HELT NØDVENDIG: – Erfaring som sykepleier er helt nødvendig for å begynne på anestesisykepleierutdanningen, mener Anestesisykepleierne. Men kravet om to års klinisk praksis kan bli fjernet i de nye retningslinjene for faget. 

Foto: Bjørn Kjærra

Anestesisykepleierne til kamp for fortsatt krav til praksis før utdanning

Kunnskapsdepartementet vurderer å fjerne kravet om relevant klinisk erfaring for opptak til masterutdanning innen anestesisykepleie. – Vi er bekymret, sier anestesisykepleierne. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ann-Chatrin Leonardsen, Anestesisykepleierne i Norsk sykepleierforbund (NSF) Foto: Bård Halvorsen

Nasjonale retningslinjer for utdanning av anestesisykepleiere (RETHOS 3) skal erstatte rammeplanen som tidligere regulerte denne utdanningen.

Ett forslag fra styringsgruppen som arbeider med rammeplanen er å fjerne kravet om minst to års yrkeserfaring for å komme inn på det som i dag omtales som videreutdanning i anestesisykepleie, men som snart blir en masterutdanning i anestesisykepleie. 

«Av hensyn til utdanningsinstitusjonenes autonomi har det ikke vært ønskelig å omtale opptakskrav i retningslinjearbeidet, da dette er noe institusjonene har hjemmel til å bestemme selv», heter det i høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

Internasjonale standarder for anestesisykepleieutdanning angir to års relevant klinisk praksis som et minimum for opptak til utdanningen. Av den grunn er ett av spørsmålene departementet ber høringsinstansene svare på om det er behov for å spesifisere krav om klinisk praksis for opptak til masterutdanningen.

Et rungende ja
Et samlet anestesisykepleiermiljø svarer et rungende ja på det spørsmålet.

– Alle høringssvarene vi har fått, fra store og små miljøer og på tvers av klinikk og akademia, viser til viktigheten av klinisk erfaring før opptak til en såpass spesialisert utdanning, sier Ann-Chatrin Leonardsen, sekretær i Anestesisykepleierne i Norsk sykepleierforbund (NSF) til Dagens Medisin.

– Å fjerne dette kravet vil få store konsekvenser, både for utdanningen og for det som skjer inne i operasjonssalene. Det vil ta mye tid å veilede helt ferske sykepleiere innen så spesialiserte funksjoner, sier hun videre.

– Blir et kjempeproblem
Leonardsen mener en sykepleier som har jobbet noen år, i motsetning til en helt nyutdannet, har erfaring i å gjøre selvstendige vurderinger, ta selvstendige avgjørelser, håndtere pårørende og i tillegg mestrer en del praktiske ferdigheter.

Å fjerne dette kravet vil få store konsekvenser, både for utdanningen og for det som skjer inne i operasjonssalene. Ann-Chatrin Leonardsen

– Erfaringer et samlet anestesisykepleiermiljø mener er helt nødvendig. Endring i dette kravet vil medføre at de nytudannete har et lavere funksjonsnivå enn tidligere. Nyutdannede anestesisykepleiere må fylle sin funksjon i operasjonsteamet og ivareta en anestesisykepleiers funksjoner. Det vil ikke fungere med mentor- eller trainee-ordninger, det er det verken tid eller ressurser til i norske sykehus. Dersom dette blir vedtatt, vil  det bli et kjempeproblem for de som skal veilede studentene, fastslår hun.

Landsstyret i Anestesisykepleierne NSF mener også at det å åpne for muligheten til at nyutdannede sykepleiere, uten selvstendig klinisk erfaring, skal kunne gå direkte videre på en utdanning i anestesisykepleie, vil utgjøre en risiko med tanke på faglig forsvarlighet.

Frykter nasjonal ulikhet
Anestesisykepleierne er heller ikke tilfreds med forslaget om å la det være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å avgjøre hvorvidt klinisk praksis skal settes som krav til opptak.

– Det vil føre til nasjonal ulikhet, det motsatte av hva en slik nasjonal standardisering har som mål, sier Leonardsen.

Selv om de fleste utdanningsretningene har krav om to års klinisk praksis i dag, er det er ikke enighet blant faggruppene om dette kravet er nødvendig.

Norsk Sykepleierforbund sentralt, for eksempel, vil ikke anbefale å forskriftsfeste krav om klinisk praksis. NSFs høringssvar kan du lese her. 

– Likevel er dette konkrete høringsspørsmålet bare blitt stilt i høringsbrev til to av spesialitetene, anestesisykepleie og barnesykepleie. Vi mener at dersom dette skal bort i de nasjonale retningslinjene, så må det opp til høring innen alle retningene.

Helsedirektoratet kritisk
Helsedirektoratet er blant dem som støtter anestesisykepleierne i synet på verdien av klinisk praksis. I sitt høringssvar skriver de blant annet at:

«Vi ser det som en klar styrke å videreføre kravet om erfaring da dette vil være viktig å ha før de begynner på et utdanningsløp med så høyt krav til rask kompetanseutvikling innen både teknisk krevende og avansert kompetanse. Vi tror det vil være vanskelig å oppnå ønsket nivå på sluttkompetansen innen spesialsykepleie for en nyutdannet sykepleier eller sykepleier med lite relevant erfaring. Dersom et krav om relevant erfaring ikke reguleres av den nasjonale retningslinjen, kan dette åpne for ulik praksis og på sikt gi ulik kvalitet på spesialsykepleiere ut fra utdanningssted»

Kunnskapsdepartementet planlegger å fastsette de nye retningslinjene i oktober 2021. disse vil da tre i kraft fra høsten 2022.

  • i en tidligere versjon av denne saken var Kunnskapsdepartementet oppgitt som avsender av et høringsutkast. Dette er nå fjernet.

Høringssvar
Det er kommet inn en rekke høringssvar til forlaget til nye retningslinjer til anestesisykepleierutdanningen. Under er det klippet inn noen utvalgte svar på spørsmålet: 

–  Er det behov for å spesifisere krav om klinisk praksis for opptak til utdanningen?

Statens helsetilsyn: Internasjonale standarder for anestesisykepleieutdanning angir to års relevant klinisk praksis som et minimum for opptak til utdanningen. Helsetilsynet anbefaler at internasjonale retningslinjer implementeres i forskriften. Helsetilsynet støtter forslaget om å tallfeste klinisk praksis til minimum 30 uker à 30 timer/uke med direkte pasientnært arbeid.

Akershus Universitetssykehus: Ja 2 års somatisk praksis

Helse Sør-Øst: Det anbefales å stille krav om minimum 2 års klinisk erfaring i full stilling ved somatisk sykehus for å kvalifisere for søknad til opptak.

Helse Vest: Vi støtter et krav om 2 års klinisk praksis før opptak til ABIOK-sykepleierutdanningen.

Høgskolen i Østfold: I tråd med rammeplanene for de respektive utdanningene, samt basert på flere tiårs erfaring med utdanning av spesialsykepleiere, vil vi sterkt oppfordre til at det forskriftsfestes et krav om to års klinisk erfaring for å kvalifisere til opptak til utdanningene innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Uten klinisk erfaring vil kandidaten vanskelig kunne tilegne seg nødvendig kompetanse innenfor rammene av utdanningen. Dette er også i tråd med kravene som stilles i forskrift om krav til mastergrad § 5, Krav til erfaringsbasert mastergrad.

Høgskulen på Vestlandet: Det bør gjøres en grundig vurdering av 2 års praksis som grunnlag for opptak til studiet, og om bachelor i sykepleie kan være opptakskriteriet.

NTNU: Forskriften må spesifisere om dette er en utdanning som krever minimum to års yrkespraksis som sykepleier (§5 i forskrift om krav til mastergrad), eller om man kan søke seg inn til utdanningen direkte etter fullført bachelor § 3). Det er fordeler og ulemper ved begge løsninger. NTNU mener likevel at det er en positivt hvis studentene har en viss grad av erfaring med pasienter, pleie og behandling fra før. Dette tilsier krav om to års yrkespraksis (§ 5).

OUS: Vi anbefaler at det spesifiseres i forskriften at det er nødvendig med minimum to års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Dette gir verdifull erfaring og kompetanse som studenten tar med inn i utdanningsløpet, som også kan sikre/øke motivasjonen til å gjennomføre studiet.

OsloMet: Ja, uten klinisk praksis før utdanningsstart vil studentene trenge lenger tid og mye tettere oppfølging enn det det er anledning til å gi. Vi anbefaler at forskriften presiserer minimum to års klinisk praksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten.

St Olavs: 2 års klinisk praksis må være et absolutt krav til opptak for anestesissykepleierrutdanning. Det vil være en stor svikt å tilby en anestesissykepleierrutdanning direkte etter bachelorstudiet i sykepleie. Studenten vil da ikke ha opparbeidet seg hverken yrkesidentitet – eller funksjonsdyktighet som autorisert sykepleier, uten klinisk erfaring. Denne erfaringen er essensiell for – da anestesiutdanningen krever at studenten har kan utøve grunnleggende sykepleie på selvstendig grunnlag, ikke i minst i møte med alle de pasientkategorier som en anestesisykepleier ivaretar. Handlingskompetansen som beskrives i §26 med å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team vil ikke bli innfridd med en slik utdanningsmodell.

Sykehuset i Vestfold: Anestesisykepleierutdanning innebærer introduksjon til et helt nytt fagområde. Sykepleiere uten klinisk erfaring vil trenge lengre tid og mer oppfølging enn studie- og praksisstedene har mulighet til å gi. Uerfarne sykepleiere vil ikke kunne oppnå de avanserte læringsutbyttene som er beskrevet i forskriften. Praksisstudiene under utdanningen fokuserer på utøvelse av anestesisykepleie. Det er derfor sentralt at kandidaten innehar teoretiske, tekniske/praktiske og samhandlingsferdigheter, samt erfaring. Vi mener det bør kreves minimum 2 års klinisk praksis, for opptak til utdanningen.

UiT: Den enkelte studieretning har i høringsfasen diskutert om det fortsatt er behov for å forskriftsfeste minimum 2 års klinisk erfaring for opptak til Master i sykepleie, studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon og kreftsykepleie. Ifølge forskrift om krav til mastergrad fastsatt av utdannings og forskningsdepartementet 1. Desember 2005, kreves det ifølge § 5 minst 2 års relevant yrkespraksis. Risikoen for å få opptak av studenter som ikke har vært i relevant klinisk praksis på sykehus hvis dette kravet uteblir, kan bli stor. Det er viktig at utdanningsinstitusjonenes autonomi ikke medfører ulik opptakspraksis ved opptak til Master i sykepleie, studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon og kreftsykepleie.

UNN: Ja. Det bør være krav om minimum 2 år klinisk relevant erfaring som sykepleier før opptak til utdanningen. Innenfor «relevant» bør det være krav om erfaring fra somatikk.

Powered by Labrador CMS