NATURMANGFOLD: Tap av natur og naturmangfold påvirker våre muligheter til å behandle sykdommer. Vi vet at rundt 70 prosent av kreftmedisiner er et direkte resultat av naturen eller de har blitt syntetisert etter inspirasjon av naturen, skriver kronikkforfatterne. (AP Photo/Anupam Nath)

Norge kan ta globalt lederskap innen natur og helse

Som forvalter av store ressurser har helsetjenesten en forpliktelse til å ivareta disse på en bærekraftig måte. I FNs kommende toppmøte om natur og naturmangfold (COP16) har Norge en unik mulighet til å gå i front og fremme en naturpositiv helsesektor.

Publisert
Sara Soraya Eriksen

Det er nå bred aksept for at verden ikke bare står i en klimakrise, men også i en natur- og naturmangfolds krise. Nedbygging av natur foregår i stor fart. Globalt har omtrent 75 prosent av det landlige og 66 prosent av det marine miljøet blitt betydelig endret gjennom menneskelig aktivitet; og over 1 millioner dyre- og plantearter står i fare for å bli utryddet i de kommende år. Hastigheten i nedbyggingen av natur er urovekkende, med helsesektoren som en del av utviklingen. Ved gjennomgang av ulike sektorers rolle i naturødeleggelse kommer det fram at helsevesen og legemiddelindustri til sammen utgjør den 4. største ødeleggeren av natur.

Det foreligger heldigvis positive initiativ for ivaretakelse av naturen og naturmangfold. Forpliktelsen til å handle bærekraftig i helsesektoren målbæres i spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar hvor landets fire regionale helseforetak går sammen om en bærekraftig kurs. Svært gledelig er det nylig vedtatte målet om helsesektorens ansvar for bærekraftig skjøtsel av natur. 

David Vernon Brasfield

Men dessverre kommer hensynet til natur sjelden høyt opp på prioriteringslista. For å ta et av flere omdiskuterte utbyggingsprosjekter som eksempel. Nedleggelse av Ullevål sykehus, salg av sykehustomta og flytting av driften til nye bygg i markagrensa ved Gaustad har møtt stor motstand i Oslos befolkning, innad i Oslo kommune og blant medarbeidere i helsesektoren og deres fagforeninger. Motstanderne mener blant annet at helseforetaket i sin beslutningsprosess har hoppet bukk over utredningen av et åpenbart alternativ som er dels rehabilitering, dels nybygg på Ullevåltomta. Det er ikke utredet hvorvidt rehabilitering fremfor rivning kan gi klimagevinster, og om naturødeleggelsene i markas randsone kan være uopprettelige. Motstanderne har trukket fram EUs plandirektiv som krever at det skal utarbeides flere likeverdige, realistiske og konkurransedyktige alternativ og at miljøkonsekvensene ved de ulike alternativene skal utredes og sammenlignes før beslutninger fattes. Høyesterett har nylig slått fast at saken er verdt en behandling i det norske rettssystemet.

Helseeffekter av natur 

Helsegevinster av natur kan sees i et forebyggende helseperspektiv for befolkningen som helhet, men kan også knyttes opp mot pasienter som er i behandling for - eller i rekonvalesens etter - sykdom. For mange lidelser bidrar tilgangen til natur i behandlingsinstitusjonens umiddelbare nærhet til raskere tilheling. Bruk av naturen fører til bedre psykisk helse, fravær av rus, kortere sykehusopphold generelt og raskere rekonvalesens. Ved å bygge ned natur og destruere naturmangfold går vi glipp av helsegevinster. 

Matilla Færevåg Berger

Tap av natur og naturmangfold påvirker våre muligheter til å behandle sykdommer. Vi vet at rundt 70 prosent av kreftmedisiner er et direkte resultat av naturen eller de har blitt syntetisert etter inspirasjon av naturen. Også en økende forekomst av behandlingsresistens mot mikrober, i 2019 assosiert med 5 millioner dødsfall, påvirkes av naturødeleggelser. Tap av naturmangfold reduserer våre muligheter til å utvikle nye medisiner. 

Det finnes mange konkrete initiativ som anerkjenner naturens helsebringende effekter. Regjeringen har selv oppfordret helsevesenet til å bruke naturen mer aktivt i behandlingen av pasienter. Mange institusjoner innen rus og psykiatri har lange tradisjoner for å benytte naturen som del av behandlingen. I Vestvågøy kommune gjennomføres et prosjekt som viser nytten av å være ute i naturen for eldre pasienter. På Sørlandet pågår et femårig prosjekt med naturbaserte aktiviteter for barn og unge med nevrodivergens og tilpasningsvansker. Stiftelsen Friluftssykehuset donerer arkitekttegnede hytter til sykehus for å fremme naturopplevelser hos pasientene.

Ragnhild Vereide

Naturpositiv helsesektor 

Vår nye helseminister traff godt da han som næringsminister uttalte: «Vi har en klimakrise. Den er fullt mulig å løse, men vi har også en naturkrise, og det snakker vi for lite om. Mennesker utrydder nå flora, fauna, økosystemer, det biologiske mangfoldet, og sårbare naturtyper i et tempo som vi aldri har sett før. Klimakrisen og naturkrisen er veldig nært knyttet sammen. Vi må løse begge, og det er fullt mulig å få det til”.

Gjennom et globalt initiativ for å ivareta natur og naturmangfold har Norge muligheten til å ta lederskap på feltet. I oktober 2024 gjennomfører FN sitt naturtoppmøte (COP16) i Colombia. Her kan norske representanter ta til orde for en naturpositiv helsesektor.

Trond Heir

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS