Styrerepresentantene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland og Therese Heggedal.
IKKE RIKTIG: Det er ikke slik at vi ikke tror på vurderingene konsernrevisjonen har gjort, som Dagens medisin påstår, skriver Styrerepresentantene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland og Therese Heggedal.

Misvisende om varslingssaken ved OUS

Vi oppfatter at å karakterisere ansatte som tullinger og rotter er trakasserende og krenkende.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Medisin omtaler varslingssaken i OUS på følgende måte 9. april, fra ingressen; Konsernrevisjonen frikjenner OUS-sjef Bjørn-Atle Bjørnbeth i varslingssaken fra hans egen stab, men de ansattvalgte i styret tror ikke på den. Ingressen er dekkende for Dagens medisin framstilling av saken i resten av artikkelen. Men den er ikke dekkende – verken for konsernrevisjonens rapport eller for vår oppfatning i saken.

Varselet som utgikk fra direktørens egen stab, omhandler ulike forhold som det ikke er enkelt å sette seg inn i for uforstående. Men enkelte elementer av varselet er av en type som alle kan ta stilling til. Blant disse er direktørens lederstil og utsagn i ulike sammenhenger. De mest omtalte er påstandene om at direktøren i større forsamlinger har omtalt staben sin som «tullingene i tårnet» og som «rottereiret».

Vi mener at adferden ikke er i tråd med allmenne etiske normer

Ulik konklusjon

Konsernrevisjonens arbeid kan deles i to; kartlegging av de faktiske saksforholdene, og dernest vurdering av saksforholdene holdt opp mot lovkrav og sykehusets retningslinje. I rapporten framkommer det at konsernrevisjonen anser det som sannsynliggjort at direktøren har brukt disse karakteristikkene om egen stab. Konsernrevisjonen omtaler dette som Fakta vi legger til grunn. Utsagnene har da også vært fremmet i forsamlinger med 60 og 120 deltakere, og en rekke tilhørere har registrert og reagert på utsagnene. Konsernrevisjonens funn på dette området gir altså ikke grunnlag for noen uenighet. Annerledes er det når det kommer til vurdering av adferden og utsagnene. Her kommer vi til ulik konklusjon.

Konsernrevisjonen har vurdert adferden opp mot bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og mot sykehusets etiske retningslinjer. Den aktuelle lovbestemmelsen er § 4-3 hvor det anføres at: Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. I rapporten framkommer det ikke hvilke deler av sykehusets etiske retningslinjer som er anvendt i vurderingen, men vi må formode at det er relevant å se hen til bestemmelser som at Alle ansatte skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk.

Trakasserende og krenkende

Konsernrevisjonen skriver at de ikke kan se at bruken av uttrykkene kan anses utilbørlig. Deres vurdering er at arbeidstaker heller ikke er utsatt for trakassering eller annen utilbørlig adferd. De konkluderer med at direktørens opptreden og utsagn ikke er å anse som brudd på lovbestemmelsene eller sykehusets retningslinjer. Konsernrevisjonen grunngir sin vurdering blant annet i at de ikke kjenner konteksten uttrykkene er brukt i.

Vi vurderer dette annerledes. Vi oppfatter at å karakterisere ansatte som tullinger og rotter er trakasserende og krenkende. Vi oppfatter videre det som skjerpende at uttalelsene fremmes av den øverste ledelsen i virksomheten i store forsamlinger. Vi klarer heller ikke se en kontekst hvor dette kan oppfattes som annet enn krenkende. Tvert imot anser vi at utsagnene må ses i sammenheng med øvrige del av varselet knyttet til direktørens adferd og andre nedvurderende utsagn som er referert. Det er også relevant å se begrepsbruken i lys av at direktørene mener det er grunnlag for en omfattende omorganisering av de som er utsatt for karakteristikkene. Vi vurderer også at sykehusets etiske retningslinje er brutt. Vi mener at adferden ikke er i tråd med allmenne etiske normer. Vi anser at adferden, som konsernrevisjonen mener er sannsynliggjort og som de legger til grunn for vurderinger, er utilbørlig. Vi oppfatter at dette er utilbørlig adferd fra enhver ansatt i sykehuset, og dette i særlig grad avviker fra rolleforventning til virksomhetens øverste leder.

Avviker fra allmenne normer

Konsernrevisjonens gjør altså en skjønnsmessig vurdering knyttet til omfanget av det de behandler som kjensgjerninger i saken. Vi oppfatter at vurderingene ikke er godt underbygd, og at de avviker fra allmenne normer. Men dette får stå for konsernrevisjonens regning. Det er altså ikke slik at vi ikke tror vurderingene konsernrevisjonen har gjort, som Dagens medisin påstår. Vi kommer til andre vurderinger, basert på de kjensgjerningene som har framkommet og er dokumentert av konsernrevisjonen. Dagens medisins framstilling av vår forståelse er derfor ikke riktig.

Styret i Oslo universitetssykehus har nå blitt forelagt første del av konsernrevisjonens behandling av varslingssaken mot administrerende direktør. Vi mente at behandlingen av saken burde utsettes til andre del av konsernrevisjonens arbeid var sluttført. Styrets flertall ønsket ikke dette. Videre framholdt vi bruken av de aktuelle betegnelsene «rottereir» og «tullingene i tårnet» som upassende, og at styrets vedtak i saken burde kommentere en slik adferd, uavhengig av om konsernrevisjonen mente at adferden representerte brudd på lovverket. Styrets flertall ønsket ikke å støtte vårt forslag. Vi vurderer at det er beklagelig at styret ikke evnet å finne fram til felles vedtak i denne saken. Vi beklager også at konsernrevisjonen gjør en vurdering i saken som avviker fra det vi oppfatter som alminnelige normer i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS