TAPTE SAKEN: Saken mellom Legeforeningen og Staten ble behandlet i Høyesterett fra 23. til 24. november. Nå er dommen klar. 

Foto: Julie Kalveland

Tapte saken i Høyesterett

Legeforeningen fikk ingen støtte i Høyesterett i saken om nettstedet Legelisten. Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sier at foreningen tar dommen til etterretning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legeforeningen gikk til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at leger skal ha en generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.

Borgarting lagmannsrett landet på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veide tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Foreningen anket og fikk saken tatt opp i Høyesterett i slutten av november. 

Nå har dommen falt. 

- Betydelig behov

I dommen fremgår det at Høyesterett mener at det opprinnelige vedtaket til Personvernnemnda er gyldig. 

«Det er et betydelig behov for informasjon til befolkningen som grunnlag for valg av leger og andre tilbydere av helsetjenester. Legelisten.no fremstår som det klart mest effektive tilbudet av slik informasjon i dag, selv om et system som utelukkende er basert på subjektive brukervurderinger, har klare svakheter,» heter det i dommen.

Dagens Medisin har i flere saker belyst temaet:

BEKYMRET: Det sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Tilfredsstillende tiltak

En hovedkritikk fra Legeforeningen har vært at nettstedet ikke har vært gode nok til å følge opp egne retningslinjer. 

Høyesterett mener at tiltakene er tilfredsstillende til tross for svakheter:

«Legelistens tiltak for å begrense personvernulempene tilfredsstiller etter min mening det man med rimelighet kan forvente, selv om det slipper igjennom vurderinger i strid med retningslinjene,» heter det i dommen.

Les hele dommen her.

Slipper saksomkostninger

Legeforeningen bli imidlertid ikke idømt å betale saksomkostninger med henvisning til sakens prinsipielle sider. 

«Saken har reist prinsipielle spørsmål som ikke er behandlet av Høyesterett før, og den gjelder spørsmål som beror på vanskelige avveininger av skjønnsmessig art,» heter det i konklusjonen. 

Legeforeningen: – Uheldig

– Det er uheldig at leger og annet helsepersonell ikke har et sterkere vern mot anonym omtale. Vi mener at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Dette er ikke Høyesterett enig i, og det tar vi til etterretning, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen, i en kommentar til dommen.

Og legger til:

– Samtidig er det viktig å påpeke at denne avgjørelsen kan få negative konsekvenser ikke bare for fastleger og helsetjenesten generelt, men også for andre yrkesgrupper.

Les mer: Slik kommenterer statens advokat dommen

Bekymret

Klev er spesielt bekymret for fastlegene som står i en svært presset arbeidshverdag.

– En rekke leger har tatt kontakt med Legeforeningen fordi svært krenkende vurderinger av dem ligger ute på nettet. Det er bekymringsfullt at leger sidestilles med kommersielle tjenesteytere. Leger foretar blant annet viktige vurderinger om sykmeldinger og medisiner, og fastlegen har også en viktig portvokterfunksjon. Legeforeningen mener det ikke er i pasientene eller allmennhetens interesse at legene skal bli utsatt for press og personhets på nettet. Det ser likevel ut til at Høyesterett vekter andre hensyn tyngre enn legers privatliv, sier han.

Det har ikke lyktes Dagens Medisin å få en kommentar fra daglig leder for nettstedet Legelisten.

Powered by Labrador CMS