40 prosent flere innleggelser for kols-forverring

– Femårsoverlevelsen etter første gangs sykehusinnleggelse er på under 50 prosent, som er langt dårligere enn ved mange hjerte- og kreftsykdommer, sier overlege Gunnar R. Husebø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Mens hjerteinfarktpasienter hentes med helikopter, handler spørsmålet hos pasienter med kols-forverring ofte om hvorvidt de skal få antibiotika eller ikke. Svein Høegh Henrichsen, allmennmedisiner og leder av fagrådet i Lunger i Praksis,

Antallet sykehusinnleggelser for kols-forverring har økt fra 5929 til 8136 de siste fem årene, ifølge tall fra Norsk pasientregister.

I fjor ble det registrert 8136 innleggelser ved somatiske sykehus for hoveddiagnosen kols med akutt infeksjon i nedre luftveier eller med akutt uspesifisert forverring.

Dette er en økning på snaut 40 prosent siden 2010.

Antallet pasienter, justert for befolkningsøkning, har i samme periode økt med 16 prosent. Mange var innlagt flere ganger i fjor: 3012 pasienter sto for de over 8000 innleggelsene.

Dette fremgår av tall Dagens Medisin har innhentet hos Norsk pasientregister (NPR).

Sykehusinnleggelser for kols med akutt nedre luftveisinfeksjon eller akutt uspesifkk forverring

Antallet pasienter innlagt (samme hoveddiagnose som over)

Kilde: Norsk pasientregister (NPR). NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de utleverte dataene til Dagens Medisin og understreker at tallene er basert på sykehusenes innrapportering.

FAKTA KOLS

Det er ingen sikre tall i Norge for forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), men det anslås at opptil 300.000 i Norge har kols, hvorav mange er udiagnostiserte.En nordisk studie fra 2007 viste at én av fem som innlegges med kols-forverring, dør i løpet av to år.Kols var tredje hyppigste registrerte dødsårsak i 2012.Kilde: FHI/helsenorge.no

For dårlig logistikk
Forsker og overlege Gunnar R. Husebø ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus mener helsepersonell ikke har stor nok oppmerksomhet på denne pasientgruppen.

– Kols-forverringer som krever sykehusinnleggelse, er en mye mer alvorlig tilstand enn mange leger og annet helsepersonell er klar over. Disse pasientene bør få oppfølging hos lungelege og lungesykepleiere. I dag er logistikken for dårlig. Kolspasientene blir ofte plassert ved andre avdelinger, til tross for at det handler om alvorlige tilstander, sier Husebø, som poengterer:

– Femårsoverlevelsen etter første gangs sykehusinnleggelse er på under 50 prosent, som er langt dårligere enn ved mange hjerte- og kreftsykdommer. Det er gode pasientforløp ved hjerteinfarkt og hjerneslag, men i mye mindre grad ved kols, så dette handler mye om prioritering. Generelt skjæres det også ned ved lungeavdelinger på flere sykehus, slik at pasientene blir spredt. I lungemiljøene er det en økende villighet til å ta tak i kols-pasientene, men sykehusledelse og politikere må komme på banen, sier Husebø til Dagens Medisin.

Mener er underrapportert
Ifølge NPR-tallene ble flest innleggelser for kolsforverring rapportert hos 70-åringene, med 2991 innleggelser.

Det var 2216 innleggelser bant 60-åringene, mens det ble registrert 1987 opphold blant 80-åringene.For aldersgruppen 60–89 år var det 7194 innleggelser blant kols-pasienter i fjor.

Til sammenligning var antallet hjerteinfarktinnleggelser i samme aldersgruppe knapt det dobbelte, 14.192 sykehusopphold totalt, ifølge tallene fra NPR.

Tallene gir den mest komplette statistikken på kols-innleggelser i Norge.

Husebø mener dette likevel er en underrapportering:

– Disse tallene er nok for lave, og jeg tror at antallet innleggelser er cirka 30 prosent høyere, bemerker Husebø, som leder det nasjonale kvalitetsregisteret for kols.

Registeret har nasjonale tall først fra og med i år.

– Vi kan derfor ikke si noe om nasjonale trender for behandlingskvalitet eller overlevelse ennå, sier han.

Kols-registeret for Vestlandet har relativt komplette data fra 2011.

– Vi ser at sykehusene generelt utfører god diagnostikk og gir god behandling under oppholdet, men at de i større grad må sørge for riktig medisinering etter utreise, og ikke minst oppfordre til livsstilsendringer. Her er det et stort forbedringspotensial, påpeker Husebø.

Bedre diagnostisering
Svein Høegh Henrichsen, leder av fagrådet i Lunger i Praksis, mener økningen i innleggelser i stor grad skyldes bedre diagnostisering.

– Noe av forklaringen kan være at sykehusene har blitt flinkere til å stille diagnosen kols. Det kan også være at fastlegene er blitt mer oppmerksomme på kols-forverrelser, at de raskere fanger opp pasientene og får dem innlagt på sykehus, sier Høegh Henrichsen, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratets avdeling for allmennhelsetjenester.

Mot slutten av 1990-tallet var han, som fastlege ved Lambertseter legekontor i Oslo, med på å gjennomføre en undersøkelse blant hjertesviktpasientene.

– Det viste seg at mange av de mest alvorlig syke hadde både hjertesvikt og kols, så en stor gruppe var underdiagnostisert for kols.

Høegh Henrichsen støtter Gunnar Husebø i at kols er en alvorlig sykdom.

– En dansk studie fra begynnelsen av 2000-tallet viste at dødeligheten hos innlagte med kolsforverring er på ti prosent. Dette er høyere enn ved akutt hjerteinfarkt. Og dødeligheten hos kolspasientene var på 30 prosent etter tre måneder. Tallene viser hvor alvorlig en kols-forverring er. På kurs for fastleger sier vi at mens hjerteinfarktpasienter hentes med helikopter, handler spørsmålet hos pasienter med kols-forverring ofte om hvorvidt de skal få antibiotika eller ikke.

Powered by Labrador CMS