- Må ikke få for stor tro på LP

- Det er en tendens til at NAV-kontorene og fastlegene sier at pasientene må prøve Lightning Process, sier professor Ola Didrik Saugstad.  NAV har ingen offisiell holdning til LP, men mener det er rimelig at konsulentene bruker sine erfaringer om metoden.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Professor Ola Didrik Saugstad i Oslo mener det er skummelt hvis NAV-kontorene nå får for stor tro på Lightning Process (LP).
- Vi ser en tendens til at NAV-kontorene og fastlegene sier at pasientene må prøve LP. Hvis pasientene ikke ønsker det, signaliseres det at de har seg selv å takke for at de ikke blir friske, sier Saugstad.
Ingen offisiell holdning
Erik Oftedal, direktør for Arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsetaten (NAV), sier at NAV sentralt ikke har noen offisiell holdning til Lightning Process.
- Vi har ingen holdning til denne behandlingen. Men det er klart av noen av våre konsulenter sitter inne med kunnskap om at noen former for behandling har virket for andre ME-pasienter. Det er rimelig at de vil bruke den kunnskapen de sitter inne med i forhold til brukeren, sier Oftedal.
Han understreker at NAV holder seg til det som anses som god behandling i det medisinske miljøet.
Varierende
- Bør NAV foreslå å prøve LP før man får uføretrygd?
- Medisinsk behandling er et forhold mellom helsepersonell og bruker. I enkelte tilfeller vil vi vurdere om hensiktsmessig behandling er prøvd, men da vil saken ofte følges opp av rådgivende leger. NAV har ikke noen eksplisitt holdning til LP - og til hva som kan være medisinsk gunstig vil variere for de ulike ME-pasientene, sier Oftedal.
Skeptisk til regelverk
Nye regler fra NAV omtaler bruk av kognitiv atferdsterapi hos ME-pasienter, og «...kognitiv terapi... er i flere fagmiljøer ansett som gunstig», heter det i regelverket. Under krav til medisinske vilkår for rett til uføretrygd står også kognitiv terapi nevnt som eksempel på behandling pasienten bør ha gjennomført.
Professor Ola Didrik Saugstad er skeptisk til dette.
- Dette er et ytterligere nederlag for dem som ikke greier å gjennomføre denne typen terapi. Det er ikke dokumentert at kognitiv adferdsterapi hjelper. Det er blant annet ikke gjort noen undersøkelser på de sykeste. En Cochrane-review konkluderer med at det ikke foreligger tilfredsstillende data til å bruke denne behandlingen ved ME. Kravet om at pasientene skal gjennomgå kognitiv adferdsterapi, bygger derfor ikke på medisinske kunnskaper og kan være skadelig for pasientene, sier Saugstad.
Kun et eksempel
Når det gjelder kognitiv behandling, understreker Oftedal at dette kun er et eksempel i rundskrivet på behandling som kan være gunstig å ha prøvd før uføretrygd kan innvilges.
- Dette er et eksempel - på lik linje med mestringskurs. Det må foretas en vurdering av den enkelte persons muligheter, og det er ikke et krav om at ME-pasienter må ha gjennomført kognitiv behandling før de får uføretrygd, sier han. 
Bekymret
- Jeg er sterkt bekymret over at helsevesenet anbefaler tiltak som er udokumentert og potensielt skadelige, sier leder Ellen Piro i ME-foreningen.
- Vi har fått svært mange henvendelser med spørsmål om NAV betaler for LP-kurs, og vi svarer alltid at det kan de ikke gjøre fordi LP ikke er dokumentert eller godkjent som «behandling», sier Piro.
- Vi mener også at hvis helsemyndighetene og enkelte fagmiljøer anbefaler LP-kurs, og hvis helsepersonell holder slike kurs for ME-pasienter, bør det være mulig for pasientene å kreve pengene tilbake hvis LP ikke kurerer dem. Dessuten mener vi at pasientene eventuelt kan få utbetalt erstatning hvis de blir verre, sier hun.
Offentlig tilbud
Hun begrunner dette med at hvis LP-opplegget utføres av helsepersonell, vil det av pasientene bli oppfattet som et offentlig helsetilbud som er omfattet av Helsepersonelloven og Pasientrettighetsloven.
- Gjennom Phil Parker eller Aktiv Prosess her i Norge, der lederne ikke har helsefaglig utdanning, er pasientene ikke dekket av helselovene fordi de markedsfører LP som trening, og ikke som et behandlingstiltak, sier Piro.

Dagens Medisin 08/09

Powered by Labrador CMS