de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet.

Nå har forumet besluttet at saken «oversendes de regionale helseforetakene som forbereder videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring.»

Det er fagdirektørene i RHF-ene som skal følge opp det videre arbeidet, heter det i protokollen fra møtet som er publisert på Nye metoders nettsider.

Uro i fagmiljøet

Bakgrunnen for avgjørelsen om å vurdere forskriftsendring, er et notat som er utarbeidet av sekretariatet i Nye metoder hvor høringssvarene er oppsummert.

Dagens Medisin har tidligere omtalt høringssvarene, hvor mange pekte på mangel på avklaringer dersom metoden skal innføres.  

– Jeg registrerer at det er en uro blant fagfolk, som synes det er krevende å forholde seg til metoden. Det skal vi lytte til. Hvis de som skal bruke metoden, ikke føler seg trygg på gjennomføringen, mener jeg at vi må få en bedre avklaring før den innføres, sa viseadministrerende direktør Clara Gjesdal i Helse Bergen til Dagens Medisin i september.

Den fullstendige metodevurderingen til Folkehelseinstituttet som kom i 2019 slo fast at «det er intet hinder i gjeldende lovgivning for å anvende cDCD». Likevel peker flere av dem som har svart på høringen på et ønske om tydelige føringer, som at kriterier for stadfesting av død og den døendes rettigheter inntil dødstidspunktet, bør fastsettes i lov eller forskrift.

– Uten slik lovmessig forankring vil det kunne utvikle seg ulik praksis i forskjellige medisinske miljøer, skriver Akershus universitetssykehus (Ahus) i sitt høringssvar.

– Må vurdere jussen

Geir Tollåli bekrefter overfor Dagens Medisin at fagdirektørene skal forberede videre saksgang.

– Hvilken forskrift er det aktuelt å endre, og på hvilken måte?

– Vi må få noen autoriteter til å vurdere jussen i dette.

– Betyr det at det skal vurderes en forskriftsendring, at det legges opp til innføring av den nye metoden?

– Nei, det har vi ikke sagt. Men vi må se på hva som skal til, i tilfelle det blir sånn.

Skal se på alternativer

Tollåli viser til at det er vanlig prosedyre at fagdirektørene forbereder saker som skal tas opp i Beslutningsforum, og at saken slik ikke skiller seg fra andre saker.

– Men dere pleier ikke å be om vurderinger av forskriftsendring?

– Nei, men i denne saken er det viktig å få en vurdering av alternativene som finnes. Vi innhenter nødvendige vurderinger.

Tollåli vil ikke ut med om det er aktuelt å innhente en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet eller andre eksterne i saken, men viser på generelt grunnlag til at ofte innhenter innspill fra andre aktører.

Det er ikke satt en frist for bestillingen, og Tollåli henviser, som tidligere, til at Bestillerforum har god tid.

– Vi vet ikke når fagdirektørene leverer sitt svar. Vi tar tiden vi trenger for å komme til et solid standpunkt.

Skal til Beslutningsforum

Da saken om organdonasjonsmetoden var tema i et møte Bestillerforum i slutten av september, ga leder Geir Tollåli i forkant uttrykk for at det ikke var sikker at metoden ville bli behandlet av Beslutningsforum. Etter møtet sa Tollåli at det var enighet om at saken skal «gå løypen frem mot Beslutningsforum».

Powered by Labrador CMS