VIL BORT FRA POENGJAG: Fakultetsdirektør Unn Hilde Grasmo-Wendler (t.v.) og prodekan for medisinerstudiet Ingrid Os ved Det medisinske fakultet i Oslo vil ha egnethetstest inn i opptakskriteriene. Foto: Lasse Moe Foto:

UiO vil endre opptakskriteriene for medisinstudiet

Fremtidige leger skal testes for «egnethet» – dersom Universitetet i Oslo får det som de vil.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I dag er det karakterer alene som avgjør hvem som kommer gjennom nåløyet på medisinutdanningene i Norge. Dette vil Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) få en slutt på, og fakultetet får støtte av universitetsledelsen.

– De beste legene er ikke nødvendigvis dem som har høyest poeng fra videregående skole. Vi er ganske alene i verden om å basere inntaket til medisinstudiet på skolekarakterer, sier Ingrid Os, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet på UiO.

I en kronikk, publisert i Tidsskriftet for legeforeningen, argumenterer hun og kolleger for at det er på tide å endre opptakskriteriene. Dagens system har en rekke svakheter, ifølge artikkelforfatterne.

Inflasjon i gode karakterer
– Det er veldig uheldig at våre studenter må ta fag om og om igjen for å komme inn på medisinstudiet. Det er kostbart både for den enkelte elev og for samfunnet ved at kandidatene kommer sent ut i arbeidslivet. Dagens system forsterker sosioøkonomiske forskjeller og begrenser mangfold blant fremtidens leger, mener Ingrid Os.

Hun viser til at Bjørknes Privatskole er blant dem som i dag tilbyr egne «medisinpakker» for forbedring av karakterer som koster nær 50.000 kroner, noe mange ikke har råd til, særlig de som ikke kan bo hjemme mens de forbedrer karakterer. Videre har det gått «inflasjon» i høye karakterer, mener Os.

– Når det er så mange med toppkarakterer, blir det vanskelig å skille studentene fra hverandre. En kombinasjon av karakterer fra videregående skole og en egnethetstest vil i større grad kunne skille søkerne, slik at vi kan velge de mest motiverte. Det bør fortsatt stilles krav til gode karakterer, men også andre ferdigheter og holdninger bør vurderes.

Jeg er kritisk til ideen om at de tilsynelatende best kommuniserende søkerne blir de beste legene Rannei Hosar, Nmf-leder

Les også: Legene sier ja til kvønnskotering på medisinstudiet

Brukes i Danmark
Testen som prodekanen viser til, heter uniTEST og har allerede vært i bruk i flere land i over ti år, blant annet ved to danske universiteter. Dette er en digital flervalgstest hvor blant annet studentenes evne til kritisk tenking og mellommenneskelig forståelse testes.

Tidligere i år gjennomførte fakultetet en pilot hvor 134 medisinstudenter gjennomgikk testen med 95 spørsmål på 2,5 time.

– Tilbakemeldingene vi fikk fra studentene, var positive. Flere mente at dette er en god måte å teste søkernes ferdigheter på, og som motvirker sosioøkonomiske forskjeller og trynefaktor. Erfaringene fra Danmark viser også at frafallet av studenter er mindre når studentene er tatt opp på bakgrunn av egnethetstest sammenlignet med karaktergrunnlag, sier prodekanen.

Les kommentar: Derfor er nye opptakskriterier klokt og fremtidsrettet

Dropper brev og intervju
Fakultetsledelsen har drøftet andre opptaksmetoder, som motivasjonsbrev og intervjurunder, men basert på erfaringer fra andre land mener de at disse kriteriene er mindre egnet.

– Hvem som helst kan skrive motivasjonsbrev for kandidaten, og multiple miniintervju har vist seg svært ressurskrevende. Vi mener derfor at en kombinasjon av karaktergrunnlag fra videregående og egnethetstest vil være det beste, sier Os, som håper de raskt kan iverksette en pilot på reelt opptak denne gangen.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) sier at foreningen er positiv til å gjennomføre forsøk med andre opptaksordninger, så lenge forsøkene har et klart formål og evalueres fortløpende.

– Jeg savner en konkretisering av hvilke egenskaper kronikkforfatterne savner ved dagens leger. Først da kan man avgjøre om en endring i opptakskriterier er løsningen, sier leder Rannei Hosar i Nmf.

Nmf krever like regler
Hun er kritisk til at kommunikasjonsevner skal vektlegges som den viktigste egenskapen til helsepersonell.

– Det er medisinstudiet som skal gi fremtidige leger verktøyene, treningen og kunnskapen til å utvikle sine kommunikasjonsferdigheter maksimalt. Jeg er kritisk til ideen om at de tilsynelatende best kommuniserende søkerne blir de beste legene. Det kan være vel så effektivt å legge ressursene i grunnutdanningen, heller enn å gjennomføre omfattende forsøk på å velge ut de marginalt best egnede søkerne i en homogen søkermasse.

Dersom det innføres andre opptakskriterier til medisinstudiene, mener Nmf at det må være enkle målbare seleksjonskriterier i en transparent opptaksprosess, som er felles i hele landet.

Kunnskapsdepartementet opplyser at forvaltningen i vår mottok søknaden fra UiO om å bruke UniTest, men at departementet da ikke hadde et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den eller sende forslaget på høring.

– Vi har imidlertid tatt initiativ til en dialog med Universitetet i Oslo for å vurdere en forsøksordning med bruk av en egnethetstest som del av opptaksgrunnlaget for ti prosent av studieplassene i medisin, opplyser departementet til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS