MERKEVARE: – Vi vil ta vare på merkevaren Kreftregisteret, som fortsatt skal holde til i lokalene der de er i dag, i umiddelbar nærhet til OUS, fastslår helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).
MERKEVARE: – Vi vil ta vare på merkevaren Kreftregisteret, som fortsatt skal holde til i lokalene der de er i dag, i umiddelbar nærhet til OUS, fastslår helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kreftregisterets faglige styrke skal videreføres og utvikles

Det er ingen tvil om at Kreftregisteret har en solid posisjon og stor tillit hos befolkningen. Når vi samler alle de nasjonale helseregistrene i Folkehelseinstituttet (FHI), vil det være en fordel både for Kreftregisteret og de andre registrene.

Publisert
Ingvild Kjerkol
Ingvild Kjerkol

Det er avgjørende at fagmiljøet i Kreftregisteret holdes samlet. Samlingen betyr en prioritering og et løft av helsedatafeltet i stort

JEG MENER DET vil gi gode utviklingsmuligheter for Kreftregisteret å være en del av et samlet helseregister- og registerforskningsmiljø. Samlingen kan bidra til en mer målrettet oppfølging og styring fra vår side. 

De oppgavene Kreftregisteret har, og som utføres på en svært god måte, skal videreføres og videreutvikles selv om den organisatoriske forankringen endres. Og vi vil ta vare på merkevaren Kreftregisteret.

INVOLVERING – OG DIALOG. Dagens Medisin har i flere saker omtalt kritikk mot forslaget om å flytte Kreftregisteret fra Helse Sør Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF til FHI, og fremhevet manglende involvering.

I gjennomføringen har vi et sterkt ønske om involvering, medvirkning og samarbeid med de berørte virksomhetene og andre aktører. Vi inviterer derfor til dialog, blant annet om hvordan vi skal legge til rette for god infrastruktur og sikre videreutvikling og kobling mot medisinske kvalitetsregistre. Vi vil også se på hvordan vi kan fremme screeningprogrammene enda bedre og sørge for at de videreutvikles.

NÆRHET TIL OUS. Jeg har forståelse for at Kreftregisteret ønsker faglig nærhet til fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det er i denne sammenhengen viktig å fastslå at Kreftregisteret vil fortsette å være i lokalene de er i dag, i umiddelbar nærhet til OUS. Forskning og klinikk skal fortsatt jobbe tett sammen.

Samtidig skal vi følge opp arbeidet med både kvalitetsregistrene og screeningprogrammene gjennom etatsstyringen.

SAMSPILL MED INDUSTRIEN. Jeg er opptatt av at vi må få til et bedre samarbeid med industrien enn vi har i dag, at vi må legge til rette for flere og bedre studier – og løfte teknologien. Ny organisatorisk forankring vil ikke endre muligheten for et samarbeid med kommersielle aktører. FHI har tradisjon for eksternt finansiert forskning.

Samlingen av helseregistrene er bedre utnyttelse av helsedata, bedre infrastruktur for helseregistre og forskning, og større utviklingsmuligheter

Regjeringen mener samlingen av de nasjonale registrene i FHI vil gi muligheter for bedre bruk på tvers av registrene til tjenesteutvikling, analyser, forskning og innovasjon. Vi har vurdert konsekvenser av tiltaket, og vi mener det er avgjørende at fagmiljøet i Kreftregisteret holdes samlet, slik regjeringens beslutning forutsetter.

Målet med samlingen er bedre utnyttelse av helsedata, bedre infrastruktur for helseregistre og forskning, og større utviklingsmuligheter.

ET HELSEDATALØFT. Samlingen av helseregistrene betyr en prioritering og et løft av helsedatafeltet i stort. Det er naturlig at et anerkjent og nasjonalt miljø som Kreftregisteret inngår i en slik samling.

I tillegg skal det bli enklere å bruke registrene i utvikling av tiltak tilknyttet folkehelsen og helse- og omsorgstjenestene. Den nye organiseringen, hvor også Norsk pasientregister flyttes fra Helsedirektoratet til FHI, åpner for tettere kobling av data fra alle sykehusene i Norge. Samlingen betyr at det vil være én etat som er dataansvarlig for alle registrene. FHI vil sette krav til utvikling, godkjenne kobling og sørge for utlevering.

Samlingen av de nasjonale registrene sikrer nærhet og samspill med resten av kunnskapsmiljøet ved FHI. Det mener jeg vil bidra til å styrke den samlede kunnskapsproduksjonen i forvaltningen. Alt i alt mener vi samlingen vil være en fordel for både fagfolk og pasienter.

Powered by Labrador CMS