OPPFØLGING: Formålet med teamorganisering i fastlegekontor er å tilby bedre helsetjenester til pasienter som trenger det mest, blant annet i form av mer systematisk oppfølging., skriver Ola Sand. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Primærhelseteam: Må vi starte helt på nytt?

Vi er nødt til å si opp våre flotte og kompetente sykepleiere fra 1. juli.

Publisert
Ola Sand, Best helse Nordstrand
Ola Sand

14. februar hadde Tor Iversen m.fl. fra evalueringsgruppen en kronikk om Primærhelseteam i Dagens Medisin. Best Helse Nordstrand har vært et av legekontorene som har vært med på å teste ut dette i en fastlegepraksis.

I mars 2018 startet Primærhelseteam-piloten via Helsedirektoratet. Etter hvert var det totalt 17 legekontorer i 9 kommuner med 117 fastleger som deltok i forsøket. Primærhelseteam (PHT) er et flerfaglig team bestående av fastleger, sykepleier og helsesekretær ved fastlegekontoret. Formålet med teamorganisering i fastlegekontor er å tilby bedre helsetjenester til pasienter som trenger det mest, blant annet i form av mer systematisk oppfølging. Målgruppene var spesielt pasienter med store og sammensatte behov som kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser.

Positiv evaluering

Det ble ansatt sykepleiere som i løpet av denne perioden har tilegnet seg en betydelig kompetanse i å følge opp disse sårbare gruppene. Evalueringen har vært positiv.

Fra Evalueringsrapporten:

  • Flertallet av fastlegeinformantene oppgir at de jobber mer proaktivt med PHT.
  • PHT-legekontor har flere konsultasjoner og hjemmebesøk
  • Samlet sett virker PHT å gjøre legekontorene mer tilgjengelig for andre kommunale tjenester enn før.
  • PHT-lederne er samstemte i sine vurderinger om at PHT har gitt bedre tilgjengelighet til og kvalitet på fastlegetjenesten.
  • Utover virkningene av PHT for listeinnbyggerne, uttrykker mange PHT-ledere at forsøket har hatt positive ringvirkninger for kontorets arbeidsfellesskap og synliggjort utviklingsbehov innen kontorledelse og administrative støttestrukturer.
  • Samlet sett kan PHT trolig gi helsegevinster som, sammen med de øvrige gevinstene, kan veie opp for kostnadene.
  • Samlet viser forsøket med PHT at teamarbeid og tverrfaglig samarbeid i fastlegetjenesten kan styrke tilbudet, særlig til listeinnbyggere med store og sammensatte behov.
  • Pasientene og andre kommunale tjenester opplever en mer tilgjengelig fastlegetjeneste, større grad av trygghet og mer kontinuitet i oppfølgingen sammenliknet med før ordningen med primærhelseteam ble innført. De fleste pasientene er tilfredse med oppfølgingen fra både sykepleier og fastlege. De trekker frem samtale og informasjon fra sykepleier som særlig betydningsfullt i oppfølgingen.

Pengene tar slutt

Pilotprosjektet har fortsatt etter 31.03.2024 uten basistilskudd, men med opprettholdelse av egenandel og sykepleiertakster fram til 30.06.2024. Etter dette vil forsøksforskriften og finansieringen opphøre 01.07.2024.

I mellomtiden har det nedsatte ekspertutvalgets gitt flere anbefalinger og statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkolt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at en må innføre profesjonsnøytrale takster. Han uttaler bl.a. «Vi ønsker en bedre fleksibilitet i finansieringen av fastlegeordningen enn den vi har i dag. Nå må legen utføre oppgaven, for å utløse takster. Med profesjonsnøytrale takster kan også oppgaver utført av andre helseprofesjoner tilknyttet legekontoret utløse takster»

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har også uttalt seg: «I vår felles helsetjeneste er allmennlegetjenesten grunnmuren. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, slik at innbyggerne får en fastlege å gå til. Samtidig må vi tenke nytt og finne løsninger for en mer bærekraftig allmennlegetjeneste på sikt. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått konkrete forslag til hvordan vi kan fortsette utviklingen av en mer fremtidsrettet allmennlegetjeneste»

Profesjonsnøytrale takster

På skriftlig spørsmål fra Cato Brunvand Ellingsen (SV) svarer Kjerkol bl.a. 

«Jeg håper at kommunene og legekontorene det gjelder, sammen kan finne frem til best mulige løsninger innenfor gjeldende regelverk og finansieringsmodell, samt at de bygger videre på erfaringene fra forsøket med primærhelseteam. 

Helse- og omsorgsministeren burde ha kjennskap til at det finnes etter 01.juli 2024 intet regelverk og ingen finansieringsmodell som en kan bygge på. 

Derimot tror jeg at profesjonsnøytrale takster kan være en spennende måte å bedre kvaliteten på fastlegeordningen, gjøre den mer attraktiv og samtidig bedre tilgjengeligheten for listepasientene. Dette er imidlertid noe som kanskje forsøkes etter ett års pause! 

Må si opp sykepleiere

Vi er nå nødt til å si opp våre flotte og kompetente sykepleiere fra 01.07.2024. Jeg mener det er uakseptabelt at kompetansemiljøet som nå er bygget opp gjennom 6 år vil forsvinne. Det har tatt lang tid å bygge kompetanse og har kostet mye. Jeg er svært usikker på hvordan vi skal kunne få dratt nytte av kompetansen som er opparbeidet i et nytt forsøk med tverrfaglig samarbeid. Jeg tror regjeringen vil være tjent med å gjøre tiltak som gjør at sykepleiere med kompetanse og fastleger som har blitt vant til å jobbe i team rundt pasienten, kan være «brobyggere» inn i en ordning med profesjonsnøytrale takster.

PHT-piloten har kostet Helsedirektoratet/samfunnet 0,5 milliarder kroner og det vil koste relativt lite å drifte dette videre ut 2024 og fram til et eventuelt forsøk med profesjonsnøytrale takster vil starte 01.07.2025.

Mitt håp er at politikerne enten forlenger finansieringen av Primærhelseteam eller piloterer profesjonsnøytrale takster bl.a. i de legekontorene som har erfaring med PHT med de takstene som allerede er innført for sykepleiere.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS