FORNØYD: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at så mange kommuner støtter Akson-prosjektet.  Foto: Vidar Sandnes

FORNØYD: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at så mange kommuner støtter Akson-prosjektet. 

Foto: Vidar Sandnes

Flertallet av kommunene støtter Akson

183 av 291 kommuner har nå signert intensjonserklæringen for Akson. Disse kommunene representerer 65 prosent av befolkningen utenfor Midt-Norge.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Akson – helthetlig samhandling og felles kommunal journalløsning vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk, ifølge regjeringen. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert.

– Jeg er glad for at så mange kommuner støtter opp om Akson ved å signere intensjonserklæringen. Det er et imponerende høyt tall sett i lys av den ekstraordinære situasjonen kommunene har vært i denne våren med håndteringen av covid-19. Jeg forstår dette som et uttrykk for kommunenes nødvendige engasjement for å lykkes med dette viktige sporet mot én innbygger – én journal, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Med en så stor oppslutning fra kommunene kan regjeringen gå videre og gjøre en konkret vurdering av prosjektet og om det skal legges frem en investeringsbeslutning for Stortinget, sier Høie.

40 kommuner vil ikke signere

Det er 108 kommuner som ikke har signert intensjonserklæringen, men av disse er det bare om lag 40 kommuner som har tatt et aktivt valg om å ikke signere nå. Noen av disse igjen mener at de trenger mer informasjon før de signerer.

– Jeg er svært glad for at en stor majoritet av kommunene utenfor Midt-Norge har tatt oppfordringen om å gjøre sin selvstendige vurdering av invitasjonen til å tegne intensjonserklæring. At det store flertall av disse har signert, viser en stor vilje til å jobbe sammen for et digitalt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) bekreftet forprosjektets samfunnsøkonomiske analyser om at Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt om kommuner som representerer minst 55 prosent av befolkningen tar felles kommunal journalløsning i bruk.

– Når andelen av intensjonserklæringer nå ligger over dette, har jeg stor tro på at alle kommuner utenfor Midt-Norge på sikt vil ta både samhandlingsløsninger og felles kommunal journalløsning i bruk. Intensjonserklæringene vil sammen med den eksterne kvalitetssikringen være et viktig underlag når regjeringen skal vurdere statens videre bidrag i realiseringen av Akson, sier Høie.

Bakgrunn

Direktoratet for e-helse fikk i april 2019 i oppdrag av Helse- omsorgsdepartementet å gjennomføre et forprosjekt av løsninger for helthetlig samhandling og en felles kommunal journal. Prosjektet har fått navnet Akson og er et av tre strategiske og parallelle tiltak for å nå målet om én innbygger – én journal.

Forprosjektet har overlevert sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring i tråd med statens prosjektmodell. De to andre strategiske tiltakene er innføringen av Helseplattformen for sykehusene og kommunene i Midt-Norge, og å samordne journalløsningene i spesialisthelsetjenesten i nord, vest og sør-øst.

Den helhetlige samhandlingsløsningen i Akson vil etableres som et nav for å binde de ulike journalløsningene sammen.

Parallelt med ekstern kvalitetssikring av det sentrale styringsdokumentet for Akson inviterte helse- og omsorgsministeren i april 2020 kommunene utenfor helseregion Midt-Norge til å signere en intensjonserklæring for Akson. Gjennom signeringen har kommunene uttrykt sin støtte og intensjon om å delta i det videre arbeidet med Akson. Det har vært et mål å motta intensjonserklæringer fra kommuner som representerer om lag halvparten av innbyggerne utenfor helseregion Midt-Norge. Fristen ble satt til 1. juli.

Powered by Labrador CMS