PROBELMATISK: Statens helsetilsyn redegjør for hvorfor de mener private digitale legetjenester kan være problematisk. 

Foto: Getty Images

Helsetilsynet: – Altfor enkelt å bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte

Helsetilsynet fastslår at det «i de fleste tilfeller» er uforsvarlig å skrive ut reseptbelagte legemidler uten å ha møtt pasienten. Dr. Dropin pauser sine digitale reseptprodukter inntil videre. 

I en nyhetsmelding på Statens helsetilsyns nettsider peker tilsynsmyndigheten på flere problematiske sider ved private legetjenester som markedsfører seg som en «lettvint og rask løsning».

Utgangspunktet er at digitale legetjenester har økt voldsomt i omfang de siste årene.

Aktuelt: Kraftig omsetningsvekst for private legetjenester

«I de fleste tilfeller uforsvarlig»

Tilsynet anerkjenner at utvikling av ny teknologi og bruk av digitale plattformer innenfor helsetjenesten i mange sammenhenger er et gode både for pasienter og helsepersonell.

«Etter vår vurdering framstår det likevel som altfor enkelt å kunne bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte leverandører av digitale legetjenester», skriver de og advarer: 

«Det som framstår som lettvint og lett tilgjengelig, er ikke alltid god medisin. Legen skal gjøre en medisinsk vurdering før hen skriver ut resept. Å skrive ut reseptbelagte legemidler til pasienter som legen ikke kjenner, aldri har møtt og ikke møter i konsultasjon fysisk, og heller ikke har journalopplysninger om, er etter vår vurdering ikke god praksis og vil i de fleste tilfeller være uforsvarlig».

Deler bekymringen

Marte Kvittum Tangen (bildet), som er leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFA), deler bekymringen fra Helsetilsynet.

– Det er utrolig bra at de tar tak i de faglige bekymringene for digitale helsetjenester som tilbys av private aktører, sier hun i en kommentar.

– Vi er ikke bare bekymret for utskrivning av resepter, men for totalvurderingen av pasienten. Vi vet at det å kjenne pasienten ofte er en forutsetning for å gi god behandling og sammen med pasienten ta riktige valg, fortsetter hun.

Tangen viser til en høring i regi av regjeringen der det foreslås at det skal bli mulig å få sykmelding basert på en e-konsultasjon, altså uten personlig oppmøte hos legen.

– Vi mener at dette kun bør være en mulighet pasienten har hos fastlegen som kjenner pasienten og sykehistorien. Det er også stor forskjell på ulike typer e-konsultasjoner, noen er skriftlige, noen per telefon og noen med video.

NFA er spesielt skeptisk til legetjenester som baserer seg på nett-algoritmer.

– De får ikke frem alle relevante opplysninger, og det er dermed stor risiko for feil- og overdiagnostikk og påfølgende under- eller overbehandling, advarer Marte Kvittum Tangen.  

Aktuelt: – Ny teknologi blir aldri en ren erstatning for tidligere oppgaver

Ny teknologi på legekontoret: – Vi må sørge for at ikke dialogen går tapt

Pauser digitale reseptprodukter 

– Vi tar uttalelsen til Helsetilsynet på alvor. Vi har midlertidig pauset våre digitale reseptprodukter inntil vi har fått konkret dialog med Helsetilsynet. Vi oppfordrer andre private aktører til å gjøre det samme inntil de har fått en vurdering om at deres praksis er å anse som forsvarlig, sier Daniel Sørli, daglig leder i Dr. Dropin i en kommentar til Dagens Medisin.

Han viser til at reseptbelagte legemidler har blitt mer tilgjengelig som følge av den digitale utviklingen.

– Mange problemstillinger krever fysisk undersøkelse for å stille korrekt diagnose og er derfor ikke egnet for rene digitale konsultasjoner. Det er vi helt enige i, og vi synes det er positivt at Helsetilsynet setter fokus på dette. Utviklingen må følges tett, spesielt hva gjelder rene nettbaserte legetjenester. 

Sørli viser til at majoriteten av konsultasjonene ved Dr. Dropins 25 klinikker skjer fysisk og sier at e-konsultasjonene deres følger nasjonale retningslinjer.

– Det finnes en rekke problemstillinger som kan løses digitalt, og som oppfyller kravene til forsvarlig utredning, behandling og oppfølging. Det er den enkelte lege som må vurdere om det er nødvendig med fysisk konsultasjon, enten i en våre klinikker eller hos fastlegen. Bak enhver utskrivning av reseptbelagte midler, digitalt og fysisk, er det en lege som gjør en vurdering, forsikrer han.

Vil ha dialog

Vår praksis er forsvarlig, og vi vil gjerne få det bekreftet gjennom dialog eller tilsyn. Daniel Sørli

Sørli ble først i dag kjent med Helsetilsynets vurderinger og har allerede tatt kontakt for å få i gang en dialog omkring disse tjenestene.

– Vår praksis er forsvarlig, og vi vil gjerne få det bekreftet gjennom dialog eller tilsyn. Vårt budskap vil blant annet være at Helsetilsynet bør føre kontroller med aktørene som tilbyr e-konsultasjon, for å sikre at utskrivning av reseptbelagte midler foregår forsvarlig. 

«Samme plikter som andre»

Tilsynsmyndigheten understreker at leverandører av digitale helsetjenester har de samme pliktene som andre virksomheter som tilbyr helsehjelp; blant annet at pasientene skal få forsvarlig utredning, behandling og oppfølging.

«For mange problemstillinger vil det ikke være mulig å gi forsvarlig helsehjelp uten fysisk konsultasjon, for eksempel når man har behov for klinisk undersøkelse av pasienten for å stille korrekt diagnose», påpekes det.

Helsetilsynet understreker at e-konsultasjoner kan fungere godt og være forsvarlig for utvalgte pasienter og ved utvalgte problemstillinger:

«Men det bør etter vårt syn primært brukes når lege-pasientforholdet er etablert, det vil si når legen kjenner pasienten fra før eller i det minste har tilgang til pasientens journal». 

Særlig bekymret antibiotika-forskrivning

Særlig pekes det på utskriving av legemidler på blå resept – og legens plikt til å unngå feil- og overbehandling og sikre at virkning og eventuelle bivirkninger fanges opp.

«Det er oftest nødvendig med personlig undersøkelse for å kunne gi faglig forsvarlig helsehjelp med legemidler på resept», fastslår Helsetilsynet, som er spesielt bekymret for rekvirering av antibiotika uten nærmere undersøkelse eller kjennskap til pasienten.

Marte Kvittum Tangen i NFA viser til at forskrivning av antibiotika over nett/video er omtalt i den nye retningslinjen for antibiotika i primærhelsetjenesten.

Der står det at «Leger bør som hovedregel ikke skrive ut antibiotika uten å foreta klinisk - og eventuelt supplerende undersøkelser».

Dagens Medisin har tatt kontakt med flere av virksomhetene som leverer digitale helsetjenester, som Kry, Maja og Nettlegevakt og også sendt flere spørsmål til Statens helsetilsyn. Denne saken vil følges opp med flere reaksjoner. 

Powered by Labrador CMS