VIL IKKE TVINGE: Verken administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI (f.v.), president Marit Hermansen i Legeforeningen eller forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet ønsker foreløpig å bruke tvang blant sine medlemmer for å få opp andelen som er åpne om å motta penger fra legemiddelindustrien. Foto:
VIL IKKE TVINGE: Verken administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI (f.v.), president Marit Hermansen i Legeforeningen eller forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet ønsker foreløpig å bruke tvang blant sine medlemmer for å få opp andelen som er åpne om å motta penger fra legemiddelindustrien. Foto:

7,5 millioner i honorarer til ukjente helsearbeidere

Legemiddelindustrien utbetaler årlig flere millioner kroner til personer som ikke samtykker til offentliggjøring.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I sommer ble legemiddelselskapenes utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner for tredje år på rad offentliggjort. Ifølge personopplysningsloven må man ha samtykke fra dem det gjelder dersom man skal offentliggjøre slik informasjon om enkeltpersoner. Det betyr at flere millioner kroner årlig utbetales fra legemiddelindustrien til leger og annet helsepersonell som er ukjente for offentligheten.

Dagens Medisin har samlet de offentliggjorte overføringene fra legemiddelselskapene de siste tre årene. Klikk her for å søke i utbetalingene.

Økende totalsum
Ifølge bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) har andelen av dem som samtykket til offentliggjøring, steget fra 66 prosent i 2015 – det første året denne informasjonen ble rapportert – til 76 prosent i 2017. Samtidig viser Dagens Medisins gjennomgang av legemiddelselskapenes rapporter at det ble utbetalt nærmere 7,5 millioner kroner i honorarer til ukjente helsearbeidere i 2017.

Til sammenligning viser en gjennomgang av firmaenes rapporter for 2015 at summen den gangen lå på 6,5 millioner kroner. Inkluderer man også andre utbetalinger – som for eksempel refusjon av utgifter i forbindelse med arrangementer eller oppdrag – er summen som ble utbetalt til ukjente mottakere på drøyt 10,2 millioner kroner i 2017. I 2015 lå totalsummen på 9,5 millioner kroner.

Ettersom samme person kan ha mottatt utbetalinger fra flere legemiddelselskaper, er det ikke mulig å fastslå hvor mange personer disse pengesummene er fordelt på.

Samme holdning som før
På spørsmål om Legeforeningen vurderer tiltak for å få ned pengesummene som går til uidentifiserte mottakere, svarer president Marit Hermansen følgende:

– Ikke ut over at vår holdning til saken er den samme som før. Vi er positive til offentliggjøringen og mener det er viktig med åpenhet om disse honorarene. Det er mye samarbeid mellom leger og legemiddelindustrien, og det finnes avtaler og regler som regulerer det. Det er viktig at dette foregår i ryddige former.

– Har dere vurdert å kreve av medlemmene deres at de må være åpne dersom de deltar i honorert samarbeid med legemiddelindustrien?

– Vi kan ikke pålegge våre medlemmer å samtykke til offentliggjøring, men vi har oppfordret alle til å gjøre det. Så vet vi at det er noen firmaer som krever samtykke til offentliggjøring av dem de samarbeider med, og det synes jeg en interessant vei å gå, sier Hermansen.

Trenger mer informasjon
Legepresidenten mener man trenger mer informasjon om saken før det eventuelt blir aktuelt å sette inn tiltak for å få opp samtykkeandelen.

– Vi vet for lite om hva som ligger bak disse tallene til å gå inn med store tiltak. På sikt er det et mål at samtykkeandelen skal gå opp, og at det skal oppleves trygt og godt å være åpen om dette. Nå vet vi for eksempel ikke hva som er årsakene til at noen velger ikke å samtykke til offentliggjøring, eller hvor stor andel av de totale summene dette utgjør. Det må vi vite mer om før vi kan ta stilling til om det faktisk finnes tjenlige tiltak man kan ta i bruk.

Har laget retningslinjer
På spørsmål om Norsk Sykepleierforbund vurderer å kreve av sine medlemmer at de må akseptere offentliggjøring dersom de deltar i honorert samarbeid med legemiddelindustrien, svarer forbundsleder Eli Gunhild By slik:

– Vi ønsker at våre medlemmer skal være åpne om slike forhold. NSF har utarbeidet egne retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører. Her heter det blant annet at NSFs samarbeid med kommersielle aktører skal baseres på åpenhet, saklighet, etterprøvbarhet og uavhengighet til ulike samarbeidspartnere. Retningslinjene gjelder også for medlemmer som opptrer på vegne av NSF.

– Vurderer Norsk Sykepleierforbund andre tiltak for å få opp andelen av sykepleiere som samtykker?

– For oss er det viktig at alle ansatte og tillitsvalgte kjenner disse retningslinjene, som er gjort tilgjengelig på våre nettsider. Som nevnt vil et slikt samtykke være en naturlig konsekvens av at man kjenner og følger regelverket. Men vi har ikke myndighet til å pålegge et menig medlem å samtykke til offentliggjøring, sier By.

Ikke formelt behandlet
Hvert av de regionale helseforetakene og LMI har inngått samarbeidsavtaler, som regulerer økonomisk samarbeid mellom de sykehusansatte og firmaene. Når det gjelder honorering av oppdrag, fastslår avtalen følgende: «Honorering av medarbeidere for arbeidsoppdrag som advisory boards, foredrag, konsulentvirksomhet og lignende, skal godkjennes av helseforetaket».

Dagens Medisin har spurt Helse Sør-Øst RHF om det er aktuelt å kreve av de ansatte at de samtykker til offentliggjøring dersom de skal delta i honorert samarbeid med legemiddelindustrien. Helse Sør-Øst opplyser at spørsmålet aldri har vært formelt behandlet, men at man hadde jevnlig uformell kontakt med Statens legemiddelverk om temaet i forkant av den første offentliggjøringen i 2016. På bakgrunn av bestemmelsene i personopplysningsloven, vurderte RHF-et at det ikke er aktuelt å kreve samtykke av de ansatte. Derimot har helseregionen bedt fagdirektører ved de enkelte helseforetakene om å oppfordre sine ansatte til dette.

– Vi er for åpenhet rundt alle avtaler som inngås mellom enkeltansatte i helseforetakene og legemiddelindustrien, og vi forventer at slike avtaler er i tråd med gjeldende regelverk, sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Tunge firmaer i front
– Det var industrien som tok initiativ til dette tiltaket, og hensikten var selvsagt at antallet som samtykker til offentliggjøring, skulle være høyest mulig, sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI):

– Dette reguleres av personopplysningsloven, som betyr at det blir opp til den enkelte å samtykke. Da befinner vi oss i et krysningspunkt hvor firmaene trenger kunnskapen til helsepersonell, samtidig som det er enkeltpersonenes suverene makt å bestemme om overføringene skal offentliggjøres. Det er et dilemma, men industrien tok dette initiativet fordi vi mener alle partene er tjent med mest mulig åpenhet om dette – uansett hvilken side av bordet man sitter ved.

Bekkemellem påpeker at det ennå bare er tredje gang overføringene offentliggjøres, og at LMIs medlemsbedrifter melder om en økende andel som samtykker til offentliggjøring. To av de største legemiddelselskapene i Norge, Pfizer og GSK, har innført en linje der de kun samarbeider med helsepersonell som samtykker til offentliggjøring.

– Vurderer LMI å innføre en bransjestandard etter modell fra Pfizer og GSK?

– Det vi ser, er at to tunge selskaper har tatt et lederansvar. Dette sender nok sterke signaler til hele medlemsmassen vår. Dette er et nytt tema, og firmaene i Norge er veldig avhengige av hva de ulike hovedkontorene har som policy. Får vi litt mer tid, håper jeg at vi kommer til å se en litt annen holdning hos helsepersonell, og at antallet som samtykker, kommer til å stige. Nå har vi ikke sterkere verktøy i verktøykassen, og vi kan ikke gjøre særlig mer enn vi allerede har gjort, sier Bekkemellem.

Går ut ifra dagens lover
– Er det aktuelt for LMI å jobbe politisk for å endre på lovverket slik at det ikke blir mulig å unntas offentliggjøring?

– Slik det har vært til nå, har vi tatt utgangspunkt i dagens lovverk. Vi har fulgt utviklingen med spenning og avventende holdning, men vi har ikke tatt noe direkte initiativ om at reglene må endres. Det er det i så fall vårt styre og generalforsamling som må ta stilling til. Men vi kan spørre oss om det skal være nødvendig å lovregulere alt på dette feltet, eller om man av og til skal stole på sunn fornuft. Sunn fornuft i denne saken tilsier å offentliggjøre; å stå litt oppreist for egen kompetanse og betydning. Dette samarbeidet er ikke noe man trenger å skjule for offentligheten.

Hun mener behovet for samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kommer til å øke i takt med at det utvikles stadig nye behandlingsprinsipper. Ifølge Bekkemellem er det dermed avgjørende at det finnes en aksept for at helsepersonell deltar i slikt samarbeid. Hun berømmer samtidig legemiddelselskapene for å ha tatt tiltaket på stort alvor de tre årene offentliggjøringene er blitt gjennomført.

– Firmaene har brukt store ressurser på offentliggjøringene. Dette er en stor og ressurskrevende jobb som firmaene ikke tar lett på, og det sier noe om hvor viktig denne saken er for bransjen.

Powered by Labrador CMS