HEKTISK: – Vi frykter at økt effektivisering i mange tilfeller betyr at de ansatte i den offentlige helsetjenesten skal løpe fortere og gjøre mer – i en allerede presset hverdag, skriver kronikkforfatterne.

Nye SUS må få tilstrekkelige økonomiske rammer

Det er avgjørende å sikre en videre økonomisk trygghet for nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) – gjennom ekstrabevilgninger. Det er fortsatt tid til politisk handling, men nå haster det.

Publisert Sist oppdatert
Mathias Nikolai Petersen Hella
John Mullen

SYKEHUSET VÅRT HAR ikke råd til å fullføre det første byggetrinnet av regionens nye universitetssykehus. Den økonomiske usikkerheten kan føre til at vi er tom for likviditet i 2025.

I et landskap som er preget av utfordringer for helsetjenesten, er vi som foretakstillitsvalgte igjen nødt til å løfte situasjonen for det nye SUS.

UTE AV BALANSE. 2023 har vært preget av dystre nyhetssaker fra helsetjenesten. Det gjorde inntrykk å lese om Torbjørn Brook Steen, som etter mange år i det offentlige nå er utbrent og velger å fortsette sitt virke i det private.

Det gjør noe med oss å lese om kolleger som «gråter på jobb og håper på omgangssyke for å slippe vakter», som ved Ahus.

Brook Steen oppsummer en følelse vi kjenner igjen: Å være del av en helsetjeneste i ubalanse, der den økonomiske strikken strammes ytterligere og vi forbereder oss på å falle.

NÅ HASTER DET. SUS har, som andre helseforetak i landet, vært underlagt krevende økonomiske rammer over lenger tid. Vi bygger i tillegg nytt sykehus og ligger an til store budsjettoverskridelser i det første byggetrinnet.

Dette skyldes ikke et dårlig planlagt prosjekt, men er en konsekvens av pandemi, krig og påfølgende økt inflasjon. Det finnes ikke midler til videre utbygging av byggetrinn 2, og for SUS sin del går vi mot en langvarig tosenter-drift (mellomfasen) – som kan strekke seg fra 10 til 25 år.

Vi har krevd handling fra politikerne både nasjonalt og lokalt.

HÅPLØS SITUASJON. For SUS sin del budsjetterte vi med ti millioner kroner i overskudd for 2023, et budsjett som alle de ansattvalgte representantene i styret i Helse Stavanger for øvrig stemte imot. Bare i januar i 2023 gikk vi nesten 30 millioner i underskudd, og vi har så langt i år et underskudd på 64 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til underskuddet i byggetrinn 1, på i hvert fall 500 millioner.

Regjeringen vil styrke spesialisthelsetjenesten med 2,5 milliarder kroner permanent, men for SUS sin del utgjør dette penger som i praksis vil være spist til ordinær drift før året er omme.

Selv med den varslede lønns og prisjusteringen over statsbudsjettet vil vår økonomiske situasjon tilknyttet nye SUS være håpløs.

Må vi utrede et salg av det nye sykehuset vårt for å dekke de løpende kostnadene våre, og leie det tilbake fra det private?

BEKYMRINGSFULLT. Helseministeren ber sykehusene prioritere hva de skal gjøre mindre av, og dette bekymrer oss. Den norske modellen for helse har – inntil nå – vært preget av en tanke om at alle skal ha tilgang til de samme helsetjenestene. Hvis foretakene selv skal prioritere hva de må gjøre mindre av, frykter vi at det skaper en forskjell i tilgangen til helsetjenester i landet vårt – og driver frem det private markedet for dem som kan betale.

Ved SUS skal det nå jobbes aktivt med prioritering i alle klinikker, og lederne skal si og begrunne hvilke fem områder de vil prioritere opp – og hvilke de vil prioritere ned.

Vi mener utgangspunktet for gode prioriteringer er dårlig når vi som foretak står i en så presset økonomisk situasjon. Det snakkes mye om økt effektivisering, og vi frykter at dette i mange tilfeller betyr at de ansatte i den offentlige helsetjenesten skal løpe fortere og gjøre mer – i en allerede presset hverdag.

HVORFOR BYGGE GODE SYKEHUS? Det er mye fokus på sykehusbygg, og en nylig rapport fra agenda Kaupang fremhever at vi i liten grad evner å lære av feilene som er gjort tidligere.

Rapporten viser at vi gjennomgående bygger for smått. For nye SUS sin del vet vi at vi kommer til å mangle kontorer til ansatte og mange er også bekymret for tilgang på garderober og parkeringsplasser. Dersom de grunnleggende forholdene ikke legges til rette i nye sykehus for at ansatte skal kunne jobbe effektivt og trives vil dette bidra til å styrke det private markedet for helsetjenester. Slik situasjonen er i dag, kan det virke som om det eneste som står mellom mange av våre kolleger og en jobb i det private, er fagmiljøet og kollegiet på sykehusene.

Dersom presset øker ytterligere, vil dette neppe være tilstrekkelig.

Utgangspunktet for gode prioriteringer er dårlig når vi som foretak står i en så presset økonomisk situasjon. Ytterligere innsparinger i allerede nøkterne driftsbudsjetter vil gå ut over befolkningen i området

TILSTREKKELIGE BYGGERAMMER. Det virker som om det er stor enighet om at den største utfordringen i fremtidens helsetjeneste er tilgangen på kvalifisert personell. Helsepersonellkommisjonen skriver i sin rapport at vi vil gå tomme for penger før vi går tomme for folk.

Nye SUS er imidlertid tom for penger. Mulighetene for å selge deler av de nåværende tomtene våre, utredes nå. Dette er en prosess som egentlig var ment å gi oss finansiering til byggetrinn to. Dersom vi hadde vært en bedrift, hadde vi nå nærmet oss konkurs.

Kanskje må vi også utrede et salg av det nye sykehuset vårt for å dekke de løpende kostnadene våre, og leie det tilbake fra det private?

TA GREP! Det er på høy tid at politikerne våkner. Høyere olje- og gasspriser pumper milliarder inn i oljefondet. Store sykehusbyggeprosjekter på gang mange steder i landet, og vi er nødt til å sikre at disse har tilstrekkelige finansielle rammer til å ruste oss for fremtiden. Gjennom å investere tilstrekkelig i sykehusbygg vil vi oppnå en fleksibilitet som, sammen med andre tiltak, kan gi gevinster i form av økt effektivitet.

For nye SUS sin del er det avgjørende at det sikres en videre økonomisk trygghet i prosjektet. Vi mener at dette må skje gjennom ekstrabevilgninger. Ytterligere innsparinger i allerede nøkterne driftsbudsjetter vil gå ut over befolkningen i området.

Ingen øvrige interessekonflikter

Powered by Labrador CMS