SAMARBEID: Helsefellesskapene skal være en arena for samarbeid, felles tjenesteutvikling og planlegging, skriver innleggsforfatterne.

Samarbeidsverktøy for mini-metodevurderinger skal gi enklere samarbeid

Vi har nå utviklet første versjon av et digitalt samhandlingsskjema for mini-metodevurdering, slik at parter som sitter langt fra hverandre kan jobbe med samme vurdering.

Publisert
Kåre Birger Hagen

Bedre samhandling mellom kommuner og sykehus kan øke kvaliteten på helsetjenestene og være ressursbesparende. Vi har erfart at mini-metodevurderinger er et verktøy kommuner og sykehus vil trenge for å nå målene om en helhetlig og bærekraftig helsetjeneste. For å legge til rette for at kommuner og sykehus kan samarbeide om mini-metodevurderinger, har vi utviklet en første versjon av et digitalt samhandlingsskjema, som gjør det lettere å jobbe med samme vurdering selv om partene sitter langt fra hverandre. Vi vil fremover publisere utførte mini-metodevurderinger av samhandlingstiltak slik at kommuner og sykehus kan dra nytte av disse i egne prosesser.

I Nasjonal helse og samhandlingsplan 2024-2027 varsler regjeringen at de vil styrke helsefellesskapene som arena for samarbeid, felles tjenesteutvikling og planlegging mellom kommuner og sykehus. Knapphet på personell skaper behov for å tenke nytt og prøve ut nye organiseringsformer, arbeidsformer og tjenestemodeller som sikrer gode pasientforløp og hensiktsmessig ressursbruk.

Videre fremmer regjeringen tiltak som skal skape bedre forutsetninger for samarbeid mellom sykehus og kommuner, blant annet innføring av et rekrutterings- og samhandlingstilskudd. Tilskuddsmidlene vil bevilges som en del av rammen for de regionale helseforetakene og skal benyttes etter enighet mellom helseforetak og aktuelle kommuner. Det legges til grunn for tildeling av midler at helseforetaket og kommunene gjennom avtale tydeliggjør hvordan tiltaket støtter opp om formålet med tilskuddsordningen, og hvordan partenes ressursinnsats i gjennomføring av tiltaket balanseres mot framtidige besparelser.

Helene Arentz-Hansen

Mini-metodevurderinger

Mini-metodevurdering har vært i bruk i sykehusene i mer enn 10 år og er en del av Det nasjonale prioriteringssystemet for spesialisthelsetjenesten (Nye metoder). Mini-metodevurdering er en nedskalert form av de nasjonale metodevurderingene og er spesielt tilpasset beslutninger som skal tas på sykehusnivå. Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering ved FHI gir metodestøtte til lokale ressursgrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har de siste årene samarbeidet med kommuner og sykehus for å videreutvikle og tilpasse mini-metodevurderinger til et verktøy som kan brukes i planlegging og beslutning om samhandlingstiltak. Vi har erfart at det er særlig behov for et verktøy som kan sikre en strukturert, effektiv og målrettet prosess i samhandling mellom de to nivåene. Spørsmålene vi søker å belyse er de samme som andre metodevurderinger:

• Vil pasientene/sluttbrukerne ha samme eller bedre nytte av det nye samhandlingstiltaket, sammenlignet med det eksisterende? Og er det trygt og sikkert?

• Hvordan kan vi sammen organisere tjenesten for å få til en mest mulig hensiktsmessig innføring og oppskalering av det nye tiltaket?

• Hva er budsjettkonsekvensene ved innføring av et nytt tiltak, og hvordan vil de framtidige kostnadene fordele seg mellom kommuner og sykehus?

Linn Kleven

Vi har nå utviklet første versjon av et digitalt samhandlingsskjema for mini-metodevurdering, slik at parter som sitter langt fra hverandre kan jobbe med samme vurdering. Våre og andres erfaringer har pekt på at dagens finansieringsordninger er en barriere for å utvikle helthetlige pasientforløp. For eksempel har vi sammen med Helse Fonna og Kvinnherad og Ullensvang kommuner gjort en mini-metodevurdering av «digital sårbehandling», som innebærer at helsepersonell i kommunene behandler kroniske sår hjemme hos pasienten i en videokonsultasjon. 

En forskningsoppsummering viser at digital sårbehandling er minst like god som behandling på sykehus. Analysen av budsjettkonsekvenser av et behandlingsforløp for 20 pasienter indikerer at det samlet kan redusere behandlingskostnadene med minst 3 millioner kroner i året. I tillegg vil miljøavtrykket reduseres betydelig. Med dagens finansieringsordning vil som forventet, kommunene sitte igjen med økte kostnader ved å legge til rette for at pasienten behandles hjemme istedenfor å reise til sykehuset. Sykehuset vil få reduserte framtidige kostnader, hovedsakelig drevet av sparte transportutgifter. I dette tilfellet kan et statlig samhandlingstilskudd til de to kommunene på ca 700.000 kroner redusere de totale behandlingskostnadene med omtrent det fire-dobbelte.

Ingvild Kirkehei
Vidar Jusnes Vang

Hensiktsmessig ressursbruk

Et godt samspill mellom helsefellesskapene, samhandlingstilskudd og mini-metodevurdering kan bidra til gode helhetlige pasientforløp og hensiktsmessig ressursbruk. Helsefellesskapene skal være en arena for samarbeid, felles tjenesteutvikling og planlegging. Rekrutterings- og samhandlingstilskuddet skal understøtte tjenesteutvikling og gode pasientforløp og skal sikre at partenes ressursinnsats balanseres mot framtidige besparelser. Mini-metodevurderinger kan belyse disse forholdene. Derfor kan også mini-metodevurderinger benyttes som grunnlag for tildeling av tilskuddsmidler. Som alle andre ressurser vi bruker på helse, bør også disse midlene tildeles etter prioriteringskriteriene som gjelder gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten.

Kjetil Elias Telle

Oppgitt interessekonflikt: Artikkelforfatterne er ansatt på Område for helsetjenester på Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger. Deler av innlegget er ordrett gjengivelse fra Nasjonal Helse og Samhandlingsplan 2024-2027.

Powered by Labrador CMS