BRUKERINVOLVERING: Helsepersonell må bidra med å teste ut nye løsninger i praksis, med alt det medfører av prøving og feiling, skriver Ida Normann. Illustrasjonsfoto: Gettyimages.

Hvorfor er det så vanskelig å lage gode IT-verktøy til helsetjenesten?

Brukerinvolvering og behovsavklaring er viktig for å skape gode løsninger til en sektor med komplekse behov. 

Publisert
Ida Normann

Helsetjenesten håndterer oppgaver på liv og død som må sikre at pasientene får den behandlingen de skal ha når de trenger det. Derfor har helsetjenestene spesielt stort behov for verktøy som er effektive, korrekte, uten feil og mangler. Dessverre finnes det mange eksempler på hvor vanskelig det er å lykkes med store IT-prosjekter i helsetjenesten. Hvorfor er det slik?

Årsakene er sammensatte. Ofte kan det skyldes grunnleggende uenighet om konsept- og teknologivalg, enten det dreier seg om mastodontløsninger eller plattformbaserte løsninger bygget på mikroAPI-teknologi. IT-bransjen utvikler seg i rekordfart og løsningene står ofte i fare for å være utdaterte før de blir tatt i bruk.

Vanskelig å lage generiske løsninger

Samtidig er helsetjenesten kompleks og styrt av strenge lover og forskrifter. Dette medfører et stort omfang forretningsregler som må implementeres i løsningene. Det er behov for IT-løsninger som legger til rette for helhetlig arbeidsflyt mellom helsepersonell i og mellom virksomheter, med støtte for arbeidsprosesser uten at det blir for tvangspreget. Med helsetjenestene i kontinuerlig endring kreves stadige tilpasninger og oppdateringer. De ulike tjenestene i sektoren har forskjellige behov og ulike måter å utføre sine oppgaver på. Å lage generiske løsninger er derfor ikke så lett.

En annen utfordring når nye løsninger tas i bruk er at historiske pasientdata enten må overføres til nytt system eller være tilgjengelig via en annen database. Parallelle systemer skaper tungvinte arbeidsprosesser og fare for feilkobling av informasjon. Data som flyttes, hentes gjerne fra gamle, utdaterte systemer, som har hatt lite støtte for strukturert informasjon. Dette kan føre til at arbeidsprosessene stopper opp. Men slike utfordringer er vanskelige å avdekke i forkant da det ikke er lov til å teste på produksjonsdata. Dermed kan helsepersonell stå i fare for ikke å få utført oppgavene sine, noe som i ytterste konsekvens kan gå ut over pasientsikkerheten.

Hvordan skal man som leverandør av IT-systemer forholde seg til denne kompleksiteten?

IT-folk må lytte

Etter mange år i både helse- og IT-sektoren har jeg lært at vi IT-folk må være lyttende overfor helsesektoren og utvise stor fleksibilitet for å kunne justere raskt underveis. Det er derfor en fordel å jobbe smidig med hyppige leveranser, og finne en god balanse mellom å løpende levere nok verdi uten at alt er ferdig. Det er viktig at det gjøres en helsefaglig risikovurdering av løsningen og at dens modenhet evalueres nøye før den breddes ut. Samtidig må helsepersonell bidra med å teste ut løsningen i praksis, med alt det medfører av prøving og feiling. I denne prosessen er god tilgjengelighet og hyppig dialog mellom IT-leverandør og brukerne i helsesektoren viktig for å øke forståelsen og læringen underveis.

Brukerinvolvering er vesentlig for å finne løsninger som treffer behovene, men også for forankring og for å bygge eierskap til løsningen. Behovsavklaringer og spesifikasjoner tar tid og ofte dukker ny informasjon opp underveis. Ved involvering og ansvarliggjøring av løsningsvalg, kan man også oppnå større grad av konstruktiv samhandling rundt implementering, forbedringsbehov og feilhåndtering.

Med alle de kloke hodene og det store engasjementet som finnes i våre to sektorer så tror jeg likevel vi kan lykkes med å skape gode IT-løsninger som understøtter samhandlingen mellom alle de som håndterer sin del av pasientforløpet, til beste for pasientene. Det tar tid og krever innsats fra begge parter, men så finnes det ikke så mye annet som er viktigere enn å gjøre verdens beste helsevesen enda litt bedre - og rustet for fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS