FRAFALL: –  Under pandemien har vi mistet svært mange medarbeidere og det er også en medvirkende faktor til forsinkelser, sier enhetsleder Elisabeth Bryn i Statens legemiddelverk.  Foto: Vidar Sandnes

FRAFALL: –  Under pandemien har vi mistet svært mange medarbeidere og det er også en medvirkende faktor til forsinkelser, sier enhetsleder Elisabeth Bryn i Statens legemiddelverk. 

Foto: Vidar Sandnes

Legemiddelverket sliter med å ta unna oppgaver

Statens legemiddelverk (SLV) varsler forsinkelser i vurderinger av nye legemidler.En rekke ansatte har sluttet det siste året og antallet saker øker. Et nystartet prosjekt for å senke saksbehandlingstiden, anslås i første omgang å føre til tregere saksbehandling.

Publisert

Statens legemiddelverk har som oppgave å gjennomføre såkalte metodevurderinger av legemidler som benyttes i vurderingene av om en behandling skal benyttes i spesialisthelsetjenesten.

Over tid har etaten hatt problemer med å ta unna oppgavene.

Statens legemiddelverk har utfordringer på flere hold:

  • De siste seks årene er antallet metodevurderinger mer enn femdoblet.
  • Sakene er mer komplekse
  • Samtidig har 10 ansatte sluttet det siste drøye året og flere er på vei ut døra

Nå melder Legemiddelverket om at det i løpet av måneden starter opp et prosjekt for «å forbedre sin ressursbruk».

Målet er «å skape en langsiktig forutsigbar prosess for alle involverte parter, og sikre en effektiv og god saksbehandling, innenfor den arbeidsrammen som Legemiddelverket har i dag,» heter det på SLVs nettsider.

Skal gå grundigere til verks

– Vi har jobbet en stund med forbedringsarbeid for å bedre saksflyten – dette gjelder samhandlingen internt og med de kliniske ekspertene, sier enhetsleder Elisabeth Bryn til Dagens Medisin.

– Vi har en utfordring med at vi har mange pågående saker og nå skal vi teste ut en pilot med tidlig validering.

– Hva innebærer det?

– Vi skal gå grundigere gjennom dokumentasjonen fra firmaene for å se om vi har tilstrekkelig dokumentasjon for å påbegynne saksbehandlingen. Dette innebærer at sentrale opplysninger må være levert og basert på riktige forutsetninger før vi påbegynner den reelle saksbehandlingen.  Dette er ofte komplekse vurderinger og målet er å avdekke feil i forutsetninger og mangler med dokumentasjonen så tidlig som mulig i vår prosess. Vi håper dette kan bidra til at selve evalueringen kan gå raskere og helst uten opphold i saksbehandlingen.

Vil ta lengre tid

SLV har fått en kraftig økning i antall oppdrag de siste årene. I 2015 utarbeidet etaten 13 metodevurderinger. I 2021 var antallet 67.

«Som en konsekvens av økende saksmengde og endringsprosjektet, vil det bli forsinkelser i oppstart av saksbehandlingen,» opplyser SLV.

– Målet er at vi på sikt skal få til mer effektiv saksbehandling. Men det er mange faktorer her. Det er ikke bare dette som gjør at ting tar tid. Vi har en kø av ikke-fordelte saker som har bygget seg opp over tid, sier Bryn.

– Det høres paradoksalt ut at et prosjekt som skal effektivisere arbeidet fører til lengre saksbehandlingstid?

– Det skjønner jeg godt. Men nå håper vi å få på plass en bedre struktur slik at vi får jobbet mer konsentrert og samordnet med hver sak.

10 har sluttet – fem på vei ut

Antall saker og intern organisering er ikke det eneste som påvirker SLVs arbeid om dagen.

De ansatte ved Legemiddelverket er delt opp i enheter. Det er tre enheter som har som hovedarbeidsoppgave å jobbe med metodevurderinger. Disse utgjør til sammen 46 ansatte.

I løpet av et drøyt år har ti ansatte som jobber med metodevurdering sluttet. Fem til er på vei ut.

Det er også en medvirkende faktor til forsinkelser, ifølge Bryn.

– Våre medarbeidere er svært ettertraktet hos både legemiddelindustrien og andre offentlige aktører. Under pandemien har vi mistet svært mange medarbeidere og det er også en medvirkende faktor til forsinkelser, sier enhetslederen.

– Vi har ansatt ti nye for å erstatte dem som har sluttet, men det tar tid å drive med opplæring. Ingen har gjort akkurat denne jobben før de begynner hos oss, sier Bryn.

– Hvor lenge regner dere med at forsinkelsene vil vare?

– Forsinkelser går ikke over av seg selv. Vi har flere saker enn vi har personell til å håndtere. Det er ikke ett enkelt grep som løser dette.

Tror ikke flere ansatte er løsningen

Bryn viser til at det er komplekse saker som skal behandles.

– Vi ser at mange av sakene er veldig krevende. Der det er et tynt dokumentasjonsgrunnlag bruker vi ofte lengre tid.

– Man kunne sett for seg at det ville være raskt å behandle saker med lite dokumentasjon å vurdere?

– Det er heller motsatt. Når vi gjør modellanalyse vurderer vi om kostnaden står i et rimelig forhold til effekt, sammenlignet med dagens behandling. Når vi har mindre fakta, blir det flere antagelser og vurderinger som må gjøres. Jo mindre man vet, jo vanskeligere er det å beregne nytte opp mot kostnad.

Bryn viser til at flere saker skaper mye debatt.

– Det er mye fokus på sakene som får nei av Beslutningsforum, som for eksempel Kaftrio [medisin mot cystisk fibrose]. Det er i disse sakene vi får eventuell kritikk i etterkant og derfor er det viktig at vi har utredet sakene tilstrekkelig.

– I hvor stor grad vil det nye prosjektet deres bøte på utfordringene SLV står i?

– En ting er hvordan vi jobber internt, men det er også viktig å finne andre muligheter for å håndtere denne økende saksmengden i dialog med de andre aktørene i Nye metoder. Nye metoder er fortsatt under utvikling og det er et veldig ambisiøst system for legemidler, som det ble påpekt Proba i deres evalueringsrapport. Mengden oppdrag øker år for år.

– Hva er løsningen, tror du?

– Man må i større grad prioritere når det er behov for metodevurderinger, og når saker kan løses på andre måter. Dette må vi jobbe sammen med de andre aktørene i Nye metoder. Jeg tror ikke vi klarer å «ansette oss ut» av utfordringene.

Powered by Labrador CMS