SLIPPERY SLOPE: Blant legene som har gjort seksuelle grensekrenkelser, er det en del som har brutt profesjonelle grenser på andre måter i tillegg. Dette kan ha sammenheng med det som innen fagfeltet kalles «slippery slope», at seksuelle grensekrenkelser er foranlediget av andre, mindre grove brudd på profesjonelle grenser, skriver Anette Varpen Unhjem

Dette kjennetegner leger som krenker pasienter seksuelt

Mange har mangelfull opplæring i profesjonelle grenser. Egen sykdom eller andre krevende livssituasjoner er også knyttet til sårbarhet for å gå over grenser i lege-pasient-forholdet.

Publisert Sist oppdatert

Seksuelle grensekrenkelser i lege-pasient-forhold inkluderer et spenn av ulike grenseoverskridelser, fra såkalte kjærlighetsforhold mellom en lege og en nåværende eller tidligere pasient, til forskjellige seksuelle handlinger og seksuell vold. Det finnes lite forskning på hva som kjennetegner leger som begår seksuelle grensekrenkelser overfor pasienter, og en god del av forskningen begynner å bli flere tiår gammel. Den forskningen som finnes, beskriver imidlertid noen sentrale kjennetegn.

Mannlige leger er overrepresentert 

Forskningen viser konsekvent over tid at menn er overrepresentert i saker som gjelder seksuelle grensekrenkelser. Mannlige leger har utgjort flertallet av overgripere selv når menn er i mindretall blant gruppen profesjonsutøvere. Den klassiske overgriper-offer dyaden i lege-pasient-forhold hvor det skjer seksuelle grenseoverskridelser, er en eldre mannlig lege og en yngre kvinnelig pasient. Blant legene som har gjort seksuelle grensekrenkelser, er det en større andel som er 40 år eller eldre, enn det som gjelder for legepopulasjonen i sin helhet.

Fra psykiatri til allmennmedisin

Tidligere forskning har påvist at meldinger og tilsynssaker som gjelder seksuelle grensekrenkelser i lege-pasient-forhold, oftere involverer psykiatere enn andre leger. Nyere forskning viser at en betydelig andel saker som gjelder seksuelle grensekrenkelser, involverer allmennleger. De fleste grenseoverskridelser skjer i situasjoner hvor legene er alene med pasientene.

Personlighetstrekk knyttet til type grenseoverskridelse

Hos leger som har gjort seksuelle grensekrenkelser overfor pasienter, kan det se ut til at mange har en mangelfull opplæring i profesjonelle grenser. Egen sykdom eller andre krevende livssituasjoner er også knyttet til sårbarhet for å gå over grenser i lege-pasient-forholdet.

Studier som har utforsket personlighetsprofilen til leger som har krenket pasienter seksuelt, har antydet at det er forskjeller i personlighet relatert til hvilke typer seksuelle grensekrenkelser som er begått.

Noen leger bryter de profesjonelle grensene ved å innlede varige såkalte kjærlighetsforhold til tidligere pasienter, mens andre leger avsløres som serievoldtektsmenn. I saker som gjelder grovere seksuelle overgrep, ser gjerningspersonene ut til å i større grad ha antisosiale personlighetstrekk. Personlighet antas å virke inn på gjentakelsesfare og potensiale for rehabilitering.

Flere brudd på profesjonelle grenser

Blant legene som har gjort seksuelle grensekrenkelser, er det en del som har brutt profesjonelle grenser på andre måter i tillegg. Dette kan ha sammenheng med det som innen fagfeltet kalles «slippery slope», at seksuelle grensekrenkelser er foranlediget av andre, mindre grove brudd på profesjonelle grenser.

Tilstedeværelsen av flere typer grenseoverskridelser kan også være uttrykk for at legene det gjelder, mener og rettferdiggjør at reglene ikke gjelder for dem. Det er grunn til å være oppmerksom på at leger som bryter med profesjonelle grenser på ett område, kan ha overskredet andre profesjonelle grenser også.

Langtrekkende konsekvenser

Seksuelle grensekrenkelser i forbindelse med helsehjelp har alvorlige konsekvenser for pasienter på lignende måte som for andre ofre av seksuell trakassering eller seksuell vold. Når leger bryter med profesjonelle grenser, har det også konsekvenser for legen selv og eventuelle tredjepersoner, som for eksempel pasientens pårørende. I tillegg vil seksuelle grensekrenkelser i lege-pasient-forhold kunne svekke befolkningens tillit til legeprofesjonen og til helsetjenesten generelt.

Kunnskap nødvendig for forebygging

Kunnskap om hva som kjennetegner leger som begår seksuelle grensekrenkelser er viktig for å identifisere personer og situasjoner som utgjør en risiko. Mer kunnskap om situasjonene og kjennetegn ved legene som har gjort seksuelle grensekrenkelser, kan bidra til forebygging ved at både legene selv, men også deres kolleger og ledere, kan se risikofaktorer og sårbarhet tidlig nok til at en får avverget alvorlige grensekrenkelser.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS